ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 224/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 20 tháng 01 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BỔ SUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP GIẢI QUYẾT THEO CƠCHẾ MỘT CỬA TRONG DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TẠI SỞ CÔNG THƯƠNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/06/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chếthực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhànước ở địa phương;

Căn cứ Quyết định số 3114/QĐ-UBND ngày 05/9/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề áncải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa trong dịch vụ hành chính công tạiSở Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 3390/QĐ-UBND ngày 28/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mớiban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyếtcủa Sở Công Thương;

Xét Tờ trình số 01/TTr-SCT ngày03/01/2012 của Sở Công Thương về việc bổ sung thủ tục hành chính lĩnh vực Côngnghiệp tiêu dùng, lĩnh vực Công nghiệp theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyềngiải quyết của Sở Công thương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nộivụ tại Tờ trình số 20/TTr-SNV-CCHC ngày 11 tháng 01 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung 8 thủ tụchành chính thuộc lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng, lĩnh vực Công nghiệp giảiquyết theo cơ chế một cửa trong dịch vụ hành chính công tại Sở Công thương,gồm:

* Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng

1. Cấp Giấy phép kinh doanh bánbuôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá;

* Lĩnh vực Công nghiệp

2. Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điềukiện sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điềukiện trong ngành Công nghiệp;

3. Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điềukiện kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điềukiện trong ngành Công nghiệp;

4. Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điềukiện sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất,kinh doanh có điều kiện trong ngành Công nghiệp;

5. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứngnhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sảnxuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành Công nghiệp;

6. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điềukiện sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanhcó điều kiện trong ngành Công nghiệp;

7. Thẩm định, phê duyệt Kế hoạchphòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đối với các dự án đầu tư sản xuất, kinhdoanh, sử dụng, cất giữ và bảo quản hóa chất nguy hiểm thuộc nhóm C;

8. Cấp xác nhận khai báo hóa chấtsản xuất.

Điều 2. Giám đốc Sở Côngthương có trách nhiệm bổ sung các thủ tục hành chính nêu tại Điều 1 Quyết địnhnày vào quy chế của đơn vị quy định quy trình tiếp nhận, chuyển hồ sơ, xử lý,trình ký, trả lại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa được UBNDtỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3114/QĐ-UBND ngày 05/09/2009.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBNDtỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Công thương, Thủ trưởng các Sở, ban,ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ; (báo cáo);
- Bộ Nội vụ; Bộ Công thương; (báo cáo);
- TT Tỉnh ủy; (báo cáo);
- TT HĐND tỉnh; (báo cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm TTCB, CCVTLT- Sở Nội vụ;
- Báo Đắk Lắk, Đài PT-TH tỉnh, Website tỉnh;
- Các phòng thuộc VP. UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KSTTHC.

CHỦ TỊCH
Lữ Ngọc Cư