ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2246/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 31 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

PHÊDUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG NỘI THỊ PHÍA TÂY NỐI TỈNH LỘ 9 -TỈNH LỘ 17, HUYỆN PHONG ĐIỀN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19 tháng 6 năm2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi một số điều Nghịđịnh số 12/2009/NĐ-CP ;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựngcông trình;

Căn cứ Quyết định số 30/2010/QĐ-UBND ngày 23/8/2010 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về côngtác quy hoạch và quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngânsách nhà nước của tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kếhoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 2153/TTr-SKHĐT ngày 25 tháng 10 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án đầutư xây dựng Đường nội thị phía Tây nối Tỉnh lộ 9 - Tỉnh lộ 17 với những nộidung chủ yếu sau:

1. Tên công trình: Đường nộithị phía Tây nối Tỉnh lộ 9 - Tỉnh lộ 17.

2. Chủ đầu tư: Ban Đầu tư vàXây dựng huyện Phong Điền.

3. Tổ chức tư vấn lập dự án:Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng An Khánh.

4. Chủ nhiệm lập dự án: KS.Ngô Quý Tuấn.

5. Mục tiêu đầu tư xây dựng:Mở rộng hạ tầng giao thông theo quy hoạch, phát triển quỹ đất đô thị PhongĐiền, góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Phong Điền.

6. Nội dung và quy mô đầu tư:

Tổng chiều dài tuyến 4.187m, điểm đầugiao Tỉnh lộ 9, điểm cuối giao với Tỉnh lộ 17, quy mô đầu tư như sau:

- Đoạn đầu tuyến (N51 - N40) dài1.525m: nền đường rộng 19,5m, mặt đường rộng 10,5m. Kết cấu mặt đường bê tôngnhựa. Công trình trên tuyến quy mô vĩnh cửu, tải trọng thiết kế HL93. Chưa đầutư hè đường, cống thoát nước dọc, điện chiếu sáng trong dự án này.

- Đoạn cuối tuyến (N40 - N21) dài2.662m: phân kỳ đầu tư nền đường rộng 7,5m và công trình thoát nước ngang đểthông tuyến. Mặt đường và các hạng mục khác chưa đầu tư.

7. Địa điểm xây dựng: thịtrấn Phong Điền, huyện Phong Điền.

8. Diện tích sử dụng đất:khoảng 7ha.

9. Phương án xây dựng:

- Hướng tuyến cơ bản theo quy hoạchchung thị trấn Phong Điền.

- Cao trình tuyến phù hợp quyhoạch, địa hình, khống chế bởi các điểm giao với Tỉnh lộ 9, Tỉnh lộ 17.

- Nền đường đào, đắp đất đầm chặtK95 - K98.

- Kết cấu mặt đường đoạn đầu tuyến(N51 - N40) bằng bê tông nhựa dày 7cm, móng cấp phối đá dăm.

- Hệ thống thoát nước ngang: xâydựng và nối các cống ngang đảm bảo khả năng thoát nước.

- Vuốt nối các nút giao với cácđường hiện trạng.

10. Loại, cấp công trình: côngtrình giao thông đường bộ, cấp III.

11. Phương án giải phóng mặtbằng:

Bồi thường, thu hồi khoảng 12.000m2đất nông nghiệp, 1.200m2 đất ở và 8,7ha cây công nghiệp.

12. Tổng mức đầu tư của dự án:29.442 triệu đồng, trong đó:

+ Xây lắp: 19.563 triệu đồng

+ Đền bù GPMB (tạm tính): 3.000triệu đồng

+ Quản lý dự án: 354 triệu đồng

+ Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:1.149 triệu đồng

+ Chi phí khác: 278 triệu đồng

+ Dự phòng: 5.098 triệu đồng

13. Nguồn vốn đầu tư: Ngânsách nhà nước và các nguồn huy động hợp pháp khác.

14. Hình thức quản lý dự án:Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

15. Thời gian thực hiện dự án:03 năm

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBNDtỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xâydựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền, Giám đốcBan Đầu tư và Xây dựng huyện Phong Điền và Thủ trưởng các cơ quan liên quanchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- VP: LĐ và CV: XDKH;
- Lưu: VT, XDGT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao