ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2245/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 07 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÂN BỔ KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN "DẠY VÀ HỌC NGOẠI NGỮ TRONG HỆ THỐNGGIÁO DỤC QUỐC DÂN GIAI ĐOẠN 2008 - 2020" NĂM 2013

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1764/QĐ-TTg ngày 30/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ kinh phí năm 2013 cho cácđịa phương thực hiện Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dụcquốc dân giai đoạn 2008 - 2020";

Căn cứ Quyết định số 773/QĐ-UBND ngày 01/4/2010 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án "Dạy và học ngoại ngữtrong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020" trên địa bàn tỉnhLâm Đồng;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục vàĐào tạo tại Tờ trình số 1713/TTr-SGDĐT-KHTC ngày 23/10/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân bổ 3.571 triệuđồng do ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện Đề án "Dạy và học ngoại ngữtrong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020" năm 2013 cho SởGiáo dục và Đào tạo để thực hiện mua sắm trang thiết bị phòng học ngoại ngữ chocác trường hợp trên địa bàn tỉnh theo Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệthống giáo dục quốc dân tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2010 - 2020".

Điều 2.

1. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợpvới UBND các huyện, thành phố lập dự toán chi tiết, gửi Sở Tài chính thẩm định,phê duyệt triển khai thực hiện theo đúng quy định.

2. Sở Tài chính thẩm định, cấp kinhphí; đồng thời phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra thực hiện và hướngdẫn thủ tục thanh quyết toán theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBNDtỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư; Giámđốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, VX1, KH, TC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt