BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 17 tháng 2 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành tiêu chuẩn Việt Nam

_____________

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ;

Căn cứ Pháp lệnh Chất lượng hàng hóa ngày 24/12/1999;

Căn cứ Nghị định số 179/2004/NĐ-CP ngày 21/10/2004 của Chính phủ quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành 13 Tiêu chuẩn Việt Nam sau đây:

1.

TCVN 4244 : 2005

Thiết bị nâng - Thiết kế, chế tạo và kiểm tra kỹ thuật

2.

TCVN 7565 : 2005

Quy phâm thiết bị nâng trên các phương tiện thủy nội địa

3.

TCVN 6171 : 2005

Công trình biển cố định - Giám sát kỹ thuật và phân cấp

4.

TCVN 7539 : 2005

Thông tin và dữ liệu - Khổ mẫu MARC 21 cho dữ liệu thư mục

5.

TCVN 6259 : 2003
sửa đổi 2 : 2005

Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép

6.

TCVN 6272 : 2003
sửa đổi 2 : 2005

Quy phạm thiết bị nâng hàng

7.

TCVN 6276 : 2003
sửa đổi 2 : 2005

Quy phạm các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu

8.

TCVN 6277 : 2003
sửa đổi 2 : 2005

Quy phạm hệ thống điều khiển tự động và từ xa

9.

TCVN 6278 : 2003
sửa đổi 2 : 2005

Quy phạm trang bị an toàn tàu biển

10.

TCVN 7391-2 : 2005
ISO 10993-2 : 1992

Đánh giá sinh học trang thiết bị y tế
Phần 2: Yêu cầu sử dụng động vật

11.

TCVN 7391-3 : 2005
ISO 10993-3 : 2003

Đánh giá sinh học trang thiết bị y tế
Phần 3: Phép thử độc tính di truyền, khả năng gây ung thư và độc tính sinh sản

12.

TCVN 7391-4 : 2005
ISO 10993-4 : 2002

Đánh giá sinh học trang thiết bị y tế
Phần 4: Chọn phép thử tương tác với máu

13.

TCVN 7391-5 : 2005
ISO 10993-5 : 1999

Đánh giá sinh học trang thiết bị y tế
Phần 5: Phép thử độc tính tế bào in vitro

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

Bùi Mạnh Hải