ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 27 tháng 2 năm 2001

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH LÀO CAI

________ 


Số: 226/2001/QĐ-CT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________Quyết định 226/2001/QĐ-CT 1/01/clip_image001 .gif" alt="" />


Lào Cai, ngày 27 tháng 2 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh Lào Cai

_____________________

CHỦ TỊCH UBND TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

Căn cứ Nghị định số 56/1998/NĐ-CP ngày 31/7/1998 của Chính phủ về công tác khen thưởng và Quyết đinh số 154/1998/OĐ-TTg Về việc sửa đổi bổ sung nhiệm vụ và thành viên Hội đồng Thi đua Khen thưởng các cấp;

Căn cứ Quyết định số 22/2001/QĐ-UB ngày 22/01/2001 của UBND tỉnh Lào Cai về việc thành lập Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh Lào Cai;

Xét đề nghị của Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh Lào Cai kèm theo quyết định này.

Quy chế này thay thế quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 212/1999/QĐ-CT ngày 27/02/1999 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Các ông Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, các thành viên Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể thuộc tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

CHỦ TỊCH

 (Đã ký)

Bùi Quang Vinh

Chủ tịch

(Đã ký)

Bùi Quang Vinh