ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2232/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 15 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC DỪNG THỰCHIỆN ĐỀ TÀI, DỰ ÁN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 459/QĐ-UBND ngày 02/8/2007của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy chế quản lý và tổ chức thực hiệnnhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 1680/QĐ-CTUBND ngày07/8/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Phê duyệt nội dung thuyết minh và dựtoán kinh phí thực hiện đề tài “Nghiên cứu hoàn thiện quy trình công nghệ chếbiến nấm Bào Ngư ở quy mô công nghiệp góp phần phát triển nghề trồng nấm tạiBình Định”;

Căn cứ hợp đồng nghiên cứu khoa học và pháttriển công nghệ số 67/2008/SKHCN-HĐ /DA ngày 11/8/2008 ký kết giữa Sở Khoa họcvà Công nghệ và Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Hương Quê;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Côngnghệ tại Tờ trình số 108/TTr-SKHCN ngày 28/02/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều1. Dừng thực hiện dự án sản xuất thửnghiệm "Nghiên cứu hoàn thiện quy trình công nghệ chế biến nấm Bào Ngư ởquy mô công nghiệp góp phần phát triển nghề trồng nấm tại Bình Định"; cơquan chủ trì: Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Hương Quê.

Điều2. Giao Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệphối hợp với các ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan thu hồi kinh phí đã cấpcho Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Hương Quê là 300 triệu đồng đến hạn cuốilà ngày 30/9/2013.

Điều3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc cácsở: Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủtrưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thị Thu Hà