ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2252/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 16 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH QUẢN LÝ THU PHÍSỬ DỤNG BẾN BÃI ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI CHỞ HÀNG HÓA QUA KHU VỰC CÁC CỬAKHẨU TỈNH QUẢNG BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNHQUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số57/2002/NĐ-CP ;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 củaBộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 2251/QĐ-UBND ngày 16/9/2013 của UBND tỉnh về việcphê duyệt Đề án thí điểmthuphí sử dụng bến bãi đối với phương tiện vận tải chở hàng hóa qua khu vực các cửakhẩu của tỉnh Quảng Bình;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế tại Tờ trình số 1665/CT-THDT ngày12/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèmtheo Quyết định này Quy trình quản lý thu phí sử dụng bến bãi đối với phươngtiện vận tải chở hàng hóa qua khu vực các cửa khẩu của tỉnh Quảng Bình.

Điều 2. Quyết địnhnày có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Vănphòng UBND tỉnh, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế, Giám đốc các sở: Tài chính, Tưpháp, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục trưởng: Cục Thuế, CụcHải quan, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Công ty Quản lý hạ tầng Khukinh tế, Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch, huyện Minh Hóa và Thủ trưởng các Sở, ban,ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Báo QB, Website tỉnh;
- Lưu: VT, TM
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Hoài

QUY TRÌNH

QUẢN LÝ THU PHÍ SỬ DỤNG BẾN BÃI ĐỐI VỚIPHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI CHỞ HÀNG HÓA QUA KHU VỰC CÁC CỬA KHẨU TỈNH QUẢNG BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết địnhsố 2252/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy trình này áp dụng để triển khai công tác quản lý thu phí, quy địnhtrách nhiệm của cơ quan quản lý thu phí và các cơ quan liên quan trong việcthực hiện thu phí sử dụng bến bãi đối với phương tiện vận tải chở hàng hóa quakhu vực các cửa khẩu tỉnh Quảng Bìnhtheo quy định tại Quyết định số 2251/QĐ-UBND ngày 16/9/2013 của UBND tỉnh.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy trình này áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơquan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước, cung cấp dịch vụ có liên quantại cửa khẩu và các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh, dịch vụ có phươngtiện vận tải chở hàng hóa xuất, nhập khẩu, tạm nhập - tái xuất, quá cảnh, chuyểnkhẩu, hàng hóa gửi kho ngoại quan qua khu vực các cửa khẩu đất liền của tỉnhQuảng Bình (Trừ hàng hóa viện trợ, cứu trợ thiên tai, hàng hóa quân sự).

II. NỘI DUNG QUY TRÌNH

Điều 3. Kê khai và thu phí tại cửa khẩu

1. Kê khai nộp phí: Khi phương tiện vận tải chở hàng hóa vào khu vực cửakhẩu, ngay tại cửa kiểm soát đầu tiên tại khu vực làm thủ tục, chủ hàng được cánbộ thu phí phát tờ khai nộp phí theo mẫu in sẵn (mẫu số 01/TKPHI ); chủ hàngthực hiện kê khai các nội dung theo yêu cầu của tờ khai, xác định số tiền phíphải nộp theo mức đã được quy định và ký vào tờ khai nộp phí.

2. Kiểm tra tờ khai và thu phí

Cùng đồng thời với mở thủ tục hải quan, cán bộ hải quan yêu cầu chủ hàngxuất trình tờ khai nộp phí. Cán bộ hải quan kiểm tra đối chiếu, nếu đúng vớiloại hình xuất nhập khẩu, trọng lượng hàng hóa thì ký xác nhận vào tờ khai nộp phívà hoàn tất các thủ tục hải quan khác giao cho chủ hàng; nếu nội dung khai chưađúng thì yêu cầu chủ hàng quay lại bàn thu phí kê khai đầy đủ theo quy định mớiký xác nhận vào tờ khai nộp phí.

Cán bộ thu phí tiếp nhận tờ khai nộp phí do chủ hàng nộp, kiểm tra nộidung kê khai, ký vào tờ khai nộp phí, viết biên lai thu phí, thu tiền phí vàcập nhật số liệu vào sổ theo dõi thu phí (mẫu số 02/SOPHI ).

Sau khi nộp đủ tiền phí, chủ hàng được cấp biên lai thu phí kèm theo tờkhai nộp phí.

Điều 4. Kiểm tra phương tiện vận tải chở hàng hóa ra khỏi khu vực cửa khẩu

Khi phương tiện vận tải chở hàng hóa ra khỏi khu vực cửa khẩu, Bộ đội Biênphòng căn cứ vào tờ khai nộp phí và biên lai thu phí để kiểm tra, xác nhận vào tờkhai và thu hồi tờ khai nộp phí. Nếu không có tờ khai nộp phí và biên lai thu phíhoặc tờ khai nộp phí không đúng thì yêu cầu phương tiện quay lại kê khai và nộpphí mới được đi qua cửa khẩu.

Trường hợp tờ khai nộp phí cho lô hàng có nhiều phương tiện vận chuyểnvà vận chuyển trong nhiều ngày thì khi kết thúc chuyến hàng cuối cùng, Bộ độiBiên phòng cửa khẩu mới ký xác nhận vào tờ khai nộp phí để cân đối.

Điều 5. Tổng hợp đối chiếu kết quả thu và nộp tiền phí thu được vào ngânsách Nhà nước

Hàng ngày, cuối giờ làm việc:

Bộ đội Biên phòng bàn giao toàn bộ tờ khai nộp phí cho bộ phận thu phí (cóbiên bản giao nhận theo mẫu số 03/BBPHI ) làm cơ sở kiểm tra, đối chiếu với sốtiền thu phí trong ngày.

Cán bộ thu phí vào sổ theo dõi thu phí tổng số tiền phí thu được, lập bảngkê số tiền phí thu được, số phí phải nộp ngân sách Nhà nước, viết giấy nộp tiềnvào ngân sách Nhà nước tại bộ phận Kho bạc Nhà nước thuộc khu vực cửa khẩu.

Điều 6. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị

1. Cục Thuế có trách nhiệm tổ chức hướng dẫn, kiểm tra đơn vị trực tiếpthu phí về chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng biên lai thu phí và tiền phí thuđược theo đúng quy định của Nhà nước.

2. Sở Tài chính hướng dẫn Ban quản lý Khu kinh tế lập dự toán chi phí, thựchiện cân đối giao dự toán hàng năm; kiểm tra và quyết toán kinh phí phục vụ chocông tác triển khai thu phí theo đúng chế độ quy định.

3.Ban Quản lý Khu kinh tế

Trực tiếp tổ chức triển khai thực hiện công tác thu phí sử dụng bến bãiđối với phương tiện vận tải chở hàng hóa ra, vào khu vực cửa khẩu; tổ chứctriển khai thực hiện việc đặt địa điểm thu phí tại khu vực làm việc liên ngành;thực hiện quy trình thu phí theo nguyên tắc: Đảm bảo quản lý chặt chẽ cácphương tiện vận tải khi qua cửa khẩu và tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp phícùng với việc giải quyết các thủ tục hành chính khi qua cửa khẩu.

Tổ chức công tác in ấn tờ khai nộp phí, biên lai thu phí; sổ theo dõi thuphí; kê khai, quyết toán và báo cáo kết quả thu phí theo chế độ quy định.

Chủ động phối hợp với các lực lượng quản lý tại các khu vực cửa khẩu đểtổ chức triển khai công tác thu phí, thực hiện tốt công tác tuyên truyền đếncác chủ hàng và công khai các mức thu theo quyết định của UBND tỉnh.

Hàng năm lập dự toán chi phí cho các lực lượng tham gia thu phí gửi SởTài chính tổng hợp để giao dự toán từ đầu năm theo đúng Luật Ngân sách Nhà nước.

4. Cục Hải quan

Chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu bố trí cán bộ, nhân viên trực tiếp kiểmtra, xác nhận số lượng, loại hình hàng hóa qua cửa khẩu, đối tượng nộp phí..., theoQuy trình thu phí, làm cơ sở cho việc tính toán, áp giá thu phí.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tại cửa khẩu giải quyếtcác kiến nghị của doanh nghiệp, cá nhân có hàng hóa vận chuyển qua cửa khẩuliên quan đến việc áp giá thu phí.

5. Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Chỉ đạo Đồn biên phòng cửa khẩu bố trí cán bộ, nhân viên kiểm soát, xácnhận phương tiện vận tải chở hàng hóa đã nộp phí theo đúng quy định trước khicho phương tiện nhập, xuất qua cửa khẩu.

Cập nhật theo dõi tình hình phương tiện và cung cấp thông tin kịp thời, chínhxác cho Ban Quản lý Khu kinh tế và các cơ quan liên quan trong quá trình kiểmtra, giám sát việc thực hiện thu phí đối với các phương tiện vận tải ra, vàokhu vực cửa khẩu.

Chủ trì phối hợp với các lực lượng tại các cửa khẩu đảm bảo phương tiệnvận tải dừng, đỗ đúng nơi quy định trước khi thực hiện các thủ tục kiểm soátthông quan.

Điều 7. Các cơ quan: Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, Kho Bạc Nhà nước tỉnhvà UBND các huyện: Bố Trạch, Minh Hóa có trách nhiệm chỉ đạo các bộ phận chứcnăng tại khu vực cửa khẩu phối hợp với Cục Thuế, Ban Quản lý Khu kinh tế, SởTài chính, Cục Hải quan, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai thực hiệntốt công tác thu phí theo đúng chức năng, nhiệm vụ và các quy định tại Quytrình này.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Quy trình này đượcniêm yết công khai tại nơi thu phí. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu phát sinh các khó khăn,vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh kịp thời về Cục Thuế đểtổng hợp, báo cáo UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp tình hình thực tế, nhằm tổ chức quản lýthu phí có hiệu quả.