ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2246/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 12 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC QUY ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TẠM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHQUẢNG TRỊ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDtỉnh ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày26/11/2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thịngày 17/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng; Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập thẩm định, phê duyệt và quảnlý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết một số nộidung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấyphép xây dựng;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tạivăn bản số 684/SXD-HTKT ngày 31/10/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định một số nộidung về cấp giấy phép xây dựng tạm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị như sau:

1. Đối tượng áp dụng:

Giấy phép xây dựng tạm được cấp chocác tổ chức, cá nhân để xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ nằm trong khu vựcđã có quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị được duyệt và công bố (bao gồm: quyhoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 hoặctỷ lệ 1/2000 và quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn) nhưng không phù hợp vớiquy hoạch đó và chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyềnđể thực hiện theo quy hoạch; có giấy từ chứng minh quyền sử dụng đất, quyền sởhữu nhà ở và công trình xây dựng hợp pháp, hợp lệ theo quy định của pháp luật.

Giấy phép xây dựng tạm chỉ cấp chotừng công trình, nhà ở riêng lẻ, không cấp theo giai đoạn và cho dự án.

2. Quy mô và thời gian tồn tạicông trình:

a. Quy mô công trình:

- Đối với công trình không theo tuyếnvà nhà ở riêng lẻ:

Quy mô công trình được cấp giấyphép xây dựng tạm tối đa không quá 02 tầng (không kể tầng lửng tại tầng 01), cótổng diện tích sàn không quá 250 m2; không có tầng hầm; mái tầng 2 khônglàm bằng bê tông cốt thép (trừ phần sênô thoát nước); tổng chiều cao công trìnhkhông quá 9 mét.

- Đối với công trình theo tuyến:

Quy mô, kết cấu công trình xây dựngphải phù hợp với quy định thời gian tồn tại ở Điểm b, Khoản 2, Điều 1 Quyếtđịnh này; có văn bản đồng ý về chủ trương xây dựng công trình của cấp có thẩmquyền.

b. Thời gian tồn tại của côngtrình:

- Công trình được cắp giấy phép xâydựng tạm được tồn tại cho đến khi có quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhànước có thẩm quyền để giải phóng mặt bằng thực hiện theo quy hoạch. Chủ đầu tưphải tự phá dỡ toàn bộ công trình được cấp giấy phép xây dựng tạm; trường hợpkhông tự tháo dỡ thì bị cưỡng chế và Chủ đầu tư phải chịu mọi chi phí cho việcthực hiện cưỡng chế.

- Trường hợp xác định được chínhxác thời điểm thực hiện quy hoạch thì ghi rõ thời gian tồn tại của công trìnhtrong giấy phép xây dựng tạm. Đối với công trình được cấp giấy phép xây dựngtạm đã hết thời hạn tồn tại ghi trong giấy phép nhưng Nhà nước chưa thực hiệnquy hoạch thì chủ đầu tư đề nghị cơ quan cấp giấy phép xây dựng xem xét chophép kéo dài thời hạn tồn tại cho đến khi Nhà nước giải phóng mặt bằng để thựchiện quy hoạch. Thời hạn tồn tại được ghi trong giấy phép xây dựng tạm đã đượccấp.

3. Điều kiện đền bù công trìnhxây dựng tạm:

Các công trình xây dựng mới hoặcphần diện tích công trình xây dựng thêm (đối với trường hợp nhà cũ đã có và cầnmở rộng, nâng tầng) theo giấy phép xây dựng tạm không được bồi thường hay hỗtrợ.

Việc đền bù, hỗ trợ chi được thựchiện đối với phần diện tích hiện trạng công trình đã tồn tại trước khi cấp phépxây dựng tạm (nếu có); đồng thời, công trình tồn tại trước khi quy hoạch đượccông bố và không bị xử lý vi phạm. Phần hiện trạng công trình tồn tại trước khicấp giấy phép xây dựng tạm phải được thể hiện rõ trong hồ sơ đề nghị cấp phépxây dựng tạm, hồ sơ hoàn công để làm cơ sở xác định.

4. Thẩm quyền cấp phép xây dựngtạm:

Thẩm quyền cấp phép xây dựng tạmthực hiện theo thẩm quyền về cấp phép xây dựng quy định tại Điều 14 Nghị định số64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng và cácQuyết định số 266/QĐ-UBND ngày 25/02/2013, số 753/QĐ-UBND ngày 09/5/2013 củaUBND tỉnh Quảng Trị.

5. Hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựngtạm:

Hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng tạmthực hiện theo quy định tại Khoản 3, Điều 5 và Điều 8 Nghị định số64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốccác Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành cấp tỉnh: Chủ tịch UBND các huyện, thành phố,thị xã và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PVP UBND tỉnh, CV;
- Lưu: VT, CN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Cường