ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH CAO BẰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2255/QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 26 tháng 11 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 92/NQ-CP NGÀY 08/12/2014 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN DU LỊCH VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ MỚI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Du lịch số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 08/12/2014 của Chínhphủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới;

Căn cQuyết định số 201/QĐ-TTg ngày 22/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

>> Xem thêm:  Mẫu hợp đồng cho thuê xe du lịch? Mẫu hợp đồng soạn sẵn.

Căn cứ Quyết định số 1783/QĐ-UBND ngày 20/11/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt Quy hoạch tng thể phát trin du lịch Cao Bằng giai đoạn 2011 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 08/12/2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du tịch Cao Bằng chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan tổ chức phổ biến, triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:- Như Điều 3;
- VP Chính phủ;
- Bộ VHTT&DL, TCDL;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND t
nh;
- CT, các PCT UBND t
nh;
- Các s
, ban, ngành;
- Huyện ủy, UBND các huyện, TP;
- LĐ VP
UBND tỉnh, TTTT;
- L
ưu: VT, VX (TT).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CH
Ủ TỊCHHoàng Xuân Ánh

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 92/NQ-CP NGÀY 08/12/2014 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN DU LỊCH VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ MỚI
(Kèm theo Quyết định số 2255/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh Cao Bằng)

I. MỤC TIÊU:

1. Mục tiêu chung:

>> Xem thêm:  Dịch vụ du lịch là gì? Quy định về thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch

- Phấn đấu đến năm 2020, du lịch Cao Bằng cơ bản trở thành ngành kinh tế quan trọng trong cơ cấu dịch vụ, tạo tiền đề vững chắc đến năm 2030 du lịch trở thành ngành kinh tế có vị trí quan trọng trong cơ cấu kinh tế chung với hệ thống cơ sở vật chất đồng bộ; sản phm du lịch chất lượng cao, đa dạng, có thương hiệu, có sức cạnh tranh; mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Cao Bằng, thân thiện với môi trường; đưa Cao Bằng trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn của khu vực phía Bắc và cả nước.

- Hoạt động du lịch, dịch vụ chiếm tỷ trọng khá cao trong tng thu nhập, góp phần đy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông - lâm nghiệp.

2. Mục tiêu cụ thể:

- Phấn đấu đến năm 2020: Khu Di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó thành Điểm du lịch quốc gia; Khu du lịch Thác Bản Giốc - Động Ngườm Ngao thành Khu du lịch quốc gia.

- Khách du lịch: năm 2020 thu hút 75 nghìn lượt khách quốc tế, phục vụ 820 nghìn lượt khách nội địa; năm 2030 thu hút 180 nghìn lượt khách quốc tế, phục vụ 01 triệu lượt khách nội địa.

- Thu nhập du lịch: năm 2020 đạt hơn 41,5 triệu USD và năm 2030 đạt 145 triệu USD.

- Tỷ trọng thu nhập du lịch trong GDP: Năm 2020, tỷ trọng GDP du lịch chiếm 3% tổng GDP toàn tỉnh.

- Số lượng cơ sở lưu trú du lịch: Giai đoạn 2020 - 2030 đạt 5.200 phòng lưu trú, trong đó tỷ lệ phòng đạt chất lượng 3 sao trở lên chiếm 5 - 15% theo từng giai đoạn.

- Năm 2020 có gn 10 nghìn lao động (trong đó khoảng 3,3 nghìn lao động trực tiếp); năm 2030 tạo việc làm cho gần 25 nghìn lao động (trong đó gn 8,5 nghìn lao động trực tiếp).

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ CHỦ YẾU (có biểu chi tiết đính kèm)

>> Xem thêm:  Cơ sở lưu trú du lịch là gì? Điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch

1. Cơ chế chính sách

- Hoàn thành các thủ tục, trình tự đề nghị phê duyệt lối mở Bản Gic - Đức Thiên (khu vực Mốc 835) là lối mở thuộc cặp cửa khẩu Lý Vạn - Thạch Long; qua mốc 589 vào tham quan Khe Hổ nhảy, thị trấn Bảo Lạc.

- Thỏa thuận ký kết Khung hợp tác giữa UBND tỉnh Cao Bằng, Việt Nam với Chính quyền nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc về tạo hành lang pháp lý cho phép doanh nghiệp du lịch, dịch vụ hai bên vào đầu tư một số các khu, điểm du lịch trên biên giới hai địa phương trong khuôn khổ pháp luật của hai bên quy định.

- Phi hợp với Văn phòng Quản lý cửa khẩu Quảng Tây tổ chức khai thông cặp cửa khẩu song phương Sóc Giang (Việt Nam) - Bình Mãng (Trung Quc) khi có ý kiến cấp trên; hoàn thành các trình tự phê duyệt, đẩy nhanh tiến trình mở các cặp cửa khẩu song phương Lý Vạn - Thạc Long và nâng cấp cặp cửa khẩu Tà Lùng (Việt Nam) - Thủy Khu (Trung Quc) thành cặp cửa khu quốc tế sau khi xây dựng xong; hoàn chỉnh thủ tục đề nghị nâng cp cặp cửa khu song phương Trà Lĩnh (Việt Nam) - Long Bang (Trung Quốc) thành cửa khu quốc tế. Xúc tiến mở các cặp chợ biên giới, các lối mở trên tuyến biên giới ở những khu vực có điều kiện thuận lợi về phát triển KT-XH; đề xuất lối mở Nà Lạn lên cửa khẩu phụ Đc Long.

- Bổ sung cơ chế ưu đãi đối với Doanh nghiệp tham gia vào dịch vụ du lịch; xuất nhập khẩu trang thiết bị du lịch; hoạt động vui chơi giải trí, đầu tư các khu, điểm du lịch...vào Quy định về cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Cao Bằng ban hành kèm theo Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND ngày 19/3/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Huy động các nguồn vốn, kêu gọi đầu tư các dự án tại Khu du lịch Thác Bản Giốc từ nguồn ngân sách hoặc ODA thực hiện tốt Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 22/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt"Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tm nhìn 2030".

- Ban hành Quy chế quản lý môi trường trong kinh doanh du lịch; tổ chức lễ hội và bảo vệ phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

2. Quy hoạch, kế hoạch, chương trình

- Quy hoạch chung, chi tiết xây dựng Khu du lịch Thác Bản Giốc, huyện Trùng Khánh.

- Xây dựng kế hoạch thực hiện các nội dung theo Hiệp định khai thác chung Thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc) sau khi ký kết.

>> Xem thêm:  Điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch

- Quy hoạch tổng thể Khu du lịch Thiêng Qua (Mốc 589) và cặp chợ biên giới mốc 590, xã Cô Ba, huyện Bảo Lạc.

- Quy hoạch chi tiết Đim du lịch cộng đồng dân tộc Lô Lô, bản Khuổi Khon, xã Kim Cúc, Bảo Lạc và một số điểm du lịch có khả năng phát triển du lịch của địa phương.

- Quy hoạch chung, chi tiết Khu di tích chiến dịch biên giới - Chiến thắng Đông Khê và Khu di tích Chủ tịch HChí Minh với chiến thng chiến dịch biên giới năm 1950 tại Nà Lạn, xã Đức Long, Thạch An.

- Quy hoạch khu vực chợ đêm phục vụ khách tham quan du lịch thành phố Cao Bằng.

- Khảo sát, quy hoạch chi tiết Dự án xây dựng bến bãi và dịch vụ du thuyền trên dòng sông Bằng Giang khu vực gần thành phố Cao Bằng.

- Tham mưu xây dựng Chương trình phát triển du lịch giai đoạn 2016 - 2020.

- Quy chế làm việc của Ban chđạo thực hiện Chương trình phát triển du lịch Cao Bằng giai đoạn 2016 - 2020.

3. Đề án, dự án đầu tư hạ tầng cơ sở du lịch và các dịch vụ liên quan

- Dự án xây dựng hạ tầng cơ sở tại Di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó: Dự án đập dâng nước, cải tạo dòng suối Lê Nin đoạn trước Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường đi bộ của Chủ tịch Hồ Chí Minh - đoạn đường từ làng Hòa Mục đến dốc Kéo Già; dự án Nhà trưng bày và làm việc Khu di tích lịch s Pác Bó; dự án xây dựng biu tưởng và cảnh quan ngã tư Đôn Chương.

- Dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp thác Bản Giốc, huyện Trùng Khánh giai đoạn 2.

>> Xem thêm:  Tư vấn luật du lịch về: Bồi thường hợp đồng du lịch bị hủy và vấn đề bảo hiểm khi tai nạn xảy ra trong quá trình du lịch ?

- Dự án: Đầu tư hạ tầng cơ sở du lịch khu Phja Oắc- Phja Đén, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bng (Hạng mục: Cải tạo, nâng cấp đoạn đường tỉnh lộ 212 lên đỉnh Phja Oắc huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng).

- Dự án cải tạo, sửa chữa đường tỉnh lộ 202 (Đoạn từ QL34 vào Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Rừng Trần Hưng Đạo) huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.

- Dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ tỉnh lộ 206 vào Khu du lịch động Ngườm Ngao, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.

- Dự án đầu tư tôn tạo khu vực Nhà Đỏ và đầu tư cơ sở hạ tầng cho trung tâm Phja Đén, huyện Nguyên Bình.

- Dự án xây dựng Nhà tưởng niệm các anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa tại Di tích quốc gia đặc biệt Rừng Trần Hưng Đạo, huyện Nguyên Bình.

- Thiết lập hệ thống cơ sở dữ liệu và thống kê ngành du lịch Cao Bằng.

- Xây dựng nhà vệ sinh đạt chun phục vụ khách du lịch.

4. Hoạt động hp tác, xúc tiến quảng bá và đào tạo, nâng cao nguồn nhân lực phục vụ du lịch

- Đề án phát triển nguồn nhân lực du lịch, hỗ trợ đào tạo nghề du lịch và sản phm du lịch mang đậm giá trị văn hóa truyền thống dân tộc đặc trưng cho vùng, miền của Cao Bằng.

- Dự án Du lịch có trách nhiệm với cộng đồng tỉnh Cao Bằng do DECEN (Trung tâm Phát triển cộng đồng Cao Bằng) phối hợp tổ chức Công ty du lịch DOUBLESENS (Pháp) Và Công ty du lịch miền Á Đông EASIA (Việt Nam).

>> Xem thêm:  Khu du lịch là gì? Điều kiện, thủ tục đề nghị công nhận khu du lịch

- Dự án cải thiện sinh kế của người dân tộc thiu số thông qua du lịch cộng đồng tại Hòa Bình - Hà Giang - Cao Bằng do Helvetal Thụy Sỹ tài trợ. Tổ chức DECEN.

- Hợp tác Chương trình Du lịch "Qua những miền di sản Việt Bắc".

- Hợp tác với Ủy ban phát triển thành phố Bách Sắc; các huyện biên giới Tịnh Tây, Long Châu, (Quảng Tây, Trung Quốc) tchức quản lý khai thác có hiệu quả tuyến du lịch biên giới qua cửa khẩu Long Bang - Trà Lĩnh, Thủy Khẩu - Tà Lùng.

- Hợp tác với Trung tâm phát triển cộng đồng Cao Bằng về hỗ trợ phát triển văn hóa, Thể thao, du lịch và gia đình.

- Tổ chức triển lãm hàng thổ cẩm và không gian văn hóa du lịch Cao Bằng tại thành phố Hồ Chí Minh.

- Tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ cho cho đội ngũ làm công tác du lịch.

- Hỗ trợ các Đoàn làm phim quay tại một số khu điểm du lịch của Cao Bằng; các đoàn farmtrip; thực hiện đa dạng hóa ấn phẩm du lịch Cao Bằng; khai thác tốt trang thông tin điện t dulichcaobang.vn;

- Đa dạng hóa nội dung tuyên truyền, giới thiệu du lịch Cao Bằng trên chuyên mục "non nước Cao Bằng"; "Chào ngày mới"; chuyên mục "Du lịch" trên báo điện tử Cao Bằng.

- Tăng cường thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

- Ban hành Chương trình kích cầu du lịch nội địa với chủ đề do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động.

>> Xem thêm:  Nhận xét về Bộ tiêu chí Văn hoá giao thông đường bộ do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành ngày 09/10/2013/Quyết định số 3500/QĐ-BVHTTDL

III. KINH PHÍ

Huy động các nguồn lực, bao gồm nguồn ngân sách Nhà nước, nguồn vốn xã hội hóa và các nguồn vốn hợp pháp khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở Kế hoạch này, các Sở, ngành, đơn vị và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương triển khai xây dựng và tổ chức thực hiện các nội dung cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ được giao; thường xuyên báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua SVăn hóa Thể thao và Du lịch).

2. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch là cơ quan đầu mối có nhiệm vụ giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Kế hoạch này; định kỳ hàng quý, năm, tchức đánh giá, tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch, đề xuất bổ khuyết các nhiệm vụ, giải pháp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện.

3. Trong quá trình tổ chức trin khai thực hiện Kế hoạch, nếu cần thiết phải bsung, điều chỉnh, các Sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan chủ động có văn bản gửi Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

BIỂU CHI TIẾT

MỘT SỐ NHIỆM VỤ CHỦ YẾU TRONG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 92/NQ-CP NGÀY 08/12/2014 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN DU LỊCH VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ MỚI
(Ban
hành kèm theo Quyết định s2255/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh Cao Bằng)

1. Cơ chế chính sách

TT

Nội dung

Cơ quan chủ trì/chủ đu tư

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

1

Hoàn thành các thủ tục, trình tự đề nghị phê duyệt lối mBản Giốc - Đức Thiên (khu vực Mốc 835) là lối mthuộc cặp cửa khẩu Lý Vạn - Thạch Long; qua mốc 589 vào tham quan Khe Hổ nhảy, thị trấn Bảo Lạc.

Tiểu Ban công tác cửa khẩu tỉnh - Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh

Sở Ngoại vụ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện biên giới.

2016 - 2020

2

Thỏa thuận ký kết Khung hợp tác giữa UBND tỉnh Cao Bằng, Việt Nam với Chính quyền nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quc về tạo hành lang pháp lý cho phép doanh nghiệp du lịch, dịch vụ hai bên vào đầu tư một số các khu, điểm du lịch trên biên giới hai địa phương trong khuôn khpháp luật của hai bên quy định.

SNgoại vụ

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; BCH Bộ đội biên phòng tỉnh; các địa phương có biên giới giáp Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc.

2016 - 2017

3

Phi hợp với Văn phòng Quản lý cửa khu Quảng Tây tchức khai thông cặp cửa khẩu song phương Sóc Giang (Việt Nam) - Bình Mãng (Trung Quốc) khi có ý kiến cấp trên; hoàn thành các trình tự phê duyệt, đẩy nhanh tiến trình mở các cặp cửa khẩu song phương Lý Vạn - Thạc Long và nâng cấp cặp cửa khẩu Tà Lùng (Việt Nam) - Thủy Khẩu (Trung Quc) thành cp cửa khẩu quốc tế sau khi xây dựng xong; hoàn chỉnh thtục đề nghị nâng cấp cặp cửa khẩu song phương Trà Lĩnh (Việt Nam) - Long Bang (Trung Quốc) thành cửa khẩu quốc tế. Xúc tiến mở các cặp chợ biên giới, các lối mở trên tuyến biên giới ở những khu vực có điều kiện thuận lợi về phát triển KT-XH; đề xuất lối mNà Lạn lên cửa khẩu phụ Đức Long.

Tiểu ban công tác cửa khẩu tỉnh - Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh

Các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngoại vụ, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Tài chính, Xây dựng; Công an tỉnh; Cục Hải quan và các địa phương có cửa khẩu.

2016 - 2020

4

Bổ sung cơ chế ưu đãi đối với Doanh nghiệp tham gia vào dịch vụ du lịch; xuất nhập khẩu trang thiết bị du lịch; hoạt động vui chơi giải trí, đầu tư các khu, điểm du lịch...vào Quy định về cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Cao Bằng ban hành kèm theo Quyết định s04/2013/QĐ-UBND ngày 19/3/2013 củay ban nhân dân tỉnh.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đu tư, Công thương, Tài nguyên Môi trường, Văn hóa, Ththao và Du lịch; Cục Thuế tỉnh.

2016 - 2020

5

Huy động các nguồn vốn, kêu gọi đầu tư các dự án tại Khu du lịch Thác Bản Giốc từ nguồn ngân sách hoặc ODA thực hiện tốt Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 22/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt "Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tm nhìn 2030”.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài chính; Văn phòng Tỉnh ủy; Văn phòng UBND tỉnh; UBND huyện Trùng Khánh.

2015 - 2016

6

Ban hành Quy chế quản lý môi trường trong kinh doanh du lịch; tổ chức lễ hội và bảo vệ phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh Cao Bng;

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các S: Tư pháp, Tài nguyên Môi trường, các địa phương trong tỉnh.

2016 - 2017

2. Quy hoạch, kế hoạch, chương trình

>> Xem thêm:  Quyền và nghĩa vụ của khách du lịch theo quy định pháp luật hiện nay

TT

Nội dung

Cơ quan chủ trì/chủ đu tư

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

1

Quy hoạch chung, chi tiết xây dựng Khu du lịch Thác Bản Giốc, huyện Trùng Khánh.

Bộ Xây dựng

Các Sở: Xây dựng, Văn hóa, Ththao và Du lịch, Ngoại vụ; Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; Bộ Chhuy Quân sự tỉnh; Công an tỉnh; UBND huyện Trùng Khánh

2015 - 2016

2

Xây dựng kế hoạch thực hiện các nội dung theo Hiệp định khai thác chung Thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc) sau khi ký kết.

UBND huyện Trùng Khánh

Các Sở: Văn hóa, Ththao và Du lịch, Ngoại vụ và các cơ quan liên quan

2016 - 2020

3

- Quy hoạch tổng thể Khu du lịch Thiêng Qua (Mốc 589) và cặp chợ biên giới mốc 590, xã Cô Ba, huyện Bảo Lạc.

- Quy hoạch chi tiết Điểm du lịch cộng đồng dân tộc Lô Lô, bản Khuổi Khon, xã Kim Cúc, Bảo Lạc và một số điểm du lịch có khả năng phát triển du lịch của địa phương.

UBND huyện Bảo Lạc

Các Sở: Xây dựng, Tài nguyên Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh.

2015 - 2020

4

Quy hoạch chung, chi tiết Khu di tích chiến dịch biên giới - Chiến thắng Đông Khê và Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh với chiến thắng chiến dịch biên giới năm 1950 tại Nà Lạn, xã Đức Long, Thạch An.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các Sở: Xây dựng, Tài nguyên Môi trường; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh

2015 - 2020

5

- Quy hoạch khu vực chợ đêm phục vụ khách tham quan du lịch thành phố Cao Bằng.

- Khảo sát, quy hoạch chi tiết Dự án xây dựng bến bãi và dịch vụ du thuyền trên dòng sông Bằng Giang khu vực gần thành phố Cao Bằng.

UBND thành phố Cao Bằng

Các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Xây dựng; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các cơ quan liên quan

2015 - 2020

6

Tham mưu xây dựng Chương trình phát triển du lịch giai đoạn 2016 - 2020

S Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các Sở ngành liên quan, địa phương có khu, điểm du lịch tiêu biu

2016 - 2020

7

Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển du lịch Cao Bằng giai đoạn 2016 - 2020

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thành viên Ban chỉ đạo tỉnh và các địa phương trong tỉnh

2016

3. Đề án, dự án đu tư cơ sở hạ tng du lịch và các dịch v liên quan

TT

Nội dung

Cơ quan chủ trì/chủ đầu tư

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

Nguồn vốn

Dự toán kinh phí

Ghi chú

1

Dự án xây dựng hạ tng cơ sở tại Di tích quc gia đặc biệt Pác Bó: Dự án đập dâng nưc, cải tạo dòng suối Lê Nin đoạn trước Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường đi bộ của Chủ tịch Hồ Chí Minh - đoạn đường từ làng Hòa Mục đến dốc Kéo Già; dự án Nhà trưng bày và làm việc Khu di tích lịch sử Pác Bó; dự án xây dựng biểu tưởng và cảnh quan ngã tư Đôn Chương.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh; Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND huyện Hà Quảng

2015 - 2016

Ngun NSNN (Nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ theo mục tiêu - Các công trình văn hóa tại địa phương có ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước) và các nguồn vốn khác.

77,3 tỷ

- Công thư ngày 02/4/2013 ca Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

- Các nguồn vn khác.

2

Dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp thác Bản Giốc, huyện Trùng Khánh giai đoạn 2.

Tng Công ty du lịch Sài Gòn

Văn phòng Tỉnh ủy, VP UBND tỉnh; các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Ngoại vụ; Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; UBND huyện Trùng Khánh.

2015 - 2020

Ngun Tng Công ty du lịch Sài Gòn và các nguồn vốn hp pháp khác.

Nghị quyết 92 của Chính phủ

3

Dự án: Đầu tư hạ tầng cơ sở du lịch khu Phja Oắc- Phja Đén, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng (Hạng mục: Cải tạo, nâng cấp đoạn đường tỉnh lộ 212 lên đỉnh Phja Oắc huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng)

UBND huyện Nguyên Bình

Các Sở: VHTTDL, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2015

Nguồn NSNN (Nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ theo mục tiêu-Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch) và các nguồn vốn khác

22,751 tỷ

- Ngun hạ tầng du lịch: Quyết định số 1869/QĐ-UBND ngày 31/10/2013 của UBND tỉnh.

- Các nguồn vốn khác

4

Dự án cải tạo, sửa chữa đường tỉnh lộ 202 (Đoạn từ QL34 vào Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Rừng Trần Hưng Đạo) huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bng.

UBND huyện Nguyên Bình

Các Sở: Giao thông vận tải, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Xây dựng.

2015 - 2017

Nguồn NSNN (Nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ theo mục tiêu-Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch) và các nguồn vốn khác

39,878 tỷ

Quyết định 1402/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của UBND tỉnh Cao Bằng.

5

Dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ tỉnh lộ 206 vào Khu du lịch động Ngườm Ngao, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bng

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông vận tải; Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; UBND huyện Trùng Khánh

2015 - 2016

Ngun NSNN (Nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ theo mục tiêu-Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch) và các nguồn vốn khác

41,502 tỷ

Quyết định 1401/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của UBND tỉnh Cao Bằng

6

Dự án đầu tư tôn tạo khu vực Nhà Đỏ và đu tư cơ sở hạ tng cho trung tâm Phja Đén, huyện Nguyên Bình.

UBND huyện Nguyên Bình

Các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng

2015 - 2020

Đề xuất nguồn xã hội hóa.

Nghị quyết 92 của Chính phủ

7

Thiết lập hệ thống cơ sở dữ liệu và thng kê ngành du lịch Cao Bằng.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Cục Thống kê; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Thông tin và Truyền thông

2016 - 2020

Ngun KPSN hằng năm được giao theo định mc cho SVHTTDL, các nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân và nguồn thu hợp pháp khác.

Ngun KPSN hàng năm được giao theo định mức cho Sở VHTTDL, các nguồn tài trợ ca các tổ chức, cá nhân và ngun thu hợp pháp khác.

8

Xây dựng nhà vệ sinh đạt chuẩn phục vụ khách du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

S Xây dựng; Sở Kế hoạch và Đầu tư.

2016 - 2020

Nguồn xã hội hóa

Nghị quyết 92 của Chính phủ

4. Hoạt động hợp tác, xúc tiến quảng bá và đào to, nâng cao ngun nhân lực phục vụ du lịch

TT

Nội dung

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thi gian thực hiện

Ngun vốn

1

Đề án phát trin nguồn nhân lực du lịch, hỗ trợ đào tạo nghề du lịch và sản phẩm du lịch mang đậm giá trị văn hóa truyền thống dân tộc đặc trưng cho vùng, miền của Cao Bng

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Các Sở: Lao động Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư

2016 - 2020

Dự án đào tạo nghề cho nông thôn của Sở Lao động Thương binh và Xã hội

2

Dự án Du lịch có trách nhiệm với cộng đồng tnh Cao Bằng do DECEN (Trung tâm Phát triển cộng đồng Cao Bằng) phối hợp tổ chức Công ty du lịch DOUBLESENS (Pháp) Và Công ty du lịch miền Á Đông EASIA (Việt Nam).

DECEN (Trung tâm Phát triển cộng đng Cao Bằng)

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Ngoại vụ; các địa phương trong tỉnh

2015 - 2016

Trung tâm Phát triển cộng đồng Cao Bằng

3

Dự án cải thiện sinh kế của người dân tộc thiểu sthông qua du lịch cộng đng tại Hòa Bình - Hà Giang - Cao Bằng do Helvetal Thụy Sỹ tài trợ. Tổ chức DECEN

Trung tâm phát triển cộng đồng Cao Bằng

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Ngoại vụ; các địa phương trong tỉnh

2015 - 2017

Trung tâm phát triển cộng đồng Cao Bằng

4

Hp tác Chương trình Du lịch "Qua những miền di sản Việt Bắc"

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Tài chính và các đơn vị liên quan

Hng năm

Ngun KPSN hng năm được giao theo định mức cho Sở VHTTDL, các nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân và nguồn thu hp pháp khác.

5

Hợp tác với Ủy ban phát trin thành phố Bách Sắc; các huyện biên giới Tịnh Tây, Long Châu, (Quảng Tây, Trung Quốc) tổ chức quản lý khai thác có hiệu quả tuyến du lịch biên giới qua cửa khẩu Long Bang - Trà Lĩnh, Thủy Khẩu - Tà Lùng.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

SNgoại vụ, Cục Hải quan tỉnh, BCH Bộ đội biên phòng tỉnh

2015 -2016

Nguồn KPSN hằng năm được giao theo định mức cho Sở VHTTDL, các nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân và nguồn thu hp pháp khác.

6

- Hợp tác với Trung tâm phát triển cộng đồng Cao Bằng về hỗ trợ phát triển văn hóa, Ththao, du lịch và gia đình;

- Tổ chức triển lãm hàng thổ cẩm và không gian văn hóa du lịch Cao Bng tại thành ph H Chí Minh.

S Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Trung tâm phát triển cộng đồng, SVHTTDL Thành phố Hồ Chí Minh

2015 - 2016

Trung tâm Phát triển cộng đồng Cao Bằng

7

Tổ chức các lp tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các trường cao đng, đại học du lịch; các cơ sở lưu trú du lịch.

Hằng năm

Kinh phí sự nghiệp Sở VHTTDL và Doanh nghiệp đóng góp

8

Hỗ trợ các Đoàn làm phim quay tại một số khu điểm du lịch của Cao Bằng; các đoàn farmtrip; thực hiện đa dạng hóa ấn phẩm du lịch Cao Bằng; khai thác tốt trang thông tin điện tử dulichcaobang.vn;

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đài Phát thanh - Truyền hình Cao Bằng, các địa phương trong tỉnh.

Hằng năm

Nguồn KPSN hằng năm được giao theo định mức cho SVHTTDL, các nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân và nguồn thu hợp pháp khác.

9

Đa dạng hóa nội dung tuyên truyền, gii thiệu du lịch Cao Bằng trên chuyên mục "non nước Cao Bằng"; "Chào ngày mới"; chuyên mục "Du lịch" trên báo điện tử Cao Bằng

Đài Phát thanh - truyền hình Cao Bng, Báo Cao Bằng

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Hằng năm

Nguồn kinh phí sự nghiệp hằng năm được giao theo định mức cho Đài Phát thanh - truyền hình Cao Bằng.

10

Tăng cường thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

SCông thương

UBND các huyện, thành phố.

Hằng năm

Ngun kinh phí sự nghiệp hng năm được giao theo định mức cho Sở Công Thương, các nguồn tài trcủa các tổ chức, cá nhân và nguồn thu hợp pháp khác.

11

Ban hành Chương trình kích cầu du lịch nội địa với chủ đề do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Cao Bằng, Cổng thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng.

Hằng năm

Nguồn KPSN hng năm được giao theo định mức cho Sở VHTTDL, các nguồn tài trợ ca các tổ chức, cá nhân và nguồn thu hợp pháp khác.