BAN CHỈ ĐẠO TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN LUẬT PCTN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 226/QĐ-BCĐTKLPCTN

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

THAY ĐỔI THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

Căn cứ Quyết định số 1221/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng;

Căn cứ Quyết định số 97/QĐ-BCĐTKLPCTN ngày 10 tháng 8 năm 2015 của Ban Chỉ đạo Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng;

Xét đề nghị của Tổng Thanh tra Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ông Võ Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương tham gia Ban Chỉ đạo Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng thay ông Hà Ngọc Chiến.

Điều 2. Tổng Thanh tra Chính phủ, Thủ trưởng các Bộ, ngành, cơ quan liên quan, các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TRƯỞNG BAN
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc