CHÍNH PHỦ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 224-TTg

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 1976

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÀO TẠO TRÊNĐẠI HỌC Ở TRONG NƯỚC.

Trong tình hình và nhiệm vụ mới của cách mạng trong cả nước, vớihệ thống hiện có các trường đại học và viện nghiên cứu khoa học, và với đội ngũcán bộ khoa học gồm hàng nghìn người tốt nghiệp tiến sĩ, phó tiến sĩ, có phẫmchất chính trị tốt và trình độ chuyên môn vững, chúng ta đã có điều kiện để tổchức việc đào tạo trên đại học ở trong nước.

Do đó, Chính phủ quyết định cho thực hiện từ nay chế độ đào tạotrên đại học ở trong nước theo những điều quy định sau đây:

1. Việc đào tạo trên đại học ở trong nước là nhằm tiếp tục xâydựng vững chắc đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật có trình độ cao theo những mục tiêuchủ yếu như sau:

a) Về chuyên môn: có trình độ khoa học cơ bản vững, nắmđược kiến thức hiện đại của ngành khoa học, kỹ thuật; có năng lực độc lập nghiêncứu khoa học kỹ thuật và năng lực giảng dạy ở bậc đại học;biết hướng dẫn nghiêncứu khoa học kỹ thuật ở mức độ nhất định.

b) Về chính trị: trung thành với Tổ quốc, với chủ nghĩaxã hội, hêt lòng, hết sức phục vụ nhân dân, hăng hái phấn đấu thực hiện đường lối,chính sách của Đảng và Nhà nước,có thái độ trung thực, có tinh thần hợp tác xãhội chủ nghĩa.

2. Đối tượng để tuyển chọn nghiên cứu sinh là những cán bộ đã tốtnghiệp đại học về các ngành khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, các ngành kinhtế và văn hoá, có phẩm chất, đạo đức tốt, có năng khiếu nghiên cứu.

3. Việc đào tạo trên đại học ở trong nước nhằm bảo đảm đạt họcvị phó tiến sĩ và tiến sĩ khoa học. Việc đào tạo đó tiến hành theo hình thức tạichức và hình thức tập trung.

Mỗi nghiên cứu sinh trong quá trình học tập, được một tập thể cánbộ khoa học hướng dẫn; tập thể này bao gồm những người giỏi trong giới khoa họccùng ngành, và do Hội đồng khoa học của trường đại học hay viện nghiên cứu khoahọc đề cử.

Muốn được công nhận tốt nghiệp, nghiên cứu sinh phải hoàn thànhmột luận án khoa học, và bảo vệ luận án đó trước Hội đồng chấm thi do Thủ tướngChính phủ chỉ định.

Đối với những cán bộ khoa học, kỹ thuật đã có những công trìnhnghiên cứu khoa học có giá trị phục vụ sản xuất, đời sống, quốc phòng v.v...thìkhông phải làm luận án, mà được Hội đồng chấm thi xem xét các công trình đó và côngnhận.

4. Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp là cơ quan có trách nhiệmgiúp Hội đồng Chính phủ thống nhất quản lý công tác đào tạo trên đại học ởtrong nước. Bộ có nhiệm vụ:

a) Nghiên cứu và trình Chính phủ quyết định phương hướng, chínhsách, quy chế,v.v...về công tác đào tạo trên đại học ; thống nhất hướng dẫn vàkiểm tra các ngành, các trường đại học, các viện nghiên cứu khoa học trong việcthực hiện những phương hướng, chính sách và quy chế đó.

b) Hướng dẫn các ngành lập kế hoạch đào tạo trên đại học, tổnghợp các ngành đó để dựa vào kế hoạch chung và trình Chính phủ xét duyệt.

c) Phối hợp với Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước,Uỷ ban Khoahọc xã hội Việt Nam để:

- Xác định và trình Chính phủ phê chuẩn danhsách các trường đại học và viện nghiên cứu khoa học được giao nhiệm vụ đào tạotrên đại học;

-Đề nghị Chính phủ phê chuẩn danh sách những thành viên của cácHội đồng chấm thi tốt nghiệp cho nghiên cứu sinh;

- Hướng dẫn các ngành, các trường hướng dẫn và các viện nghiêncứu khoa học xét chọn các đề tài luận án của nghiên cứu sinh.

5. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Hội đồng Chínhphủ có trường đại học và viện nghiên cứu khoa học được giao nhiệm vụ đào tạo trênđại học có nhiệm vụ:

a) Theo dõi, đôn đốc và kiểm tra các trường đại học hay viện nghiêncứu trực thuộc nghiêm chỉnh thực hiện công tác đào tạo trên đại học theo đúngsự hướng dẫn của Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp.

b) Giúp trường đại học hoặc viện nghiên cứu trực thuộc giải quyếttốt vấn đề cơ sở vật chất và kỹ thuật để tiến hành thuận lợi công tác đào tạotrên đại học.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ và cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ,tuỳ theo chức năng của mình, có trách nhiệm thi hành và hướng dẫn các cơ sởtrực thuộc thi hành quyết định này.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Phạm Văn Đồng