ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động phát thanh

truyền hình tỉnh Lào Cai

______________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ vào Nghị định 52, 53/CP ngày 16/8/1993 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đài tiếng nói Việt nam và Đài truyền hình Việt nam;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa thông tin và thể thao,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo quyết định này bản Quy chế quản lý hoạt động phát thanh - truyền hình tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin và thể thao, Giám đốc Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban ngành thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Giàng Seo Phử