UỶ BAN DÂN TỘC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế thi đua - Khen thưởng của Ủy ban Dân tộc

_____________________

BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Luật Thi đua – Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 51/2003/NĐ-CP ngày 16/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thi đua - Khen thưởng;

Xét đề nghị của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Ủy ban Dân tộc.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Thi đua – Khen thưởng của Ủy ban Dân tộc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 275/2003/QĐ-UBDT ngày 03/12/2003 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc, Cơ quan làm công tác dân tộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Ủy ban Dân tộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Bộ trưởng (Chủ nhiệm)

(Đã ký)

Ksor Phước