ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2258/QĐ-UBND

Tiền Giang, ngày 17 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH PHÍ HỖ TRỢTRỰC TIẾP CHO HỘ GIA ĐÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH BỐ TRÍ DÂN CƯ CÁC VÙNG THIÊNTAI, ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN, BIÊN GIỚI, HẢI ĐẢO, DI CƯ TỰ DO, KHU RỪNG ĐẶC DỤNG GIAIĐOẠN 2013 - 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủtướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặcbiệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn2013 - 2015 và định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Công văn số 1610/BNN-KTHT ngày 15/5/2013 của Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình bố trídân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành định mức kinh phí hỗ trợ trực tiếp cho hộ gia đình thực hiệnChương trình bố trí dân cư các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới,hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013 - 2015 và định hướng đếnnăm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang như sau:

1. Mức hỗ trợ trực tiếp cho hộ gia đình:

- Khai hoang đất sản xuất, trong đó hỗ trợ khai hoang đồngruộng 15 triệu đồng/ha; khai hoang tạo nương cố định 08 triệu đồng/ha.

- Hộ gia đình ở vùng có nguy cơ thiên tai, vùng đặc biệt khókhăn nếu di chuyển nội vùng dự án mức hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ; di chuyển trongtỉnh mức hỗ trợ 23 triệu đồng/hộ; di chuyển ngoài tỉnh mức hỗ trợ 25 triệuđồng/hộ. Trường hợp hộ gia đình bị mất nhà ở, đất ở, đất sản xuất do thiên taiđược hỗ trợ thêm 12 tháng lương thực theo mức tương đương 30 kg gạo/người/tháng(số lượng gạo được quy đổi thành tiền theo giá tại thời điểm quy đổi và đượctính theo số người thực có trong hộ).

- Hộ di cư tự do được bố trí vào vùng quy hoạch mức hỗ trợlà 10 triệu đồng/hộ.

2. Đối tượng, phạm vi áp dụng, điều kiện hỗ trợ và nguồnkinh phí thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Bố trí dân cư các vùng: Thiêntai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giaiđoạn 2013 - 2015 và định hướng đến năm 2020 và Công văn số 1610/BNN-KTHT ngày15/5/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thựchiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợpvới các sở, ngành, đơn vị có liên quan và địa phương tổ chức triển khai thựchiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện,thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết địnhthi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Kim Mai