ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 226/QĐ-UB-TM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 01 năm 2000

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNHCHẾ ĐỘ THU PHÍ THAM QUAN KHU DI TÍCH LỊCH SỬ ĐỊA ĐẠO HUYỆN CỦ CHI VÀ KHU VĂNHÓA LÁNG LE HUYỆN BÌNH CHÁNH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;

- Căn cứ Nghị định số 04/1999/NĐ-CP ngày 30/01/1999của Chính phủ về phí, lệ phí thuộc ngân sách Nhà nước; Thông tư số 54/1999/TT-BTC ngày 10/5/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số04/1999/NĐ-CP của Chính phủ;

- Căn cứ đề nghị của Cục Thuế thành phố tạicông văn số 7049/CT-NV ngày 27/9/1999 và công văn số 7820/CT-NV ngày27/10/1999;

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Nay ban hành mức thu phí thamquan khu văn hóa Láng Le và khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi như sau :

1. Vé vào cổng khu văn hóa Láng Le - huyện BìnhChánh : 2.000 đồng/lượt/người.

2. Vé vào cổng khu di tích lịch sử Địa đạo -huyện Củ Chi :

+ Người lớn : 8.000 đồng/lượt/người.

+ Trẻ em : 4.000 đồng/lượt/người.

+ Loại vé có thông dịch viên tiếng nước ngoài :65.000 đồng/lượt/người.

Chứng từ thu phí (vé vào cổng) tham quan khu vănhóa, di tích lịch sử phải được đăng ký sử dụng theo đúng quy định.

Điều 2.

a) Các đơn vị tổ chức thu phí tham quan các khuvăn hóa và di tích lịch sử nêu trên được để lại 40% số tiền phí thu được để chiphí cho việc tổ chức thu phí.

b) Đối với 60% số tiền thu phí còn lại : Căn cứnhu cầu quản lý duy tu, sửa chữa, bảo tồn công trình của đơn vị hàng năm, SởTài chánh - Vật giá thành phố trình Ủy ban nhân dân thành phố bổ sung kinh phícho đơn vị.

Điều 3.Cơ quan tổ chức thu phí tham quankhu văn hóa, di tích lịch sử phải thực hiện việc đăng ký, kê khai, nộp, quyếttoán (chứng từ thu, số tiền phí đã thu, đã nộp ngân sách) phí với cơ quan thuếtrực tiếp quản lý theo đúng quy định tại Thông tư số 54/1999/TT-BTC ngày10/5/1999 của Bộ Tài chính.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từngày 01/01/2000, các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dânthành phố, Giám đốc Sở Tài chánh - Vật giá thành phố, Cục trưởng Cục Thuế thànhphố, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dânhuyện Bình Chánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi, Giám đốc Sở Văn hóa vàThông tin thành phố, Giám đốc Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi, Giám đốc Khuvăn hóa Láng Le có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận :
- Như điều 4
- Bộ Tài chính
- Tổng Cục Thuế
- TTTU, TT/HĐND.TP
- TTUBND.TP
- VPUB : CPVP
- Tổ TM, TH
- Lưu

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Chí