ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2261/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 11 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN BỔ KINHPHÍ THỰC HIỆN HỖ TRỢ TIỀN ĂN TRƯA CHO TRẺ EM 3, 4 VÀ 5 TUỔI Ở CÁC CƠ SỞ GIÁODỤC MẦM NON NĂM 2013

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09 tháng 02năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Phổ cập giáo dục mầmnon cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010-2015;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 29/2011/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15 tháng 7 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - BộTài chính hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em 5 tuổi ở cáccơ sở giáo dục mầm non theo quy định tại Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09 tháng02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Phổ cập giáo dụcmầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010-2015;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 2693/STC-NS ngày 06 tháng 11 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân bổ kinh phí thực hiện chi hỗtrợ tiền ăn trưa cho trẻ em 3, 4 và 5 tuổi ở các cơ sở giáo dục mầm non năm2013; cụ thể như sau:

1. Kinh phí phân bổ: 7.478.000.000 đồng (bảytỷ bốn trăm bảy tám triệu đồng) cho các huyện, thành phố như sau:

Số TT

Đơn vị

Tổng nhu cầu kinh phí 2013 (1.000 đ)

Số phân bổ đợt này (1.000 đ)

1

Thành phố Đà Lạt

904.000

235.000

2

Huyện Đơn Dương

3.368.000

874.000

3

Huyện Đức Trọng

2.739.000

711.000

4

Huyện Lâm Hà

6.064.000

1.573.000

5

Huyện Đam Rông

2.157.000

560.000

6

Huyện Di Linh

4.803.000

1.247.000

7

Huyện Bảo Lâm

3.268.000

848.000

8

Thành phố Bảo Lộc

1.683.000

437.000

9

Huyện Đạ Huoai

1.147.000

298.000

10

Huyện Đạ Tẻh

1.067.000

277.000

11

Huyện Cát Tiên

776.000

201.000

12

Huyện Lạc Dương

837.000

217.000

CỘNG

28.813.000

7.478.000

2. Nguồn kinh phí: Ngân sách Trung ương bổ sung cómục tiêu theo văn bản số 13937/BTC-NSNN và 13940/BTC-NSNN ngày 17/10/2013 củaBộ Tài chính.

Điều 2. Giao Sở Tài chính có trách nhiệmthông báo, hướng dẫn cho các địa phương nêu tại Điều 1 Quyết định này biết vàthực hiện chi trả kịp thời cho các đối tượng thụ hưởng đảm bảo đúng đối tượng,đúng mục đích và đúng chế độ quy định; đồng thời, yêu cầu các đơn vị và địaphương thực hiện thanh quyết toán nguồn kinh phí nêu trên với Sở Tài chính theođúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lâm Đồng; Chủ tịch Ủyban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, TC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên