HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 224-CP

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 1979

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CHUYỂN GIAO TOÀN BỘ VIỆC TRỒNG TRỌT, CHẾ BIẾN CÁC LOẠI CÂY CÔNG NGHIỆPCHÈ, MÍA, DỨA CHO BỘ LƯƠNG THỰC VÀ THỰC PHẨM QUẢN LÝ

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Luật tổ chức Hộiđồng Chính phủ ngày 14-7-1960;
Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chính phủ ban hành kèmtheo nghị định số 172-Chính phủ ngày 01-11-1973;
Để thực hiện chủ trương tập trung thống nhất tổ chức quản lý theo ngành trênphạm vi cả nước, nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao cho xuất khẩu và tiêu dùngtrong nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay giao toànbộ nhiệm vụ tổ chức quản lý sản xuất từ khâu trồng trọt, chăm bón đến khâu chếbiến ra sản phẩm hàng hóa các loại cây chè, mía, dứa cho Bộ lương thực và thựcphẩm.

Điều 2. – Đồng chí Bộtrưởng Bộ Nông nghiệp có trách nhiệm chuyển giao sang Bộ Lương thực và thựcphẩm toàn bộ nhiệm vụ, tổ chức, cơ sở vật chất kỹ thuật bao gồm cán bộ, côngnhân, viên chức, cán bộ khoa học kỹ thuật, các cơ sở nghiên cứu, các nôngtrường, xí nghiệp, kho tàng kinh doanh các loại cây chè, mía, dứa.

Điều 3. – Các nông trườngkinh doanh các loại cây kể trên của các địa phương cũng giao cho Bộ Lương thựcvà thực phẩm thống nhất quản lý theo ngành để có kế hoạch chỉ đạo từ khâu trồngtrọt, chăm bón đến khâu chế biến ra sản phẩm hàng hóa. Việc phân cấp quản lýtrực tiếp từng nông trường sẽ do đồng chí Bộ trưởng Bộ Lương thực và thực phẩmgiải quyết cụ thể với các đồng chí chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh có liênquan.

Điều 4. – Đồng chí Bộtrưởng Bộ Lương thực và thực phẩm có trách nhiệm bàn bạc với đồng chí Bộ trưởngBộ Nông nghiệp và các đồng chí chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh có liên quanđể tiến hành các công việc nói trên một cách hợp lý, không để ảnh hưởng đếncông tác chỉ đạo sản xuất, bảo đảm hoàn thành kế hoạch Nhà nước.

Trước mắt Bộ Lương thực và thựcphẩm cần cử ngay những cán bộ có kinh nghiệm phối hợp với số cán bộ do Bộ Nôngnghiệp chuyển sang để làm mọi công việc cần thiết phục vụ cho ba công trình mía– đường hợp tác với khối SEV, Cô-oét và Đan Mạch.

Điều 5. – Các đồng chí Bộtrưởng Phủ thủ trưởng, Bộ trưởng Bộ lương thực và thực phẩm, Bộ trưởng Bộ Nôngnghiệp, chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh có quản lý các nông trường chè, mía,dứa và thủ trưởng các ngành, các cấp có liên quan chịu trách nhiệm thi hànhquyết định này.

Những điều quy định trước đâytrái với quyết định này đều bãi bỏ.

Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Thanh Nghị