UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Điều chỉnh, bổ sung đơn giá vật kiến trúc phục vụ công tác đền bù, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;

- Căn cứ Luật Đất đai số 13/2003/QH ngày 26/11/2003;

- Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

- Căn cứ các Quyết định số 1616/QĐ-UB ngày 08/6/2004 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc ban hành đơn giá xây dựng cơ bản áp dụng trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

- Căn cứ Quyết định số 444/QĐ-UB ngày 23/3/2005 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc ban hành tập đơn giá vật kiến trúc phục vụ công tác đền bù giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Quyết định số 485/QĐ-UB ngày 30/3/2005 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

- Xét đề nghị của liên Sở Xây dựng - Tài chính - Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 63/TTLS-XD-TC-TNMT ngày 06/9/2005 về việc ban hành điều chỉnh, bổ sung tập đơn giá vật kiến trúc phục vụ công tác đền bù;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:Điều chỉnh, bổ sung tập đơn giá vật kiến trúc phục vụ công tác đền bù, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã được ban hành kèm theo Quyết định số 444/QĐ-UB ngày 23/3/2005 của Uỷ ban nhân dân thành phố.

(Có phụ lục chi tiết kèm theo).

Điều 2:

- Các quy định trước đây của Uỷ ban nhân dân thành phố trái với quy định ban hành kèm theo Quyết định này đều bãi bỏ.

- Quyết định này có hiệu lực từ ngày 07/4/2005.

- Giao Sở Xây dựng hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

Điều 3: Các ông (bà) Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Kho bạc nhà nước thành phố, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, thị xã; Thủ trưởng các ngành, cấp, đơn vị và các cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

T/M.UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Trịnh Quang Sử