ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2237/QĐ-UBND

An Giang, ngày 29 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCHTĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN VỀ VAI TRÒ CỦA ĐỘI NGŨ DOANH NHÂNTRONG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ GIAI ĐOẠN2013-2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Chương trình hành động số 13-CTr/TU ngày23-01-2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày09-12-2011 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanhnhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhậpquốc tế, và Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 06/5/2013 của UBND tỉnh An Giang vềthực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghịquyết số 09-NQ/TW ngày 09/12/2011 của Bộ Chính trị.

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyềnthông tại Tờ trình số 49/TTr-STTTT ngày 17 tháng 10 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kếhoạch tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về vai trò của đội ngũ doanhnhân trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế giaiđoạn 2013-2020.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kểtừ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnhtỉnh; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao vàDu lịch; Giám đốc Sở Công Thương; Báo An Giang; Đài Phát thanh - Truyền hình AnGiang; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan liênquan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Website An Giang;
- Lưu: KT, VHXH, VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Việt Hiệp

KẾ HOẠCH

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁCTHÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN VỀ VAI TRÒ CỦA ĐỘI NGŨ DOANH NHÂN TRONG SỰ NGHIỆP CÔNGNGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ GIAI ĐOẠN 2013-2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2237/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Ủyban nhân dân tỉnh An Giang)

Thực hiện Chương trình hành động số 13-CTr/TU ngày23-01-2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày09-12-2011 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanhnhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhậpquốc tế; Chương trình số 01/Ctr-UBND ngày 29/01/2013 của UBND tỉnh về việc banhành Chương trình công tác năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, và Kếhoạch số 27/KH-UBND ngày 06/5/2013 của UBND tỉnh An Giang về thực hiện Chươngtrình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TWngày 09/12/2011 của Bộ Chính trị. Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Kếhoạch tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về vai trò của đội ngũ doanhnhân trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế giaiđoạn 2013-2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nâng cao vị trí, vai trò của đội ngũ doanh nhântrong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; hội nhập quốc tế; Tổ chức Thươngmại thế giới (WTO); chú trọng tuyên truyền về các mô hình sản xuất kinh doanhgiỏi, kịp thời phát hiện, biểu dương các doanh nghiệp, doanh nhân điển hìnhtiên tiến, tôn vinh những tấm gương doanh nghiệp, doanh nhân điển hình trong sựnghiệp xây dựng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà; đồng thời nâng cao ý thứctrách nhiệm của doanh nhân đối với xã hội, đối với doanh nghiệp, đối với ngườilao động; nâng cao phẩm chất đạo đức, ý thức của doanh nhân trong giai đoạnhiện nay.

- Các hoạt động tuyên truyền cần được tổ chức vớinhiều hình thức đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm. Công tác tuyên truyền phảiđúng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, bảo đảm thườngxuyên, bám sát thực tiễn. Nội dung phong phú, hình thức đa dạng, bảo đảm tínhhấp dẫn, có tính giáo dục cao, tạo điều kiện cho người dân dễ nắm bắt và tiếpcận.

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN VÀ CÁC GIẢI PHÁP TUYÊNTRUYỀN

1. Nội dung:

- Tuyên truyền nội dung Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày09/12/2011 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ Doanhnhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhậpquốc tế; Chương trình hành động số 13-Ctr/TU, ngày 23/1/2013 của Ban Chấp hànhĐảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch số27/KH-UBND ngày 06/5/2013 của UBND tỉnh An Giang về thực hiện Chương trình hànhđộng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 09- NQ/TW ngày09/12/2011 của Bộ Chính trị.

- Tuyên truyền các chuyên đề về công nghiệp hóa,hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, WTO, doanh nhân, doanh nghiệp và vai trò củadoanh nhân, doanh nghiệp; nông nghiệp, nông dân, nông thôn; công nghệ cao vàứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp; pháp luật về doanh nghiệp, đầu tư,môi trường, đất đai, xây dựng, thuế, sở hữu trí tuệ…; các cơ chế chính sáchkhuyến khích phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, đầu tư vào nông nghiệp, nôngthôn, đầu tư vào lĩnh vực xã hội hóa.

- Tuyên truyền, phổ biến cho doanh nghiệp, doanhnhân thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”,cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và các cuộc vận độngkhác do tỉnh phát động. Thông tin công khai, minh bạch về: Quy hoạch tổng thểphát triển kinh tế - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện đến năm 2020; quy hoạch ngành;quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch nông thôn mới, thủ tụchành chính (đặc biệt là thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp)… để doanhnhân, doanh nghiệp tiếp cận, tìm hiểu phục vụ hoạt động đầu tư sản xuất kinhdoanh.

- Tuyên truyền gương điển hình, tiên tiến đội ngũdoanh nhân, doanh nghiệp thực hiện tốt quy định của pháp luật về doanh nghiệp,thuế, vệ sinh môi trường,… những mô hình doanh nghiệp xuất sắc đạt thành tíchcao trong nước và thế giới, Đồng thời, lên án các doanh nhân, doanh nghiệp vìchạy theo lợi nhuận, doanh số, sản xuất sản phẩm hàng hóa kém chất lượng,...làm ảnh hưởng đến hình ảnh của doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tintrong quản lý, giải quyết thủ tục hành chính theo chế độ “1 cửa”, “1 cửa liênthông” hướng đến việc đăng ký, kê khai thủ tục hành chính qua mạng, tiến tớitin học hóa, từng bước thực hiện chính quyền điện tử.

- Tuyên truyền các Chương trình hợp tác giữa AnGiang với thành phố Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, các tỉnh, thành miền Trung, TâyNguyên; tỉnh Kandal, Takeo (Vương quốc Campuchia) cùng những tỉnh, thành thuộccác nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia và các quốc gia ký kết quan hệ hợp tácvới An Giang.

- Tuyên truyền trong đội ngũ doanh nhân, trong cáchiệp hội doanh nghiệp về chuẩn mực của doanh nhân trong nền kinh tế thị trườngđịnh hướng XHCN: có lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, ý thức tuân thủ phápluật, có khát vọng vươn lên làm giàu cho mình, cho đất nước, không ngừng nângcao năng lực kinh doanh và quản trị doanh nghiệp; có trách nhiệm với người laođộng, với cộng đồng, xã hội và có đạo đức, văn hóa kinh doanh, góp phần chốngtiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Khuyến khích doanh nhân tạo lập hình ảnh vănhóa, bản sắc dân tộc; không ngừng hoàn thiện để đóng góp cho xã hội.

- Tuyên truyền về sự lãnh đạo của Đảng đối với việcxây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp, thường xuyênquan tâm xây dựng đội ngũ doanh nhân có đức, có tài, có bản lĩnh chính trị;khuyến khích thành lập tổ chức đảng và các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp.

2. Thời gian thực hiện tuyên truyền: từ năm2013 đến năm 2020.

3. Các giải pháp tuyên truyền:

3.1. Hoạt động tuyên truyền, cổ động của các sở,ban, ngành trong tỉnh:

* Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tham gia thực hiệncác hoạt động tuyên truyền về vai trò của đội ngũ doanh nhân trong sự nghiệpcông nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế giai đoạn 2013-2020.

- Lồng ghép các nội dung tuyên truyền về vai tròcủa đội ngũ doanh nhân trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hộinhập quốc tế giai đoạn 2013-2020 vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyêntruyền cổ động của các đội văn nghệ thông tin trên địa bàn.

- Tổ chức hoạt động trưng bày các tư liệu, sách báovề vai trò của đội ngũ doanh nhân trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóavà hội nhập quốc tế giai đoạn 2013-2020;

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chứctriển lãm những đóng góp của doanh nhân trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiệnđại hóa và hội nhập quốc tế giai đoạn 2013-2020;

- Thực hiện mỗi năm 01 tiểu phẩm và 04 đĩa CD nộidung tuyên truyền về vai trò của đội ngũ doanh nhân trong sự nghiệp công nghiệphóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế giai đoạn 2013-2020.

* Sở Công Thương: thực hiện nhiệm vụ Thường trựcBan Hội nhập Kinh tế Quốc tế tỉnh, phối hợp cùng Ủy ban Quốc gia về Hợp tácKinh tế Quốc tế và các cơ quan liên quan tổ chức hội nghị, hội thảo chuyên đềtuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc tế; xây dựng tài liệu hỏi đáp, tài liệugiới thiệu bằng các hình thức thích hợp để tuyên truyền, phổ biến các nội dung:công nghiệp hoá, hiện đại hoá; hội nhập quốc tế; WTO;...

* Các Sở, ban, ngành trong tỉnh căn cứ vào chứcnăng nhiệm vụ thực hiện tuyên truyền vai trò của đội ngũ doanh nhân trong sựnghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế giai đoạn 2013-2020trên hệ thống phương tiện thông tin như: cổng TTĐT, tạp chí, bản tin,... Cungcấp thông tin tuyên truyền cho các cơ quan báo chí về doanh nhân, doanh nghiệpmà lĩnh vực mình quản lý.

3.2. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tinđại chúng:

a) Báo An Giang: mở chuyên mục; thựchiện tin, bài phản ánh, phóng sự, phóng sự ảnh và các hình thức đa dạng phongphú khác trên Báo in An Giang thường kỳ và Báo An Giang điện tử. Thực hiện côngkhai thông tin về: quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội cấp tỉnh, cấphuyện đến năm 2020; quy hoạch ngành; quy hoạch sử dụng đất; quy hoạch xây dựng;quy hoạch nông thôn mới...

b) Đài phát thanh - truyền hình An Giang:

- Thực hiện các chương trình thời sự theo từng đợtvà sự kiện quan trọng có liên quan trên địa bàn.

- Mở chuyên mục, tọa đàm, phỏng vấn, phóng sự và vàcác hình thức khác.

- Công khai thông tin về: quy hoạch tổng thể pháttriển kinh tế - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện đến năm 2020; quy hoạch ngành; quyhoạch sử dụng đất; quy hoạch xây dựng; quy hoạch nông thôn mới...

c) Cổng thông tin điện tử:

* Cổng thông tin điện tử tỉnh (Sở TTTT phụ trách):

Xây dựng chuyên trang tuyên truyền về vai trò củađội ngũ doanh nhân trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhậpquốc tế; chú trọng tuyên truyền về các mô hình sản xuất kinh doanh giỏi; kịpthời phát hiện, biểu dương các doanh nghiệp, doanh nhân điển hình tiên tiến,tôn vinh những tấm gương doanh nghiệp, doanh nhân điển hình trong sự nghiệp xâydựng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Công khai trên cổng thông tin điện tử tỉnh thôngtin về: quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện đếnnăm 2020; quy hoạch ngành; quy hoạch sử dụng đất; quy hoạch xây dựng; quy hoạchnông thôn mới...

Ban Biên tập hai Cổng Thông tin điện tử cử Cán bộphóng viên liên hệ, phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành liên quan để thu thậpthông tin, đăng tải các nội dung liên quan….

* Cổng thông tin điện tử thành phần của các sởngành, UBND huyện, thị, thành tổ chức thực hiện các nội dung và hình thức tươngtự cổng thông tin điện tử tỉnh.

d) Hệ thống đài truyền thanh cấp huyện và đàitruyền thanh cơ sở:

- Đài truyền thanh cấp huyện: Lồng ghép nội dungtuyên truyền về vai trò của đội ngũ doanh nhân trong sự nghiệp công nghiệp hóa,hiện đại hóa và hội nhập quốc tế vào chương trình phát thanh của đài. Có thểtham khảo, sưu tầm tin, bài trên các Báo, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh, CổngThông tin điện tử của tỉnh An Giang để đọc phát thanh tuyên truyền; Hướng dẫncác đài truyền thanh cấp xã thực hiện tốt công tác tiếp sóng, phát thanh chươngtrình từ đài tỉnh, huyện. Khuyến khích xây dựng chương trình phát thanh địaphương có nội dung theo Kế hoạch này; Cộng tác tin, bài truyền thanh, truyềnhình với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và Cổng Thông tin điện tử tỉnh AnGiang về các hoạt động liên quan diễn ra trên địa bàn.

- UBND huyện, thị, thành chỉ đạo đài truyền thanhcơ sở thực hiện truyền thanh thường xuyên, liên tục các tin có liên quan. Tầnsuất phát thanh theo các đợt không ít hơn tần suất quy định đối với đài truyềnthanh cấp huyện.

đ) Các phương tiện thông tin đại chúng khácđóng trên địa bàn tỉnh: tăng cường công tác thông tin tuyên truyền vềvai trò của đội ngũ doanh nhân trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vàhội nhập quốc tế; chú trọng tuyên truyền về các mô hình sản xuất kinh doanhgiỏi; kịp thời phát hiện, biểu dương các doanh nghiệp, doanh nhân điển hìnhtiên tiến, tôn vinh những tấm gương doanh nghiệp, doanh nhân điển hình trong sựnghiệp xây dựng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

3.3. Tuyên truyền trong cán bộ, công chức, viênchức, công nhân:

Các cơ quan, đơn vị địa phương tổ chức cho cán bộ,công chức, viên chức, công nhân nghiên cứu, học tập quán triệt sâu rộng Nghịquyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị; Chương trình hành động số 13/CTr-TU ngày23/01/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW vềxây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩymạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế nhằm nâng cao nhận thứccủa cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò của doanh nhân, doanh nghiệp tronggiai đoạn hiện nay.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quanchủ trì giúp UBND tỉnh triển khai thực hiện kế hoạch này; phối hợp với Báo AnGiang, Đài Phát thanh truyền hình An Giang, các Sở ngành tỉnh, UBND các huyện,thị, thành trong đề xuất kế hoạch tuyên truyền hàng năm phù hợp với Kế hoạchnày; hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi và định kỳ báo cáo kết quả cho UBND tỉnh.

2. Báo An Giang, Đài Phát thanh truyền hìnhAn Giang theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình, xây dựng và tổ chức thựchiện kế hoạch hàng năm theo các nội dung và hình thức phù hợp với Kế hoạch này.

3. Sở Tài chính: phối hợp với Sở Thông tinvà Truyền thông, Sở Văn hóa- Thể thao-Du lịch, Sở Công thương và các sở ngànhcó liên quan, xây dựng kế hoạch ngân sách đảm bảo cho công tác tuyên truyềntheo kế hoạch này.

4. Các sở ngành khác theo chức năng, nhiệm vụ,tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này theo thẩm quyền; phối hợp với SởThông tin và Truyền thông và các cơ quan khác có liên quan để thực hiện côngtác tuyên truyền theo Kế hoạch này, đồng thời gửi báo cáo định kỳ 6 tháng trướcngày 15 của tháng 6 và năm trước ngày 15 của tháng 12 cho Sở Thông tin vàTruyền thông để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

5. UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chứctriển khai các hoạt động thuộc kế hoạch này trên địa bàn theo thẩm quyền; xâydựng và chỉ đạo thực hiện kế hoạch tuyên truyền hàng năm trên địa bàn phù hợpvới kế hoạch này; đồng thời gửi báo cáo định kỳ 6 tháng trước ngày 15 của tháng6 và năm trước ngày 15 của tháng 12 cho Sở Thông tin và Truyền thông để tổnghợp báo cáo UBND tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch tăng cường công tác thông tintuyên về vai trò của đội ngũ doanh nhân trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiệnđại hóa và hội nhập quốc tế giai đoạn 2013-2020. Yêu cầu Báo An Giang, Đài phátthanh truyền hình An Giang, các Sở ngành tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố vàcác đơn vị khác có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, xây dựng kếhoạch tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghịphản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./.