ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2260/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 22 tháng 7 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬPQUỸ PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM TỈNH ĐỒNG NAI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 47/2012/QĐ-TTg ngày 01tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụngQuỹ Phòng, chống tội phạm;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 168/2013/TTLT-BTC-BCA ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính - Bộ Công an về việc hướng dẫn thực hiện Quyếtđịnh số 47/2012/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ vềviệc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ Phòng, chống tội phạm;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Vănbản số 2809/STC-NSNN ngày 11/7/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Quỹ Phòng, chống tội phạm tỉnhĐồng Nai để hỗ trợ cho công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; khenthưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chốngtội phạm; phòng, chống ma túy của tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, tội phạm và tệ nạn xã hội tỉnh, Giámđốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Tư pháp; Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Kho bạcNhà nước tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xãLong Khánh, thành phố Biên Hòa, Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái