UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2243/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 27 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾHOẠCH QUẢN LÝ, ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM VÀ MỘT SỐ BỆNH MẠN TÍNHTỈNH HƯNG YÊN GIAI ĐOẠN 2013 - 2020

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 23/2/2005của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dântrong tình hình mới;

Căn cứ Quyết định số 2406/QĐ-TTg ngày18/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục Chương trình mụctiêu quốc gia giai đoạn 2012 - 2015;

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 1075/TTr-SYT ngày 29/10/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch Quản lý, điềutrị ngoại trú bệnh không lây nhiễm và một số bệnh mạn tính tỉnh Hưng Yên giaiđoạn 2013-2020, với những nội dung chủ yếu như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Tăng cường tổ chức quản lý điều trị ngoại trúbệnh không lây nhiễm và một số bệnh mạn tính từ tỉnh đến y tế cơ sở nhằm từngbước hạn chế tỷ lệ biến chứng và tử vong, góp phần nâng cao chất lượng công tácchăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộvà bảo toàn quỹ bảo hiểm y tế.

2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2015

a) Các bệnh viện tuyến tỉnh (Bệnh viện Đa khoatỉnh, Bệnh viện Đa khoa Phố Nối, Bệnh viện Tâm thần kinh, Bệnh viện Lao và bệnhphổi), tất cả các Trung tâm y tế huyện, thành phố và 25% số trạm Y tế xã,phường, thị trấn (40 trạm) có khoa, đơn vị, bộ phận quản lý và điều trị ngoạitrú bệnh không lây nhiễm và một số bệnh mạn tính.

b) Phấn đấu từ 60% cán bộ y tế làm công tác quảnlý điều trị ngoại trú các bệnh không lây nhiễm được đào tạo chuyên ngành sâu và90% được đào tạo lại, đào tạo liên tục, tập huấn, cập nhật về biện pháp dựphòng, phát hiện sớm, chẩn đoán, điều trị và quản lý bệnh không lây nhiễm vàmột số bệnh mạn tính tại cộng đồng theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

c) Có từ 50% trở lên số bệnh nhân tăng huyết áp,đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản được phát hiện;theo dõi và điều trị có hệ thống từ 50% số người mắc các bệnh trên đã được pháthiện theo phác đồ do Bộ Y tế quy định.

d) Tăng cường phát hiện, chẩn đoán sớm, điều trịkịp thời các bệnh ung thư như: Ung thư vú, ung thư cổ tử cung, ung thư đạitràng...đẩy mạnh các hoạt động chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhân ung thư ở cáctuyến, đặc biệt là ung thư giai đoạn cuối.

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dụcsức khỏe

Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đạichúng như Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Hưng Yên; đặc biệt là hệ thốngtruyền thanh xã, nhằm nâng cao nhận thức và tác động thay đổi hành vi của cộngđồng về bệnh không lây nhiễm và một số bệnh mạn tính. Nhận diện được các yếu tốnguy cơ gây bệnh như hút thuốc lá, uống nhiều rượu, chế độ dinh dưỡng không hợplý, căng thẳng thần kinh, ô nhiễm môi trường… để chủ động phòng tránh và từ bỏ.Thường xuyên kiểm tra sức khỏe định kỳ, khi phát hiện bệnh phải đến cơ sở y tế đểđược tư vấn và điều trị. Đảm bảo tuân thủ các hướng dẫn, tư vấn của cán bộ y tế,không tự ý điều trị không có kiểm soát hoặc bỏ điều trị gây biến chứng, hậu quảnghiêm trọng.

2. Kiện toàn và phát triển mạng lưới quản lý,điều trị ngoại trú các bệnh không lây nhiễm

a) Đối với các cơ sở y tế công lập

- Các cơ sở y tế tuyến tỉnh:

+ Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Đa khoa PhốNối: Thành lập Khoa (bộ phận) Quản lý và điều trị ngoại trú, thực hiện công tácchỉ đạo tuyến xuyên suốt từ tỉnh đến cơ sở. Tổ chức quản lý, điều trị ngoại trúcác bệnh đái tháo đường, tăng huyết áp, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, hen phếquản, ung thư, loét dạ dày tá tràng, viêm gan mạn tính, bệnh thận mạn tính,thoái hóa khớp...;

+ Bệnh viện Lao và bệnh phổi: Duy trì phòng tưvấn quản lý điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản;

+ Bệnh viện Tâm thần kinh: Duy trì hoạt động củaphòng chỉ đạo tuyến quản lý điều trị bệnh nhân tâm thần và động kinh tại cộngđồng.

- Trung tâm Y tế các huyện, thành phố: Thành lậpTổ Quản lý và điều trị bệnh không lây nhiễm tại Khoa Nội hoặc Khoa Khám bệnh;

- Các trạm Y tế xã, phường, thị trấn: Thành lậpbộ phận quản lý, điều trị ngoại trú các bệnh không lây nhiễm và thực hiện quảnlý, điều trị ngoại trú bệnh tăng huyết áp;

b) Đối với các cơ sở y tế ngoài công lập: Khi đủđiều kiện hành nghề theo quy định của pháp luật, các đơn vị xây dựng Đề án vàcó Tờ trình đề nghị Sở Y tế thẩm định và phê duyệt.

3. Đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồnnhân lực

Trên cơ sở thực trạng đội ngũ cán bộ hiện có tạicác cơ sở y tế và yêu cầu nhiệm vụ đặt ra phục vụ cho công tác quản lý, điềutrị ngoại trú bệnh không lây nhiễm và một số bệnh mạn tính, ngành Y tế tham mưuvới UBND tỉnh ban hành Kế hoạch đào tạo cán bộ y tế có đủ trình độ để phục vụcho công tác quản lý, điều trị ngoại trú tại các cơ sở y tế:

- Xây dựng và tổ chức các lớp đào tạo nâng caotrình độ về mô hình quản lý và điều trị ngoại trú bệnh không lây nhiễm và mộtsố bệnh mạn tính cho các cơ sở y tế trong toàn tỉnh;

- Tổ chức và gửi đào tạo các lớp đào tạo liêntục về siêu âm tim mạch, điện tâm đồ, đo chức năng hô hấp, nội soi dạ dày tátràng, xét nghiệm sinh hóa... nhằm trang bị các kiến thức và kỹ năng thực hànhcho các cán bộ trực tiếp thực hiện;

- Đào tạo và bổ sung các bác sĩ cho Trung tâm ytế tuyến huyện và y tế xã nhằm đảm bảo đủ nguồn lực thực hiện nhiệm vụ thôngqua các hình thức đào tạo như đào tạo bác sĩ theo địa chỉ sử dụng, liên kết đàotạo với các trường đại học y dược trên toàn quốc...

- Phối hợp chặt chẽ với các bệnh viện trungương, các chuyên khoa đầu ngành và các chương trình phòng chống các bệnh khônglây nhiễm trong việc đào tạo, tập huấn, nâng cao trình độ cho cán bộ. Tổ chứcthực hiện tốt đề án 1816 (luân phiên cử cán bộ hỗ trợ chuyên môn từ tuyến trêncho tuyến dưới), công tác chỉ đạo tuyến của các bệnh viện tuyến trung ương nhằmtiếp nhận một cách có hiệu quả các kỹ thuật được chuyển giao;

- Các cơ sở y tế ngoài công lập có kế hoạch vàchủ động thực hiện các hình thức đào tạo để nâng cao trình độ cho cán bộ y tếbảo đảm đáp ứng yêu cầu, nghiệp vụ theo quy định của cấp có thẩm quyền;

- Giao Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Đa khoaPhố Nối, Bệnh viện Lao và bệnh phổi xây dựng mô hình quản lý và điều trị ngoạitrú các bệnh không lây nhiễm và mạn tính, sau đó tập huấn chuyển giao xuống cáctrung tâm y tế huyện, thành phố; các trung tâm y tế huyện, thành phố tổ chứctập huấn và chuyển giao về các trạm y tế xã, phường, thị trấn.

4. Danh mục các bệnh cần tập trung phát hiện,quản lý, điều trị ngoại trú có kiểm soát

- Tăng huyết áp;

- Đái tháo đường;

- Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính;

- Hen phế quản;

- Ung thư;

- Loét dạ dày tá tràng;

- Thoái hóa khớp;

- Goute; rối loạn chuyển hóa lipid;

- Bệnh gan mạn tính; thận mạn tính;

- Nhóm bệnh nhân sau can thiệp động mạch vành;

- Một số bệnh mạn tính khác.

5. Đầu tư trang thiết bị y tế

a) Nguyên tắc đầu tư: Phù hợp với trình độ đàotạo và khả năng triển khai ở các tuyến điều trị khác nhau. Tập trung trangthiết bị y tế phục vụ cho chẩn đoán, theo dõi và đánh giá kết quả điều trị.

b) Cụ thể:

- Các cơ sở y tế tuyến tỉnh: Đầu tư đủ các trangthiết bị y tế theo quy định để thực hiện việc chẩn đoán, quản lý, điều trịngoại trú bệnh không lây nhiễm và một số bệnh mạn tính như máy siêu âm timmạch, điện tim, đo chức năng hô hấp, nội soi dạ dày tá tràng, nội soi phế quản,xét nghiệm sinh hóa, xét nghiệm HbA1C, sinh hóa miễn dịch…;

- Trung tâm Y tế các huyện, thành phố: Phấn đấutất cả các bệnh viện được đầu tư máy siêu âm màu, máy xét nghiệm sinh hóa, máyđo HbA1C, máy đo chức năng hô hấp và máy nội soi tiêu hóa;

- Tuyến xã: Đầu tư máy đo huyết áp, máy xétnghiệm máu đơn giản (xét nghiệm đường máu, ure, CTM, nhóm máu…).

6. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan bảo hiểmy tế trong việc triển khai các dịch vụ y tế, hướng dẫn, giải quyết các vướngmắc phát sinh trong quá trình thực hiện kế hoạch. Tăng cường công tác tuyêntruyền vận động nhân dân về chính sách pháp luật bảo hiểm y tế, nhằm tiến tớithực hiện bảo hiểm y tế toàn dân. Đẩy mạnh công tác giám định, kiểm tra, quyếttoán khám chữa bệnh bảo hiểm y tế kịp thời.

7. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về ytế trên địa bàn

Thường xuyên kiểm tra, giám sát thực hiện cácnội dung hoạt động, các điều kiện cơ sở vật chất, nhân sự để kịp thời hướng dẫnvề chính sách, hỗ trợ về nghiệp vụ, uốn nắn các trường hợp sai phạm nhằm ngănngừa những hành vi tiêu cực, làm trái quy định của Nhà nước.

8. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa y tế

a) Thực hiện tốt chủ trương khuyến khích pháttriển các cơ sở y tế ngoài công lập tham gia vào công tác bảo vệ và chăm sócsức khỏe nhân dân.

b) Tăng cường liên doanh liên kết, huy động cácnguồn lực của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước vào công tác đầu tư cácnguồn lực cho kế hoạch như đào tạo nhân lực, trang bị máy móc, thiết bị y tế…

9. Nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch

- Đào tạo nguồn nhân lực: Từ nguồn kinh phíChương trình mục tiêu quốc gia y tế giai đoạn 2011- 2015 và từ nguồn ngân sáchhàng năm của các đơn vị sự nghiệp;

- Đầu tư trang thiết bị y tế và xây dựng cơ sởvật chất: Đầu tư bằng nguồn ngân sách của trung ương, địa phương và các nguồnhợp pháp khác (như xã hội hóa, tổ chức quốc tế ....).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Y tế

- Là cơ quan thường trực, có trách nhiệm chủtrì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thểtừng năm để triển khai thực hiện Kế hoạch;

- Tranh thủ và tích cực huy động các nguồn lựccủa trung ương và các tổ chức quốc tế để triển khai thực hiện kế hoạch;

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện, địnhkỳ hàng năm sơ kết, tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện; tổng hợp kết quả,báo cáo UBND tỉnh.

2. Sở Tài chính

Tham mưu đề xuất với UBND tỉnh bố trí ngân sáchhàng năm để các đơn vị y tế thực hiện kế hoạch, bố trí kinh phí đầu tư trangthiết bị cho y tế xã.

3. Bảo hiểm xã hội tỉnh

- Xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp để mởrộng diện tham gia bảo hiểm y tế, đặc biệt là bảo hiểm y tế tự nguyện. Tổ chứcđăng ký khám, chữa bệnh ban đầu cho đối tượng có thẻ tại những trạm y tế đủđiều kiện theo quy định;

- Tổ chức việc thẩm định, thanh quyết toán chiphí khám chữa bệnh cho người bệnh được quản lý, điều trị ngoại trú có kiểm soáttheo kế hoạch một cách thuận lợi;

- Chủ trì, phối hợp với ngành Y tế tăng cườngcông tác hướng dẫn, giám định và kiểm tra tại các cơ sở y tế, nhằm đảm bảo sửdụng quỹ bảo hiểm y tế an toàn và hiệu quả.

4. Báo Hưng Yên, Đài Phát thanh - Truyềnhình tỉnh và các cơ quan thông tin đại chúng: Phối hợp với Sở Y tế tăng cườngcông tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân về bệnh không lâynhiễm và một số bệnh mạn tính, biết cách phòng, chống bệnh và các yếu tố nguycơ gây bệnh, có ý thức đi khám sức khỏe định kỳ để được phát hiện sớm, điều trịkịp thời.

5. Các Sở, ngành có liên quan: Căn cứchức năng, nhiệm vụ phối hợp với Sở Y tế trong việc triển khai thực hiện Kếhoạch.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:Phối hợp với Sở Y tế và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, Ban chăm sóc sức khoẻnhân dân trong việc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch tại y tế cơ sở trênđịa bàn, đảm bảo có hiệu quả.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giámđốc các sở, ngành: Y tế, Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh; thủ trưởng các sở,ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các cơ quan, đơn vị cóliên quan căn cứ Quyết định thi hành ./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Khắc Hào