Quyết định

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỐNGĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 224/2001/QĐ-NHNN
NGÀY 23 THÁNG 3 NĂM 2001 VỀ VIỆC HUỶ BỎ BẢNG CÂN ĐỐI
TÀI CHÍNH CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG BAN HÀNH KÈM THEO
QUYẾT ĐỊNH SỐ 435/1998/QĐ-NHNN2 NGÀY 25/12/1998

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

- Căn cứ Luật Ngânhàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10 ngày 12/12/1997; Luật các Tổ chức tíndụng số 02/1997/QH10 ngày 12/12/1997;

- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02-3-1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quảnlý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Theo đề nghị của Vụtrưởng Vụ Kế toán - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.Huỷ bỏ toàn bộ các quy định tạiphần IV- Bảng cân đối tài chính của Tổ chức tín dụng, trong Hệ thống tài khoảnkế toán các Tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 435/1998/QĐ-NHNN2ngày 25-12-1998 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thihành kể từ ngày 01/04/2001.

Điều 3. Chánh văn phòng, Vụ trưởng VụKế toán - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốcchi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng giámđốc (Giám đốc) Tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.