UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2240/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 10 tháng 11 năm 2014

QUYẾTĐỊNH

VỀVIỆC CÔNG BỐ 01 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI TRONG LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG TỆNẠN XÃ HỘI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ

CHỦTỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghịđịnh số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổsung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hànhchính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn công bố, niêm yếtthủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tụchành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc SởLao động - Thương binh và Xã hộitại Tờ trình số 2186/TTr-SLĐTBXH ngày04 tháng 11 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 01 thủ tục hành chính ban hành mớitrong lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷban nhân dân cấp xã.

Điều 2. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh,Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốcSở Tư pháp, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xãchịu trách nhiệm thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kểtừ ngày ký./.

CHỦ TỊCHVõ Thành Hạo

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNGTỆ NẠN XÃ HỘI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ

(Banhành kèm theo Quyết định số 2240/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2014 của Chủ tịchUỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

DANHMỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội

1

Hỗ trợ học văn hoá, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân

Phòng, chống tệ nạn xã hội

Uỷ ban nhân dân cấp xã