ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2234/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 07 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÂN BỔ KINH PHÍ THU HỒI QUA QUYẾT TOÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH BỐ TRÍ DÂN CƯTHEO QUYẾT ĐỊNH 193/2006/QĐ-TTG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg ngày 24/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chươngtrình bố trí dân cư các vùng: thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo,di cư tự do, xung yếu và rất xung yếu của rừng phòng hộ, khu bảo vệ nghiêm ngặtcủa rừng đặc dụng giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến năm 2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tàichính tại văn bản số 2539/STC-NS ngày 18/10/2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.Phân bổ nguồn kinhphí thu hồi qua quyết toán thuộc Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định193/2006/QĐ-TTg cho một số dự án bố trí dân cư trên địa bàn tỉnh, cụ thể nhưsau:

STT

Dự án - Hạng mục

Đơn vị tính

Khối lượng

Kinh phí phân bổ (Triệu đồng)

Chủ đầu tư

Tổng số

882

1

Dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai phường B'Lao, thành phố Bảo Lộc

240

UBND thành phố Bảo Lộc

Hỗ trợ di chuyển

hộ

12

240

2

Dự án đầu tư bố trí, sắp xếp dân cư ở vùng đặc biệt khó khăn thôn 3 và thôn 4 xã Phước Cát 2, huyện Cát Tiên

225

UBND huyện Cát Tiên

Hỗ trợ thâm canh cây lúa nước

hộ/ha

18/7,5

75

Hỗ trợ thâm canh cây bắp

hộ/ha

21/15

150

3

Dự án đầu tư khu quy hoạch sắp xếp dân di cư tự do xã Hòa Bắc và Hòa Nam, huyện Di Linh

230

UBND huyện Di Linh

Thanh toán khai hoang

230

4

Dự án đầu tư khu quy hoạch sắp xếp dân di cư tự do xã Phi Liêng, huyện Đam Rông

187

UBND huyện Đam Rông

Hỗ trợ phân bón

hộ/ha

50/19

187

Điều 2. Sở Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính chỉ đạo, hướng dẫn,kiểm tra và đôn đốc các địa phương khẩn trương thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyệnDi Linh, Cát Tiên, Đam Rông, thành phố Bảo Lộc và thủ trưởng các cơ quan, đơnvị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 2;
- LĐVP;
- Lưu VT, NN, TC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên