UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2244/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 27 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬNĐẠT CHUẨN PHỔ CẬP GIÁO DỤC TIỂU HỌC ĐÚNG ĐỘ TUỔI MỨC ĐỘ 2 NĂM 2013

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Luật Phổ cập giáo dục tiểu học ngày12/8/1991;

Căn cứ Nghị định số 38/HĐBT ngày 26/10/1991của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc thi hành Luật Phổ cập giáodục tiểu học;

Căn cứ Thông tư số 36/2009/TT-BGD &ĐT ngày04/12/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định kiểm tra, công nhận phổcập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đàotạo tại Tờ trình số 1714/SGDĐT-GDTH ngày 14/11/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận 10 đơn vị huyện,thành phố thuộc tỉnh Hưng Yên đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độtuổi mức độ 2 năm 2013 (Có danh sách kèm theo).

Điều 2. Sở Giáo dục và Đào tạo,UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra vàcó nhiệm vụ duy trì, phát huy kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độtuổi mức độ 2 theo đúng quy định và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đàotạo.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giámđốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Chủ tịch UBNDcác huyện, thành phố căn cứ quyết định thi hành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Khắc Hào

DANH SÁCH

CÁC HUYỆN,THÀNH PHỐ ĐẠT CHUẨN PHỔ CẬP GIÁO DỤC TIỂU HỌC ĐÚNG ĐỘ TUỔI MỨC ĐỘ 2 NĂM2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2244/QĐ-UBND ngày 27/11/2013 củaUBND tỉnh)

STT

Các huyện, thành phố

Ghi chú

1

Thành phố Hưng Yên

2

Huyện Kim Động

3

Huyện Tiên Lữ

4

Huyện Phù Cừ

5

Huyện Ân Thi

6

Huyện Khoái Châu

7

Huyện Yên Mỹ

8

Huyện Mỹ Hào

9

Huyện Văn Lâm

10

Huyện Văn Giang