ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2231/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 29 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆTĐIỀU CHỈNH, MỞ RỘNG QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG KHU DÂN CƯ PHÍA BẮC – PHƯỜNG ANHÒA VÀ PHƯỜNG HƯƠNG SƠ, THÀNH PHỐ HUẾ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng04 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đôthị;

Căn cứ Thông tư số 17/2010/TT-BXD ngày 30 tháng9 năm 2010 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quyhoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;

Căn cứ Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11 tháng8 năm 2010 của Bộ Xây dựng về việc Quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đôthị;

Căn cứ Quyết định số 21/2005/QĐ-BXD ngày 22tháng 7 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành quy định hệ thốngký hiệu bản vẽ trong các đồ án quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 54/2010/QĐ-UBND ngày 20tháng 12 năm 2010 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về phân công, phâncấp và ủy quyền công tác quy hoạch xây dựng – kiến trúc công trình trên địa bàntỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 231/QĐ-UBND ngày 23 tháng01 năm 2009 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Nhiệm vụ thiết kế điều chỉnh, mởrộng quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư phía Bắc – phường An Hòa và phườngHương Sơ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờtrình số 1059/TTr-SXD ngày 17 tháng 9 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Điều chỉnh, mở rộng quyhoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư phía Bắc – phường An Hòa và phường Hương Sơ,thành phố Huế với những nội dung chủ yếu sau:

1. Phạm vi nghiên cứu: Khu vực nghiên cứuthuộc hai phường An Hòa và Hương Sơ; ranh giới cụ thể như sau:

a) Phía Bắc giáp xã Hương Toàn và xã Hương Vinh,thị xã Hương Trà.

b) Phía Đông giáp xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà.

c) Phía Đông Nam giáp sông An Hòa và xã Hương Vinh,thị xã Hương Trà.

d) Phía Tây và Tây Nam giáp phường Hương Chữ,phường Hương An, thị xã Hương Trà; đường Lý Thái Tổ và ranh giới khu quy hoạchTây An Hòa.

2. Quy mô: Khu vực nghiên cứu quy hoạch rộng740ha. Trong đó, phường Hương Sơ: 357ha, phường An Hòa: 383 ha.

- Diện tích nghiên cứu quy hoạch mới: 520ha.

- Diện tích quy hoạch điều chỉnh: 220ha.

3. Tính chất:

a) Là trung tâm hành chính, công cộng, dịch vụthương mại của 2 phường An Hòa và Hương Sơ, thành phố Huế.

b) Là khu vực phát triển tiểu thủ công nghiệp phíaBắc thành phố Huế.

c) Là khu vực đô thị mở rộng, phát triển các khunhà ở mới phục vụ cho tái định cư, giãn dân số các phường trong Kinh Thành Huếvà các khu vực khác của thành phố Huế.

4. Các chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản của đồ án:

a) Dân số:

- Dân số hiện trạng: 16.000 người.

- Dân số quy hoạch: 50.000 người.

b) Đất đai:

- Diện tích đất đơn vị ở: > 8m2/người.

- Đất cây xanh công cộng trong đơn vị ở: ≥ 2m2/người.

- Đất công trình dịch vụ công cộng đô thị: ≥ 4m2/người.

- Chỉ tiêu sử dụng đất các công trình giáo dục: ≥15m2/chỗ.

c) Các chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật:

- Cấp điện: 2.100kWh/người/năm.

- Cấp nước: 180 lít/người/ngày.đêm.

- Thoát nước thải: 80% tiêu chuẩn cấp nước sinhhoạt.

- Rác thải sinh hoạt: 1,3 kg/người/ngày. Tỷ lệ thugom rác thải sinh hoạt là 100%.

5. Cơ cấu sử dụng đất:

Stt

Loại đất

Ký hiệu

Diện tích (m2)

Tỷ lệ (%)

1

Đất ở

2.602.220

35,10

a

Chung cư

OCC

480.512

6,50

b

Biệt thự

OBT

407.990

5,50

c

Liên kế

OLK

162.552

2,20

d

Liên kế có sân vườn

OLV

147.276

2,00

đ

Kết hợp thương mại

OTM

207.236

2,80

e

Chỉnh trang

OCT

1.068.071

14,40

g

Tái định cư

OTC

128.583

1,70

2

Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

CC

373.354

5,00

3

Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

1.035.573

14,30

a

Đất công nghiệp

CN

535.864

7,20

b

Đất thương mại dịch vụ

TM

499.709

6,80

4

Đất sử dụng vào mục đích công cộng

2.896.986

39,20

a

Giao thông

GT

1.876.941

25,40

b

Bến xe

BX

73.643

1,00

c

Bãi đỗ xe

B

76.537

1,00

d

Giáo dục

GD

100.789

1,40

đ

Y tế

YT

56.405

0,80

e

Thể dục thể thao

CXTT

186.825

2,50

g

Cây xanh

CX

525.846

7,10

5

Đất tôn giáo, di tích lịch sử - văn hóa

TG

33.392

0,50

6

Đất kênh, mương, mặt nước chuyên dùng

MN

187.655

2,50

7

Đất dự trữ phát triển

DT

270.820

3,70

Tổng cộng

7.400.000

100,00

6. Giải pháp tổ chức không gian, kiến trúc cảnhquan:

a) Phân khu chức năng: Khu quy hoạch được phânthành 4 khu vực, mỗi khu vực có ranh giới và chức năng như sau:

- Khu A: Là khu vực nằm về phía Nam đường NguyễnVăn Linh, được giới hạn bởi trục đường Nguyễn Văn Linh, Quốc lộ 1A và sông AnHòa; có quy mô khoảng 136,4 ha. Khu vực này chủ yếu là khu ở cải tạo, chỉnh trang;các khu nhà ở quy hoạch mới và các công trình công cộng được đầu tư hoàn chỉnh.

- Khu B: Là khu vực được giới hạn bởi hói 7 xã,đường Nguyễn Văn Linh, kênh đào thông qua hói 7 xã và địa giới hành chính xãHương Vinh thuộc thị xã Hương Trà; có quy mô khoảng 168,2 ha. Khu vực này baogồm các khu ở cải tạo chỉnh trang, khu nhà ở tái định cư, khu trung tâm thươngmại, trung tâm thể dục thể thao phía Bắc, các công trình trụ sở cơ quan, côngtrình sự nghiệp và công cộng khác như y tế, giáo dục…

- Khu C: Là khu vực nằm về phía Bắc của khu quyhoạch được giới hạn bởi hói 7 xã, hói Hàng Tổng và địa giới hành chính các xã:Hương Vinh, Hương Toàn thuộc thị xã Hương Trà, có quy mô khoảng 241,8 ha. Khuvực này bao gồm các khu ở xây dựng mới với nhiều loại hình nhà ở tái định cư,khu ở chỉnh trang, biệt thự, chung cư nhiều tầng và cao tầng, các trung tâmthương mại lớn, trung tâm hành chính của khu vực trong tương lai. Ngoài ra còncó các công trình công cộng, văn hóa đặc thù, các khu đất dự trữ phát triển,…

- Khu D: Bao gồm khu vực dọc Quốc lộ 1A, Cụm Côngnghiệp – Tiểu thủ công nghiệp An Hòa và khu vực giáp ranh với thị xã Hương Trà;có quy mô khoảng 193,6ha. Khu vực này bao gồm Cụm Công nghiệp – Tiểu thủ côngnghiệp, các khu ở cải tạo chỉnh trang, khu ở thương mại, chung cư, khu trungtâm thương mại và khu công viên cây xanh.

b) Tổ chức không gian:

- Không gian kiến trúc, cảnh quan được hình thànhtrên cơ sở nghiên cứu các yếu tố đặc trưng của hình thái kiến trúc đô thị vàcảnh quan của khu vực. Khai thác hiệu quả hệ thống các sông ngòi, mặt nước, cáctuyến giao thông chính hiện có. Là khu vực đô thị mang tính chuyển tiếp, pháttriển và mở rộng về phía Bắc Kinh Thành Huế.

- Trung tâm của khu quy hoạch được tổ chức gắn vớihai trục giao thông 60m và 36m; đây là không gian điểm nhấn của toàn khu vực.Tại nút giao nhau của hai trục đường này được bố trí các tổ hợp công trình dịchvụ thương mại cao tầng góp phần tạo nên diện mạo cảnh quan kiến trúc trung tâmcho toàn khu đô thị.

- Trục không gian lộ giới 60m nối từ đường NguyễnVăn Linh đến đường Tản Đà (nối dài) là trục cảnh quan chủ đạo của toàn bộ khuvực phía Bắc thành phố Huế. Đây là trục không gian văn hóa công cộng kết hợpvới các công trình dịch vụ thương mại và hệ thống cảnh quan cây xanh.

- Trục Đông – Tây (đường Nguyễn Văn Linh) lộ giới36m nối Quốc lộ 1A đến khu vực Bao Vinh và 4 phường trong Kinh Thành. Dọc trêntrục đường này bố trí các công trình hành chính cấp phường, các công trình côngcộng kết hợp với các khu dân cư.

- Các trục Bắc - Nam bao gồm trục đường Lý Thái Tổvà đường Tản Đà:

+ Trục đường Lý Thái Tổ nối trung tâm thành phố Huếvà trung tâm thị xã Hương Trà là trục Bắc – Nam thứ nhất. Tại khu vực giáp KinhThành Huế và sông An Hòa được cải tạo, chỉnh trang, sắp xếp lại dân cư hợp lý,giảm thiểu ùn tắc giao thông, thúc đẩy phát triển du lịch; tạo diện mạo mới chocửa ngõ phía Bắc thành phố Huế.

+ Trục đường Tản Đà nối dài là trục giao thông đốingoại quan trọng kết nối thành phố Huế với huyện Quảng Điền, đây là trục Bắc –Nam thứ hai. Dọc tuyến đường này ưu tiên bố trí các công trình thương mại dịchvụ, trụ sở cơ quan hành chính nhiều tầng.

- Các trục không gian trên được kết nối, liên hệtrực tiếp hoặc gián tiếp với hệ thống các trục giao thông chính của thành phốHuế hiện nay.

- Toàn bộ hệ thống kênh, mương hiện trạng đượcchỉnh trang, nạo vét nhằm đảm bảo thoát lũ cho toàn khu vực, đồng thời tạo môitrường cảnh quan. Hai bên hệ thống kênh, mương bố trí các tuyến đường, kè chắnxen kẽ các không gian cây xanh nhằm bảo vệ mặt nước và chống sạt lở.

- Khu công viên cây xanh, vui chơi giải trí, hệthống mặt nước, hồ điều hòa được bố trí gần các khu công cộng, dịch vụ và nângcấp một số khu vực đã có trong các khu dân cư chỉnh trang.

- Các công trình di tích lịch sử văn hóa đã đượcxếp hạng trong khu vực như đình, chùa, miếu mạo và một số nhà thờ họ tộc đượcbảo tồn, tôn tạo theo đúng quy định.

c) Các yêu cầu về quy hoạch kiến trúc:

- Đối với khu ở:

+ Nhà ở cải tạo, chỉnh trang: tầng cao xây dựng ≤ 4tầng; mật độ xây dựng ≤ 75%.

+ Nhà ở biệt thự: tầng cao xây dựng ≤ 3 tầng, mậtđộ xây dựng ≤ 60%.

+ Nhà ở liên kế: tầng cao xây dựng ≤ 5 tầng; mật độxây dựng ≤ 80%.

+ Nhà ở liên kế có sân vườn: tầng cao xây dựng ≤ 4tầng; mật độ xây dựng ≤ 75%.

+ Nhà ở kết hợp thương mại: tầng cao xây dựng ≤ 6tầng; mật độ xây dựng ≤ 80%.

+ Nhà ở tái định cư: tầng cao xây dựng ≤ 4 tầng;mật độ xây dựng ≤ 80%.

+ Nhà ở chung cư bao gồm: chung cư nhiều tầng (tầngcao xây dựng 5 tầng) và chung cư cao tầng (tầng cao xây dựng từ 12-20 tầng);mật độ xây dựng thuần (net-tô) của nhóm nhà chung cư: ≤ 60%.

- Đối với các công trình thương mại, dịch vụ: tầngcao trung bình từ 7-9 tầng, mật độ xây dựng từ ≤ 60%; riêng tại các vị trí điểmnhấn của khu vực: tầng cao xây dựng ≤ 30 tầng, mật độ xây dựng ≤ 45%.

- Đối với công trình trụ sở cơ quan, công trình sựnghiệp: tầng cao xây dựng ≤ 7 tầng, mật độ xây dựng ≤ 40%.

- Đối với công trình giáo dục: tầng cao xây dựng ≤5 tầng, mật độ xây dựng ≤ 40%.

- Đối với công trình y tế: tầng cao xây dựng từ 3-9tầng, mật độ xây dựng ≤ 40%.

- Đối với công trình thể dục thể thao: tầng cao xâydựng ≤ 5 tầng, mật độ xây dựng ≤ 40%.

- Đối với công trình tôn giáo, di tích lịch sử -văn hóa: tầng cao xây dựng: căn cứ theo hiện trạng sử dụng, quy mô công trìnhvà phù hợp với quy hoạch được duyệt; mật độ xây dựng ≤ 40%.

- Đối với bến xe: tầng cao xây dựng ≤ 3 tầng, mậtđộ xây dựng ≤ 40%.

- Đối với khu công viên - cây xanh: tầng cao xâydựng ≤ 01 tầng, mật độ xây dựng ≤ 5%.

7. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

a) Chuẩn bị kỹ thuật:

- San nền: Độ dốc nền phù hợp theo địa hình tựnhiên từ Tây sang Đông. Cao độ khống chế san nền chỉ áp dụng cho các khu vựcxây dựng mới, đối với các khu dân cư ổn định nên tôn trọng địa hình hiện trạng,khắc phục những tồn tại của cơ sở hạ tầng, đảm bảo hài hòa giữa khu vực xâydựng mới và khu dân cư hiện có. Cao độ thiết kế san nền:

+ Khu vực quy hoạch mới phía Bắc đường Nguyễn VănLinh: Từ +2,10m đến +2,60m.

+ Khu vực quy hoạch mới phía Nam đường Nguyễn VănLinh: Từ +2,20m đến +3,00m.

- Thoát nước mưa: Tổ chức hệ thống thoát nước mưatheo từng khu vực, hướng thoát về phía sông An Hòa, sông Hương và sông Bồ (quahệ thống kênh quy hoạch nối từ cầu Quán Rớ đến sông Bồ).

b) Giao thông:

- Đường Lý Thái Tổ:

+ Đoạn từ cống Chém đến cầu Quán Rớ (đi qua khu vựcđất ở chỉnh trang) (mặt cắt 1A-1A) có lộ giới 33,0m (4,5m + 10,5m + 3,0m +10,5m + 4,5m).

+ Đoạn từ cống Chém đến cầu Quán Rớ (đi qua các khuđất công trình công cộng, thương mại và bến xe) (mặt cắt 1B-1B) có lộ giới41,25m (4,5m + 10,5m + 3,0m + 10,5m + 8,25m (bãi đỗ xe) + 4,5m).

+ Đoạn từ cầu An Hòa đến cống Chém (mặt cắt 1C-1C)có lộ giới 19,5m (4,5m + 10,5m + 4,5m).

- Đường Nguyễn Văn Linh (mặt cắt 2-2) có lộ giới36,0m (6,0m + 10,5m + 3,0m + 10,5m + 6,0m).

- Đường quy hoạch số 1 (mặt cắt 3-3) có lộ giới 43,0m(6,0m + 10,5m+ 10,0m + 10,5m + 6,0m).

- Đường quy hoạch số 2 (mặt cắt 4-4) có lộ giới60,0m (6,0m + 10,5m + 27,0m + 10,5m + 6,0m).

- Đường Tản Đà (nối dài) (mặt cắt 5-5) có lộ giới40,5m (6,0m + 10,5m + 7,5m + 10,5m + 6,0m).

- Đường quy hoạch số 3 (mặt cắt 6-6) có lộ giới86,5m (6,0m + 14,0m+ 6,0m + 44,0m+ 4,5m + 7,5m + 4,5m).

- Đường quy hoạch số 4 (mặt cắt 7-7) có lộ giới60,0m (4,5m + 7,5m+ 4,5m + 27,0m+ 4,5m + 7,5m + 4,5m).

- Đường quy hoạch số 5 (mặt cắt 8-8) có lộ giới từ40,0m đến 60,0m (3,0m + 7,5m + 3,0m + (13,0÷33,0)m + 3,0m + 7,5m + 3,0m).

- Đường quy hoạch số 6 (mặt cắt 9-9) có lộ giới26,0m (6,0m + 14,0m + 6,0m).

- Đường quy hoạch số 7 (mặt cắt 10-10) có lộ giới16,5m (4,5m + 7,5m + 4,5m).

- Đường quy hoạch số 8 (mặt cắt 11-11) có lộ giới 26,0m(4,5m + 17,0m + 4,5m).

- Đường quy hoạch số 9 (mặt cắt 12-12) có lộ giới19,5m (4,5m + 10,5m + 4,5m).

- Đường quy hoạch số 10 (mặt cắt 13-13) có lộ giới13,5m (3,0m + 7,5m + 3,0m).

- Đường quy hoạch số 11 (mặt cắt 14-14) có lộ giới11,5m (3,0m + 5,5m + 3,0m).

- Đường quy hoạch số 12 (mặt cắt 15-15) có lộ giới12,0m (3,0m + 6,0m + 3,0m).

- Bãi đỗ xe: Toàn khu quy hoạch có 4 bãi đỗ xe tậptrung với diện tích từ 6.655 m2 đến 51.775 m2, được bố trí tại trung tâm cáckhu chức năng.

c) Cấp nước:

- Chỉ tiêu:

+ Giai đoạn đầu: 150 lít/người/ngày.đêm.

+ Giai đoạn dài hạn: 180 lít/người/ngày.đêm.

+ Các nhu cầu dùng nước khác tính toán theo tiêuchuẩn quy định.

- Nguồn nước: Lấy từ hệ thống cấp nước thành phốHuế.

- Mạng lưới: Đường ống trong khu quy hoạch được thiếtkế mạng vòng nhánh cụt, bố trí dọc các trục đường thuận tiện cho việc kết nối.

- Hệ thống cấp nước phòng cháy chữa cháy: Bố tríđúng quy định về tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy; các họng cứu hỏa được bố tríđảm bảo khoảng cách theo quy định.

d) Cấp điện:

- Chỉ tiêu cấp điện sinh hoạt:

+ Giai đoạn đầu: 1.100kWh/người.năm.

+ Giai đoạn dài hạn: 2.100kWh/ người.năm.

- Chỉ tiêu phụ tải điện sinh hoạt:

+ Giai đoạn đầu: 450W/người.

+ Giai đoạn dài hạn: 700W/người.

+ Các nhu cầu dùng điện khác tính toán theo tiêuchuẩn quy định.

- Nguồn điện: Nguồn điện từ trạm thiết kế được lấytừ đường dây 22kV xuất tuyến từ trạm biến áp 110/22kV An Hòa.

- Mạng điện:

+ Đường điện cao áp 110kV đấu nối từ trạm E2 (AnHòa) đến trạm E3 (Phú Vang) chạy dọc trục đường 60m.

+ Lưới trung áp xây dựng tuyến cáp nổi treo trêncột bê tông cốt thép dọc theo các tuyến giao thông và xây dựng tuyến cáp ngầmbăng qua đường chính để cấp điện cho khu vực. Nguồn điện lấy từ tuyến 22kV từtrạm biến áp 110kV. Cáp ngầm 22kV dùng loại XLPE.

+ Lưới điện hạ thế, sử dụng cáp ngầm dọc theo cáctuyến giao thông.

- Chiếu sáng công cộng: Hệ thống chiếu sáng đượcthiết kế theo tiêu chuẩn, sử dụng đèn tiết kiệm năng lượng có hiệu suất chiếusáng cao.

e) Thoát nước thải và vệ sinh môi trường:

- Thoát nước thải:

+ Xây dựng hệ thống thoát nước chung kết hợp vớicác công trình tách nước thải đối với các khu dân cư cũ; hệ thống thoát nướcriêng đối với cụm Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp và các khu đô thị mới.

+ Nước thải của nhà ở, công trình cần được xử lýcục bộ bằng bể tự hoại, đúng quy cách trước khi được thu gom đấu nối vào hệthống thoát nước đô thị.

- Vệ sinh môi trường: Chỉ tiêu rác thải là 1,3 kg/người.ngày,tỷ lệ thu gom 100%. Tổ chức thu gom và xử lý rác thải theo quy định của khu vực.

g) Hệ thống thông tin liên lạc: Hệ thống cáp, hộpnối được lắp đặt đồng bộ; bố trí ngầm trong hệ thống cống bể dưới vỉa hè dọctheo hệ thống giao thông.

8. Giải pháp bảo vệ môi trường:

a) Bảo vệ môi trường nguồn nước:

- Hồ, ao, kênh, mương, rạch trong đô thị, khu dâncư phải được quy hoạch cải tạo, bảo vệ; tổ chức, cá nhân không được lấn chiếm,xây dựng mới các công trình, nhà ở trên mặt nước hoặc trên bờ tiếp giáp mặtnước hồ, ao, kênh, mương, rạch đã được quy hoạch; hạn chế tối đa việc san lấphồ, ao trong đô thị, khu dân cư.

- Không được đổ đất, đá, cát, sỏi, chất thải rắn,nước thải chưa qua xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường và các loại chất thải khácvào nguồn nước mặt của hồ, ao, kênh, mương, rạch.

b) Bảo vệ môi trường không khí, tiếng ồn:

- Các cơ sở sản xuất công nghiệp trong vùng gây ônhiễm bụi cao cần phải có các giải pháp kỹ thuật như: lắp đặt hệ thống thônggió tại các khu vực sản xuất, hạn chế ảnh hưởng độc hại của các chất ô nhiễmtrong không khí tới sức khỏe người lao động. Đầu tư các trang thiết bị xử lý ônhiễm ngay khi các doanh nghiệp đi vào hoạt động.

- Bố trí trồng cây xanh hai bên đường, công viên,các điểm xanh; trồng cây xanh quanh cách ly cụm Công nghiệp – Tiểu thủ côngnghiệp nhằm giảm thiểu ô nhiễm bụi và tiếng ồn.

c) Xử lý chất thải rắn: Chất thải rắn được thu gomvà vận chuyển về các nhà máy xử lý hoặc bãi chôn lấp hợp vệ sinh phía Bắc, Namthành phố Huế.

d) Nhà vệ sinh công cộng: Trên các trục phố chính,các khu thương mại, công viên lớn, các bến xe và các nơi công cộng khác phải bốtrí các nhà vệ sinh công cộng.

Ngoài những quy định nêu trên, các quy định kháctuân thủ theo Quy chuẩn xây dựng Việt Nam: QCXDVN 01: 2008/BXD ngày 03 tháng 4năm 2008 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quyhoạch xây dựng và QCXDVN 07: 2010/BXD ngày 05 tháng 02 năm 2010 của Bộ Xây dựngvề việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đôthị.

9. Các dự án ưu tiên đầu tư:

a) Các dự án đang được đầu tư trên địa bàn như: Cáckhu tái định cư phục vụ giải tỏa khu vực Kinh thành; tái định cư dân vạn đò.

b) Chỉnh trang, nạo vét hệ thống kênh mương (hóiHàng Tổng, hói 7 xã và các kênh đào mới).

c) Nâng cấp một số tuyến cấp điện, cấp nước cho cáckhu dân cư hiện có.

d) Đầu tư xây dựng tuyến giao thông chính của khuvực, đường Tản Đà nối dài.

đ) Đầu tư xây dựng bổ sung một số công trình chứcnăng trong hệ thống các công trình hạ tầng xã hội của hai phường như: khu thểdục thể thao, trường học, chợ,…

Điều 2. Trên cơ sở quy hoạch chi tiết đượcphê duyệt, giao trách nhiệm UBND thành phố Huế thực hiện các công việc sau:

1. Chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vịliên quan tổ chức công bố quy hoạch.

2. Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan thựchiện chức năng quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng công trình theo đúng quyđịnh.

3. UBND thành phố Huế có trách nhiệm gửi các bản vẽquy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt đến các cơ quan liên quan biết để triểnkhai thực hiện.

4. Nghiêm cấm việc thay đổi đồ án quy hoạch đã đượcphê duyệt. Các nội dung điều chỉnh, thay đổi so với quy hoạch chi tiết được phêduyệt phải báo cáo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế xem xét giải quyết theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký và thay thế Quyết định số 3211QĐ/UBND ngày 24 tháng 10 năm 1996 củaUBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết khu dân cư Bắc thành phố Huế,tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND Tỉnh; Giám đốccác Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giaothông vận tải; Chủ tịch UBND thành phố Huế; Chủ tịch UBND các phường: An Hòa vàHương Sơ và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- VP: CVP, các PCVP và các CV;
- Lưu: VT, XD(2).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao