ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 225/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 6 năm 1980

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH BẢN QUY ĐỊNH VỀ MỘT SỐ CHẾ ĐỘ HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CƠ QUAN TỔNG LÃNH SỰ CỘNG HÒADÂN CHỦ ĐỨC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒCHÍ MINH

– Căn cứ Luật tổ chức Hội đồngNhân dân và Ủy ban Hành chính các cấp ngày 27-10-1962;
– Căn cứ Hiệp định lãnh sự được ký kết ngày 31-10-1979 giữa Cộng hòa xã hội chủnghĩa Việt Nam và Cộng hòa dân chủ Đức;
– Căn cứ đề nghị của Sở Ngoại vụ thành phố;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. – Nay ban hành kèmtheo quyết định này bản Quy định về một số chế độ hoạt động đối với cơ quan TổngLãnh sự Cộng hòa dân chủ Đức tại thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. – Giao cho Sở Ngoạivụ:

a) Truyền đạt cho cơ quan Tổng Lãnhsự Cộng hòa dân chủ Đức tại thành phố Hồ Chí Minh nội dung bản Quy định đượcban hành và những luật lệ hiện hành của nước Việt Nam đối với người nước ngoàivà cơ quan nước ngoài để cơ quan Tổng Lãnh sự Cộng hòa dân chủ Đức tại thànhphố Hồ Chí Minh biết và chấp hành.

b) Phổ biến nội dung bản Quy địnhđến các ban ngành, Sở cảu thành phố và Ủy ban Nhân dân các quận, huyện để mỗinơi tùy theo chức năng và trách nhiệm của mình thực hiện những vấn đề có liênquan đến mình, đảm bảo cho các quy định của thành phố, cũng như các luật lệ củaNhà nước đối với người nước ngoài và cơ quan nước ngoài được chấp hành tốt.

Điều 3. – Bản Quy định vềmột số chế độ hoạt động đối với cơ quan Tổng Lãnh sự Cộng hòa dân chủ Đức tại thànhphố Hồ Chí Minh có hiệu lực kể từ ngày ký quyết định này.

Điều 4. – Các đồng chí ChánhVăn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Giám đốc Sỏ Ngoại vụ thành phố có tráchnhiệm thi hành quyết định này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quang Chánh

QUY ĐỊNH

VỀMỘT SỐ CHẾ ĐỘ HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CƠ QUAN TỔNG LÃNH SỰ CỘNG HÒA DÂN CHỦ ĐỨC TẠI THÀNHPHỐ HỒ CHÍ MINH
(ban hành kèm theo quyết định số 225/ QĐ-UB ngày 7-6-1980 của UBND thànhphố)

Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ ChíMinh căn cứ vào Hiệp định Lãnh sự ngày 31-10-1979 giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩaViệt Nam và Cộng hòa dân chủ Đức, và luật lệ hiện hành của Việt Nam, quy địnhcụ thể như sau nhằm giúp cơ quan Tổng Lãnh sự Cộng hòa dân chủ Đức tại thànhphố Hồ Chí Minh hoạt động được thuận lợi:

1) Khi đến thành phố Hồ Chí Minhnhận nhiệm vụ, cán bộ, nhân viên của cơ quan Tổng Lãnh sự và những người trong giađình của họ làm thủ tục đăng ký ở Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh trong thờihạn 48 giờ.

2) Khu vực lãnh sự dành cho TổngLãnh sự Cộng hòa dân chủ Đức hoạt động là thành phố Hồ Chí Minh (nội và ngoại thành).Cán bộ, nhân viên của cơ quan Tổng Lãnh sự và những người trong gia đình của họđược đi lại bình thường trong khu vực nội thành là giấy chứng nhận lãnh sự doSở Ngoại vụ thành phố cấp. Việc đi lại ngoài khu vực nội thành cần có giấythông hành do Sở Ngoại vụ thành phố cấp.

3) Người đứng đầu và cán bộ cơ quanTổng Lãnh sự được ra, vào các cảng và sân bay thuộc thành phố để đón tiễn khách,lên tàu thủy hoặc máy bay mang quốc tịch nước mình đang đậu ở cảng và sân baysau khi được Sở Ngoại vụ cấp giấy phép. Giấy phép ra vào cảng, sân bay có thểđược cấp với thời hạn 6 tháng cho Tổng Lãnh sự, Phó Tổng Lãnh sự và 3 tháng chocác cán bộ bộ lãnh sự khác. Nhân viên cơ quan Tổng Lãnh sự muốn ra vào cảng vàsân bay để lên tàu thủy hoặc máy bay mang quốc tịch nước mình được Sở Ngoại vụcấp giấy phép từng trường hợp một theo đề nghị cảu cơ quan Tổng Lãnh sự.

4) Trong khi thực hiện chức năng,nhiệm vụ lãnh sự:

a) Cán bộ lãnh sự được tiếp xúc vớicơ quan, đoàn thể của thành phố Hồ Chí Minh trong khu vực hoạt động lãnh sự thôngqua Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh.

b) Cơ quan Tổng Lãnh sự trực tiếpgiao dịch với các cơ quan sau đây:

- Cơ quan ngân hàng để lãnh tiền,gởi tiền, thanh toán.

- Cơ quan bưu điện, hải quan để gởi,nhận thư từ, bưu kiện, bưu phẩm, làm các thủ tục hải quan.

- Cơ quan phục vụ đại diện nước ngoàivà các cơ quan phục vụ công cộng để giải quyết những nhu cầu sinh hoạt hàngngày như cung cấp lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng khác, điện nước, cấpcứu, cứu hỏa, chữa bệnh, …

5) Cơ quan Tổng Lãnh sự muốn tổ chứcchiêu đãi, triển lãm, chiếu phim, biểu diễn nghệ thuật, … tại trụ sở cơ quan cómời khách Việt Nam thì phải báo cho Sở Ngoại Vụ thành phố biết trước 48 giờ,đồngthời báo cho Sở Ngoại vụ rõ lý do, thời gian, nội dung triển lãm, phim địnhchiếu và danh sách khách Việt Nam định mời. Cơ quan Tổng Lãnh sự muốn tổ chứccác hoạt động tương tự ngoài trụ sở cơ quan phải được phép của Ủy ban Nhân dânthành phố Hồ Chí Minh.

6) Cơ quan Tổng Lãnh sự muốn tuyểndụng người Việt Nam hoặc người có quốc tịch khác tại thành phố làm nhân viênphục vụ cho cơ quan hoặc cho cán bộ, nhân viên trong cơ quan (ngoài biên chếchính thức đã quy định) phải được sự đồng ý của Sở Ngoại vụ thành phố Hồ ChíMinh.

7) Khi có người không thuộc biênchế cơ quan Tổng Lãnh sự tạm trú ở cơ quan tổng Lãnh sự hoặc ở nhà của cán bộ, nhânviên lãnh sự thì phải đem hộ chiếu hoặc các giấy tờ khác của người tạm trú đếnlàm thủ tục đăng ký tạm trú. Người tạm trú có hộ chiếu ngoại giao và công vụthì đăng ký tại Sở Ngoại vụ, những người tạm trú khác thì đăng ký tại Sở Côngan thành phố.