UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ủy quyền phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật, kế hoạch đấu thầu

và hồ sơ quyết toán công trình có mức vốn đầu tư dưới 03 tỷ đồng 

________________________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26 tháng 3 năm 2009 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Xét Tờ trình số 1795/TTr .SKHĐT ngày 17 tháng 8 năm 2012 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Ủy quyền Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật, phê duyệt kế hoạch đấu thầu các công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn tín dụng do nhà nước bảo lãnh và vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước do thành phố quản lý có mức vốn đầu tư dưới 03 tỷ đồng.

2. Ủy quyền Giám đốc Sở Tài chính phê duyệt quyết toán Báo cáo kinh tế kỹ thuật sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn tín dụng do nhà nước bảo lãnh và vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước do thành phố quản lý có mức vốn đầu tư dưới 03 tỷ đồng.

3. Căn cứ quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật, chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện đầu tư xây dựng công trình theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư và xây dựng, đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình, an toàn lao động, môi trường xây dựng và tránh lãng phí, thất thoát vốn đầu tư.

4. Việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước thực hiện theo đúng các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ đầu tư:

1. Căn cứ vào nội dung các văn bản quy định của nhà nước để thực hiện Điều 1 theo đúng quy định pháp luật hiện hành về quản lý đầu tư và xây dựng; đồng thời chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố và pháp luật về quyết định của mình.

2. Có trách nhiệm gửi các Quyết định phê duyệt đến các cơ quan có liên quan để theo dõi.

3. Thời gian thẩm định và phê duyệt thực hiện theo quy định tại các quy trình ISO.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 4287/QĐ-UBND ngày 1 tháng 12 năm 2005 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, các Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Thanh Sơn