ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2233/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 26 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

GIAO VIỆC CHỨNG THỰCCÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH TỪ UBND HUYỆN BÙ GIA MẬP VÀ UBND MỘT SỐ XÃ, THỊ TRẤNTRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÙ GIA MẬP SANG TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG THỰC HIỆN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Luật Công chứng số 82/2006/QH11 ngày29/11/2006;

Căn cứ Nghị định số 04/2013/NĐ-CP ngày07/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điềucủa Luật Công chứng;

Căn cứ Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007của Chính phủ quy định về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bảnchính, chứng thực chữ ký;

Thực hiện Công văn số 3680/BTP-BTTP ngày14/10/2010 của Bộ Tư pháp về việc chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng,giao dịch sang tổ chức hành nghề công chứng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trìnhsố 128/TTr-STP ngày 17/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Chuyển giao việc công chứng các hợp đồng, giaodịch từ UBND huyện Bù Gia Mập và UBND 09 xã: Phú Trung, Phú Riềng, Bù Nho, LongHà, Long Tân, Phước Tân, Long Hưng, Bình Tân, Long Bình của huyện Bù Gia Mậpsang Tổ chức hành nghề công chứng thực hiện.

2. Tổ chức, cá nhân có yêu cầu công chứng các hợpđồng, giao dịch được quyền lựa chọn bất kỳ Tổ chức hành nghề công chứng trênđịa bàn tỉnh Bình Phước để thực hiện.

Điều 2.

1. Ủy ban nhân dân huyện Bù Gia Mập nghiêm túc thựchiện Quyết định này, đồng thời chỉ đạo:

- Ủy ban nhân dân các xã: Phú Trung, Phú Riềng, BùNho, Long Hà, Long Tân, Phước Tân, Long Hưng, Bình Tân, Long Bình của huyện BùGia Mập nghiêm túc triển khai thực hiện Quyết định này;

- Phòng Văn hóa - Thông tin, Đài truyền thanh thôngbáo rộng rãi việc chuyển giao công chứng nói trên để nhân dân biết, thực hiện.

2. Sở Tư pháp có trách nhiệm kiểm tra, thanh tratheo dõi giám sát thực hiện, tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nướcTổ chức hành nghề công chứng theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh văn phòng UBNDtỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch UBND huyện Bù Gia Mập, Chủ tịch UBND cácxã: Phú Trung, Phú Riềng, Bù Nho, Long Hà, Long Tân, Phước Tân, Long Hưng, BìnhTân, Long Bình của huyện Bù Gia Mập; Trưởng các Tổ chức hành nghề công chứng vàcác cơ quan đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2014./.

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- CT, PCT;
- Như Điều 3;
- Các tổ chức hành nghề Công chứng trên địa bàn tỉnh;
- LĐVP, P.NC-NgV;
- Lưu: VT, H34, 21/11.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm