ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

“V/v ban hành qui chế và nội qui thi tuyển công chức xã, phường, thị trấn”

________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 114/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về cán bộ -công chức xã, phường thị trấn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Ban hành qui chế và nội qui về việc tổ chức thi tuyển công chức xã, phường, trị trấn.

Điều 2 : Qui chế và nội qui này được thống nhất thực hiện từ ngày 01/6/2004.

Điều 3 : Chánh văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các ngành chức năng có liên quan , Chủ tịch UBND các huyện, thị, xã, phường, thị trấn thi hành quyết định này.

Chủ tịch

(Đã ký)

Dương Quốc Xuân