ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2241/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 07 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 16/NQ-CP NGÀY14/01/2013 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊQUYẾT 08-NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG, TẠO BƯỚCPHÁT TRIỂN MẠNH MẼ VỀ THỂ DỤC, THỂ THAO ĐẾN NĂM 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 08-NQ/TWngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bướcphát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghịquyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bướcphát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1354/QĐ-BVHTTDL ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vềban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 14/01/2013 củaChính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW củaBộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ vềthể dục, thể thao đến năm 2020;

Xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thểthao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạchtriển khai thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Chínhphủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW của BộChính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ vềthể dục, thể thao đến năm 2020, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (sau đây viết tắt làKế hoạch), với những nội dung chính như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức của cán bộ,đảng viên, các tổ chức trong hệ thống chính trị về vị trí, vai trò của Thể dụcthể thao (TDTT) trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc; từ đó tăng cường sựlãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển TDTT.

- Tạo sự chuyển biến rõ nét về côngtác TDTT trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, nhằm phấn đấu đạt được các mục tiêu, nhiệmvụ đề ra.

- Huy động nhiều nguồn lực để pháttriển TDTT; gắn hoạt động TDTT với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữvững quốc phòng an ninh, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.

2. Yêu cầu

- Tổ chức nghiên cứu, quán triệtđến từng cán bộ, đảng viên và nhân viên, nhằm nâng cao nhận thức và tổ chứcthực hiện Nghị quyết.

- Đảm bảo các điều kiện về kinhphí, nhân lực, cơ sở vật chất để hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đề ra trongNghị quyết.

- Tăng cường công tác kiểm tra, đônđốc việc thực hiện Nghị quyết.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

- Xác định những nhiệm vụ chủ yếucủa các sở, ban, ngành, các địa phương trong việc thực hiện Nghị quyết08-NQ/TW, ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng,tạo bước phát triển mạnh mẽ về Thể dục thể thao đến năm 2020, nhằm thúc đẩy sựnghiệp TDTT tỉnh Lâm Đồng phát triển nhanh và bền vững.

- Triển khai thực hiện kế hoạchphát triển TDTT đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng nhằm nâng cao sức khỏecho mọi đối tượng trong xã hội, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lựcphục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Từng bước hoàn thiện tổ chức bộmáy, đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác TDTT,tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao trình độ của một số môn thể thao trọngđiểm, đảm bảo các điều kiện để sẵn sàng đăng cai tổ chức các sự kiện thể thaolớn của quốc gia.

- Tiếp tục mở rộng và đa dạng hóacác hoạt động TDTT quần chúng, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của xã hội vàgóp phần nâng cao đời sống tinh thần cho mọi người dân. Đẩy mạnh công tác giáodục thể chất và thể thao trường học, bảo đảm yêu cầu phát triển con người toàndiện, làm nền tảng phát triển thể thao thành tích cao và góp phần xây dựng lốisống lành mạnh trong toàn xã hội, đặc biệt là lực lượng thanh - thiếu niên. Tíchcực phát triển TDTT trong lực lượng vũ trang, góp phần bảo đảm an ninh quốcphòng toàn dân. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa TDTT, tăng cường kêu gọi các nguồnlực đầu tư cho hoạt động TDTT.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Thể dục thể thao cho mọingười:

- Tỷ lệ người tham gia luyện tậpTDTT thường xuyên đến năm 2020 phấn đấu đạt 28% - 30% trên tổng dân số.

- Tỷ lệ gia đình tham gia luyện tậpTDTT thường xuyên đến năm 2020 phấn đấu đạt 18% - 20% tổng số hộ.

- Phấn đấu đến năm 2020 quỹ đấtdành cho TDTT đạt 4m2 - 5m2/ người dân khu vực nông thôn,3m2 - 4m2/ người dân khu vực thành thị.

b) Thể thao thành tích cao:

- Phấn đấu đến năm 2020 đào tạotrên 250 vận động viên ở các môn Thể thao có thế mạnh, có từ 15 - 20 vận độngviên được tập trung đội tuyển quốc gia.

- Chuẩn bị các điều kiện thành lậpTrường năng khiếu TDTT để tuyển chọn, đào tạo vận động viên các môn thể thao đểkịp thời cung cấp cho các đội tuyển thể thao của tỉnh.

- Phấn đấu đến năm 2020 số huychương quốc gia và quốc tế đạt từ 200 - 220 huy chương các loại.

c) Cơ sở vật chất và các điềukiện đảm bảo cho hoạt động Thể dục thể thao:

- Xây dựng hệ thống các điều kiện đảmbảo (cơ sở vật chất kỹ thuật, sân bãi tập luyện, kinh phí…) cho các hoạtđộng TDTT từ tỉnh đến cơ sở.

- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng khuliên hợp Thể thao cấp tỉnh và cấp huyện.

- Đầu tư cải tạo, nâng cấp, sửa chữacác cơ sở hiện có; trang thiết bị dụng cụ ngày càng hiện đại, đạt tiêu chuẩnquốc gia, quốc tế.

- Đẩy mạnh đầu tư xây dựng, củng cốcơ sở vật chất cho công trình TDTT ở các xã, phường, thị trấn, khu dân cư trênđịa bàn toàn tỉnh.

- Đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất,trang thiết bị, dụng cụ tập luyện cho học sinh ở các trường còn thiếu, chưa đảmbảo chất lượng để đáp ứng nhu cầu tập luyện TDTT theo yêu cầu của Bộ Giáo dụcvà Đào tạo.

d) Xây dựng nguồn nhân lực chosự nghiệp Thể dục thể thao:

Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhucầu phát triển TDTT của tỉnh, chú trọng đào tạo nguồn lực trình độ cao, xâydựng đội ngũ cán bộ quản lý, chuyên gia vững về tư tưởng, giỏi về nghiệp vụ vàđội ngũ giáo viên cho giáo dục thể chất và thể thao trong trường học.

đ) Xã hội hóa Thể dục thể thao:

- Số câu lạc bộ TDTT cơ sở đến năm2020 có từ 1.150 - 1.300.

- Đẩy mạnh công tác xã hội hóaTDTT, đến năm 2030 các tổ chức Liên đoàn, Hội thể thao và các cơ sở ngoài cônglập cơ bản chủ động tổ chức các giải thể thao, các hoạt động thể thao trên địabàn toàn tỉnh; cơ quan quản lý Nhà nước tập trung vào công tác quản lý, chỉđạo, kiểm tra đối với các hoạt động TDTT.

III. NỘI DUNG

- Phổ biến, tuyên truyền, quántriệt các nội dung và tinh thần Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của BộChính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ vềthể dục, thể thao đến năm 2020 và Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 14/01/2013 củaChính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết08-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước pháttriển mạnh mẽ về lĩnh vực thể dục, thể thao đến năm 2020.

- Tuyên truyền cuộc vận động "Toàndân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2012 -2020.

- Triển khai thực hiện "Chiếnlược phát triển thể dục thể thao đến năm 2020" trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Đềán tổng thể nâng cao thể lực và tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030tỉnh Lâm Đồng.

- Triển khai thực hiện "Chiếnlược phát triển Bóng đá tỉnh Lâm Đồng năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030".

- Xây dựng, triển khai thực hiện Đềán tăng cường đào tạo đội ngũ hướng dẫn viên, cộng tác viên TDTT cơ sở.

- Xây dựng, triển khai Đề án pháttriển các Câu lạc bộ TDTT cấp cơ sở.

- Triển khai Quy hoạch phát triểnsự nghiệp TDTT tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020.

- Xây dựng, triển khai Quy hoạchphát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao đến năm 2020.

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

- Đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyêntruyền, quán triệt các nội dung và tinh thần Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước pháttriển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020 và Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày14/01/2013 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thựchiện Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng,tạo bước phát triển mạnh mẽ về lĩnh vực thể dục, thể thao đến năm 2020 và cuộcvận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại"giai đoạn 2012 - 2020, gắn với triển khai phong trào "Toàn dân đoàn kếtxây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở"; kết hợp các tiêu chí về TDTT quầnchúng với các chỉ tiêu xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

- Tăng cường công tác tuyên truyền,phổ biến, hướng dẫn, vận động mọi đối tượng quần chúng nhân dân tham gia luyệnvà thi đấu TDTT nhằm nâng cao sức khỏe để học tập, lao động và bảo vệ Tổ quốc.

- Tăng cường, đổi mới nhận thức,đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra của các cấp ủy đảng và chínhquyền đối với các cơ quan, đơn vị trong công tác TDTT.

- Củng cố, tăng cường hệ thốngthiết chế và quản lý các mô hình TDTT quần chúng; đẩy mạnh công tác hướng dẫn,kiểm tra việc thành lập câu lạc bộ TDTT của xã, phường, thị trấn gắn với trườnghọc, các điểm vui chơi và các thiết chế văn hóa, thể thao tại cơ sở theo đúngcác quy định của nhà nước.

- Nâng cao chất lượng đào tạo, bồidưỡng đội ngũ cán bộ quản lý TDTT, huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài cóđủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển sự nghiệp TDTT. Xây dựng,củng cố các đội tuyển ở một số môn thể thao thế mạnh, mũi nhọn của tỉnh đảm bảođạt thành tích cao tại các giải thể thao khu vực, toàn quốc và quốc tế.

- Phổ biến, tuyên truyền nâng caonhận thức và các giải pháp thực hiện về xã hội hóa TDTT; tạo điều kiện để toànxã hội tham gia các hoạt động và phát triển sự nghiệp TDTT của tỉnh. Phát triểnhệ thống Liên đoàn, Hội thể thao; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động củacác tổ chức này để phát huy vai trò tích cực của các Liên đoàn, Hội thể thaotrong sự nghiệp phát triển TDTT tỉnh nhà.

- Các cấp ủy Đảng, các cơ quan chứcnăng liên quan ở các cấp triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết; thực hiệnviệc tuyên truyền rộng rãi trong toàn xã hội, đặc biệt là cơ quan nhà nước, cáctổ chức chính trị - xã hội, nghề nghiệp và đội ngũ cán bộ, công chức nhà nướcvề các nội dung và tinh thần Nghị quyết.

- Các ngành, địa phương, các tổchức xã hội… căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ để đề ra chương trình, kế hoạch cụthể; gắn công tác TDTT với công tác chuyên môn hàng năm của đơn vị.

V. KINH PHÍ

1. Ngân sách Trung ương:

- Chi cho các hoạt động tập huấn,đào tạo vận động viên.

- Hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựngthiết chế thể thao xã, phường, thị trấn.

- Hỗ trợ một phần kinh phí đầu tưtrang thiết bị dụng cụ tập luyện và thi đấu các môn thể thao.

2. Ngân sách địa phương:

- Căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch pháttriển sự nghiệp TDTT, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động phối hợp cácđịa phương và các ngành liên quan xây dựng kế hoạch và dự trù kinh phí trìnhUBND tỉnh phê duyệt.

- UBND các huyện, thành phố căn cứvào kế hoạch hàng năm và mục tiêu để tiến hành phân bổ ngân sách bảo đảm thựchiện.

3. Kinh phí xã hội hóa:

Các ngành, các địa phương chủ độngtrong việc vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng các côngtrình và tổ chức các hoạt động thể thao.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở những mục tiêu, nộidung công việc chủ yếu trong Kế hoạch này, căn cứ chức năng, nhiệm vụ đã đượcphân công, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phốtrực tiếp chỉ đạo xây dựng kế hoạch hành động của địa phương mình, báo cáo về UBNDtỉnh trước ngày 15/11/2013 (qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch); trên cơ sở đócụ thể hóa thành các nhiệm vụ trong kế hoạch công tác hàng năm của địa phương,đơn vị.

2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành,Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo, tăng cường công tác kiểmtra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch; định kỳ hàng năm gửi báo cáo tìnhhình thực hiện về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp báo cáo UBNDtỉnh.

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchcăn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, theo dõi, đôn đốc các đơn vịtriển khai thực hiện; định kỳ tổng hợp, báo cáo về UBND tỉnh, kiến nghị nhữngbiện pháp cần thiết nhằm bảo đảm Kế hoạch được thực hiện hiệu quả và đồng bộ.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBNDtỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban,ngành, Liên đoàn và Hội thể thao tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căncứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Bộ VHTTDL (B/c);
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Sở VHTT&DL;
- Đài PT&TH tỉnh, Báo Lâm Đồng;
- Như điều 3;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX2

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt