ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2237/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 31 tháng 10 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐỔI TÊNTRUNG TÂM CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VÀ KIỂM ĐỊNH, KIỂM NGHIỆM THÀNH TRUNG TÂM ỨNGDỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THUỘC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 2361/QĐ-UBngày 16 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chứccủa Sở Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 1951/QĐ-UBNDngày 21 tháng 9 năm 2011 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 2361/QĐ-UBND ngày16 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụtại Tờ trình số 780/TTr-SNV ngày 05 tháng 10 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đổitên Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Kiểm định, kiểm nghiệm thành Trung tâm ng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ thuộc SởKhoa học và Công nghệ.

Trung tâm ngdụng tiến bộ Khoa học và công nghệ là đơn vị sự nghiệp có tưcách pháp nhân, có con dấu và tài khoản để hoạt động.

Điều 2. Giaotrách nhiệm Giám đốc SKhoa học và Công nghệ căn cứ các vănbản hướng dẫn của Trung ương, tình hình thực tế của địa phương và ý kiến của SởNội vụ để quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trungtâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ để triển khai thực hiện.

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và miễnnhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm thực hiện theo sự phân cấp công tác tổ chức bộ máy và cán bộ của y ban nhân dân tnh.

Biên chế củaTrung tâm là biên chế sự nghiệp do Ủy ban nhân dân tnhphân bhàng năm trong tổng số biên chế sự nghiệp của SởKhoa học và Công nghệ.

Cơ chế tài chính của Trung tâm thựchiện theo Nghị định 1 15/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 củaChính phquy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm củacác tchức khoa học và công nghệ công lập và Thông tưliên tịch s 12/2006/TTLT /BTC-BKHCN-BNV ngày 05/6/2006 củaBộ Tài chính, Bộ KHCN và Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiệnNghị định 115 của Chính phủ.

Điều 3. Quyếtđịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 2584/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2008 củaUBND tnh về việc thành lập Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Kiểm định, kiểmnghiệm.

Điều 4. ChánhVăn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Khoa học và Côngnghệ, Giám đốc Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoahọc và công nghệ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như điều 4;
-
CT và các PCT UBND tnh;
-
PCVP và CV: CN, KH;
-
Lưu: VT, NV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂNCHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao