ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2262/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 5 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH PHƯƠNG ÁN ĐẢM BẢO AN TOÀN CHO NGƯỜI VÀ TÀU THUYỀNHOẠT ĐỘNG THỦY SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dânvà Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Thủy sản ngày 26 tháng 11năm 2003;

Căn cứ Luật Phòng chống thiên taingày 16 tháng 9 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 66/2005/NĐ-CPngày 19 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và tàu cáhoạt động thủy sản;

Căn cứ Nghị định số 66/2014/NĐ-CPngày 04 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về quy định chi tiết, hướng dẫn thi hànhmột số điều của Luật phòng, chống thiên tai;

Căn cứ Quyết định số 59/2011/QĐ-UBNDngày 21 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Ban hành Quy định vềcông tác phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bànThành phố;

Căn cứ Quyết định số 81/2010/QĐ-UBNDngày 08 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy chế hoạtđộng tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ tại Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 5116/QĐ-UBNDngày 17 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạchphối hợp tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên sông, trên biển và trong vùng nước cảngbiển Thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Thường trực Ban Chỉhuy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố Thành phố tại Công vănsố 56/TTr-PCTT ngày 23 tháng 4 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyếtđịnh này Phương án đảm bảo an toàn cho người và tàu thuyền hoạt động thủy sảntrên địa bàn Thành phố.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lựckể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1028/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2014của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Phương án đảm bảo an toàn cho ngườivà tàu thuyền hoạt động thủy sản trên địa bàn Thành phố.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhândân Thành phố, Thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị Thành phố, Trưởng Ban Chỉ huyPhòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dânhuyện Cần Giờ, huyện Nhà Bè và các xã, thị trấn liên quan chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;- Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn;
- Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- TTUB: CT, các PCT;- Văn phòng Thành ủy;
- Chi cục PCTT khu vực miền Nam;
- Ủy ban MTTQ VN TP;- Các thành viên BCH PCTT và TKCN TP;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Đài Thông tin Duyên hải Thành phố;
- Cảng vụ Hàng hải Thành phố;
- Cảng Sài Gòn;
- Tân Cảng Sài Gòn;
- Các Doanh nghiệp khai thác thủy sản
(giao Sở Nông nghiệp và PTNT sao y phát hành);
- Các xã, thị trấn thuộc huyện Cần Giờ và Nhà Bè;
- VPUB: Các PVP; Các phòng CV;
- Lưu: VT, (CNN/Tr) D.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tất Thành Cang

PHƯƠNG ÁN

ĐẢM BẢO AN TOÀN CHO NGƯỜI VÀ TÀU THUYỀN HOẠT ĐỘNG THỦY SẢNTRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2262 /QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Chủtịch Ủy ban nhân dân Thành phố)

Phần I

MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ PHƯƠNG CHÂM THỰC HIỆN

Điều 1. Mục đích

1. Đảm bảo an toàn cao nhất, giảm thiểuthiệt hại cho người và tàu thuyền hoạt động khai thác và nuôi trồng thủy sản.

2. Nâng cao năng lực phòng ngừa, ứng phóvà xử lý tình huống khi có bão, thiên tai, sự cố tai nạn trong hoạt động khaithác thủy sản, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi, an toàn giúp nhân dân antâm đầu tư phát triển ngành khai thác và nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là khaithác xa bờ, nâng cao hiệu quả kinh tế biển và ven biển, khẳng định chủ quyền vàlợi ích quốc gia trên biển.

Điều 2. Yêu cầu

1. Quản lý chặt chẽ, chính xác số lượngtàu thuyền, thuyền viên và ngư trường hoạt động khai thác (vị trí, tọa độ) đểkịp thời thông tin, hướng dẫn phòng, tránh thiên tai.

2. Các Sở, ngành, chính quyền các cấp,các chủ tàu, thuyền, thuyền viên, người dân hoạt động khai thác và nuôi trồngthủy sản phải nhận thức được tầm quan trọng và lợi ích thiết thực của việc đảmbảo an toàn cho người và tàu thuyền hoạt động trên biển, trên sông để tăngcường kiểm tra, kiểm soát và chấp hành thực hiện nghiêm chỉnh các quy định hiệnhành về phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai.

Điều 3. Phương châm

Quán triệt và thực hiện tốt phương châm:“Chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả”.

Phần II

CÔNG TÁC TÌM KIẾM CỨU NẠN, CỨU HỘ

Điều 4. Khu vực tìmkiếm cứu nạn, cứu hộ

1. Vùng biển và ven biển Thành phố HồChí Minh.

2. Vùng sông và cửa sông Thành phố HồChí Minh.

3. Vùng ven biển thuộc các tỉnh giápranh Thành phố khi có yêu cầu phối hợp, hỗ trợ.

Điều 5. Địa điểm tậpkết lực lượng, phương tiện, trang thiết bị tham gia tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ

1. Trạng thái thường xuyên:

a) Địa điểm:

- Tập kết lực lượng, phương tiện, trangthiết bị tìm kiếm cứu nạn - cứu hộ:

+ Cầu cảng Tắc Xuất (thị trấn Cần Thạnh,huyện Cần Giờ);

+ Cầu cảng Đồng Hòa (xã Long Hòa, huyệnCần Giờ);

+ Bến phà Nhà Bè (xã Phú Xuân, huyện NhàBè).

- Tiếp nhận, sơ cấp cứu người bị nạn:

+ Bệnh viện huyện Cần Giờ (thị trấn CầnThạnh);

+ Bệnh viện huyện Nhà Bè (xã Phước Kiển).

- Tiếp nhận tàu, thuyền bị nạn:

+ Khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bãoĐồng Đình (xã Long Hòa, huyện Cần Giờ);

+ Cầu cảng Tắc Xuất (thị trấn Cần Thạnh,huyện Cần Giờ);

+ Cầu cảng Đồng Hòa (xã Long Hòa, huyệnCần Giờ);

+ Bến phà Bình Khánh (xã Bình Khánh,huyện Cần Giờ);

+ Bến phà Nhà Bè (xã Phú Xuân, huyện NhàBè).

b) Lực lượng, phương tiện, trang thiếtbị: bao gồm lực lượng, phương tiện, trang thiết bị đã được đầu tư, trang cấptheo quy định của các đơn vị: Bộ Tư lệnh Thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biênphòng Thành phố, Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy Thành phố, Cảng Sài Gòn, TânCảng Sài Gòn, Chi cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Cụ thể:

- Tàu và lực lượng biên chế trên tàu củaBộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố: 04 chiếc (số đăng ký: BP 14-04-01, côngsuất 300CV; BP 14-04-02, công suất 365CV; BP 14-04-02A, công suất 425CV, BP 14-12-02,công suất 1.100CV).

- Tàu và lực lượng biên chế trên tàu củaCảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy Thành phố: 02 chiếc (số đăng ký: CA 50-51-008,công suất 447CV; CA 50-04-14, công suất 1.770CV).

- Tàu và lực lượng biên chế trên tàukiểm ngư của Chi cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản: 02 chiếc(số đăng ký: SG-2899-KN, công suất 385CV; SG- 9999-KN, công suất 145CV).

- Tàu kéo và lực lượng biên chế trên tàukéo của Cảng Sài Gòn: 07 chiếc (số đăng ký: CSG 99, công suất 2.400CV; CSG 98,công suất 1.710CV; CSG 240, công suất 2.400CV; CSG 97, công suất 1.710CV; CSG96, công suất 1.700CV; CSG 95, công suất 1.000CV; CSG 94, công suất 1.200CV).

- Tàu kéo và lực lượng biên chế trên tàukéo của Tân Cảng Sài Gòn: 07 chiếc (số đăng ký: TC-01, công suất 1.342CV;TC-02, công suất 615CV; TC-04, công suất 1.200CV; TC-06, công suất 1.800CV;TC-08, công suất 1.200CV; TC-10, công suất 600CV; TC-12, công suất 2.520CV).

- Ca nô và lực lượng biên chế trên canô: 15 chiếc (05 ca nô của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố, 03 ca nô củaBộ Tư lệnh Thành phố, 05 ca nô của Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy Thành phốvà 02 ca nô của Chi cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản).

2. Trường hợp khẩn cấp:

Trưởng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiêntai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện,Trưởng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn quận - huyện đượcquyền điều động lực lượng, trưng mua, trưng dụng phương tiện, trang thiết bịcủa các cơ quan, đơn vị và cá nhân hiện có trên địa bàn để bổ sung năng lựcthực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ đạt kết quả cao nhất.

Phần III

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

Điều 6. Ủy ban nhândân huyện Cần Giờ

1. Tuyên truyền, phổ biến các quy địnhcủa Nhà nước về đảm bảo an toàn cho người và tàu thuyền hoạt động thủy sản, tổchức vận động ngư dân sản xuất theo tổ - đội khai thác và nuôi trồng thủy sảntrên sông, trên biển, nghiêm chỉnh chấp hành và hợp tác chặt chẽ với các cơquan chức năng trong việc thực hiện đảm bảo an toàn và phòng, tránh thiên tai.

2. Thường xuyên cập nhật và nắm chắc sốlượng tàu thuyền, thuyền viên xuất bến, cập bến, ngư trường, vị trí, tọa độđang khai thác trên biển của tàu thuyền địa phương mình để kịp thời thông báovà hướng dẫn phòng, tránh an toàn khi có bão, áp thấp nhiệt đới, thiên tai xảyra trên biển.

3. Triển khai việc khảo sát, xác định vàthông báo rộng rãi các bến neo đậu an toàn cho tàu thuyền trên địa bàn từng xã,thị trấn, có kế hoạch cụ thể để di chuyển, bố trí tàu thuyền neo đậu, hướng dẫnvà kiểm tra cách thức neo đậu tàu thuyền đúng quy định trước khi bão đổ bộ vàođất liền, không để xảy ra tình trạng bị va đập khi có sóng to, gió lớn. Quảnlý, vận hành và sử dụng hiệu quả khu neo đậu tránh, trú bão cho tàu thuyền tạikhu vực Đồng Đình (xã Long Hòa).

4. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và huyđộng phương tiện, trang thiết bị, lực lượng trên địa bàn huyện tham gia côngtác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên biển, vùng cửa sông, trên sông và tiếp nhận,sơ cấp cứu người bị nạn; tiếp nhận, bảo vệ, quản lý phương tiện bị nạn được tậpkết tại huyện.

5. Đảm bảo vận hành, phát tín hiệu báobão kịp thời, đúng quy định.

Điều 7. Ủy ban nhândân huyện Nhà Bè

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và huy độngphương tiện, trang thiết bị, lực lượng trên địa bàn huyện tham gia công tác tìmkiếm cứu nạn, cứu hộ trên sông và tiếp nhận, sơ cấp cứu người bị nạn; phối hợpcùng cơ quan chức năng tiếp nhận, bảo vệ, quản lý phương tiện bị nạn được tậpkết tại huyện.

Điều 8. Công anThành phố

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơnvị, địa phương liên quan trong việc đảm bảo an toàn cho người và tàu thuyềnhoạt động trên sông, ven biển; đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau quátrình thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

Điều 9. Sở Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chốngthiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố)

1. Chỉ đạo Chi cục Quản lý chất lượng vàBảo vệ nguồn lợi thủy sản:

a) Củng cố bộ phận chuyên trách thườngtrực phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn chuyên ngành thủy sản trựcthuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố: Ban chỉ huy đặt tại trụsở Chi cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản, địa chỉ: số 126H,Phan Đăng Lưu, Phường 3, quận Phú Nhuận, bộ phận ứng cứu đặt tại Trạm Bảo vệnguồn lợi thủy sản huyện Cần Giờ.

b) Triển khai thực hiện đăng ký, đăngkiểm toàn bộ tàu cá thuộc diện phải đăng ký, đăng kiểm theo quy định.

c) Phối hợp với các Sở, ngành, Ủy bannhân dân huyện, xã có liên quan làm tốt công tác đăng ký, đăng kiểm tàu cá;kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tàu cá hoạt động trên các vùng biển; thực hiện vàkiểm tra việc thực hiện đúng các quy định về trang bị kỹ thuật đảm bảo an toàncho người và tàu thuyền hoạt động thủy sản. Phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biênphòng Thành phố thực hiện tốt công tác thường trực tìm kiếm cứu nạn, cứu hộthủy sản trên biển, trên sông.

d) Phối hợp với các cơ quan chức năng tổchức các lớp đào tạo nghiệp vụ đi biển, đào tạo thuyền trưởng, máy trưởng chocác tàu cá.

đ) Nắm chắc vị trí, số lượng, thuyềnviên, tần số liên lạc của các tàu cá đánh bắt xa bờ khi có thời tiết nguy hiểm,bão, áp thấp nhiệt đới, thiên tai trên biển Việt Nam.

e) Sẵn sàng đưa lực lượng, phương tiệnứng cứu, sơ tán dân khi có lệnh điều động.

g) Tuyên truyền, phổ biến các quy địnhcủa Nhà nước trong công tác đảm bảo an toàn cho người và tàu thuyền hoạt độngthủy sản.

2. Chỉ đạo Chi cục Thủy lợi và Phòngchống lụt bão (Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạnThành phố):

a) Tiếp nhận và truyền phát kịp thời tinbão, tin áp thấp nhiệt đới của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương,Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, công điện, văn bản chỉ đạo của Thủ tướngChính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia Tìmkiếm cứu nạn cho Trưởng ban, Phó Trưởng ban Thường trực, Chi cục Quản lý chất lượngvà Bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố, Bộ Tưlệnh Thành phố, Đài Thông tin Duyên hải Thành phố, Cảng vụ Hàng hải Thành phốvà Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ để theo dõi và xử lý.

b) Phối hợp chặt chẽ với Chi cục Quản lýchất lượng và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thànhphố, Đài Thông tin Duyên hải Thành phố và Ủy ban nhân dân các quận - huyện liênquan để nắm rõ vị trí, tọa độ các tàu thuyền đang hoạt động đánh bắt xa bờ, sốlượng thuyền viên, tình trạng của tàu và các thiết bị được trang bị trên tàu đểliên lạc trước, trong và sau bão hoặc áp thấp nhiệt đới, thiên tai.

c) Thường xuyên theo dõi, thu thập, xửlý các thông tin về bão, áp thấp nhiệt đới (tâm bão, hướng di chuyển, tốc độ,cấp độ), thiên tai để tham mưu cho Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìmkiếm cứu nạn Thành phố ban hành các công điện, quyết định để chỉ đạo công tácphòng, tránh, khắc phục hậu quả do bão, áp thấp nhiệt đới, thiên tai gây ra đốivới ngành thủy sản Thành phố.

d) Tùy theo tình hình diễn biến của bão,áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Vănphòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn lụt bão Thành phốchủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các doanh nghiệp viễn thôngquyết định việc nhắn tin cảnh báo bão, áp thấp nhiệt đới cho nhân dân Thành phốbiết để chủ động phòng, tránh.

Điều 10. Bộ Chỉ huyBộ đội Biên phòng Thành phố

1. Phối hợp với cấp ủy và chính quyềnđịa phương, các lực lượng cũng như các ban - ngành tổ chức tuyên truyền vậnđộng nhân dân chấp hành nghiêm túc các quy định về đảm bảo an toàn cho người vàtàu thuyền hoạt động khai thác thủy sản và nuôi trồng thủy sản.

2. Thiết lập hệ thống thông tin đảm bảohoạt động liên lạc thông suốt từ trên xuống dưới, giữa Bộ đội Biên phòng vớicác cơ quan, đơn vị có liên quan, giữa Bộ đội Biên phòng với các tàu đánh cátrên biển.

a) Hệ thống liên lạc gồm 05 đài:

- Biên phòng Sài Gòn - đặt tại Phòng Tham mưu,Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố;

- Biên phòng Cần Giờ - đặt tại Hải đội 2;

- Biên phòng Cần Giờ I - đặt tại Đồn Biên phòng554, xã Thạnh An;

- Biên phòng Cần Giờ II - đặt tại Đồn Biên phòng558, thị trấn Cần Thạnh;

- Biên phòng Cần Giờ III - đặt tại Đồn Biênphòng 562, xã Long Hòa;

b) Tần số hoạt động quy định: 9339 KHz (sóngngày), 6973 KHz (sóng đêm). Máy vô tuyến điện tần số: 145.30 MHz.

c) Trong điều kiện hoạt động thường xuyên: thờigian dùng sóng ngày từ 06h00 đến 17h59, đêm từ 18h00 đến 05h59; chế độ trựccanh là 15 phút các đầu giờ.

d) Khi có thông báo bão, áp thấp nhiệt đới,thiên tai hoặc xảy ra sự cố tai nạn tàu thuyền trên biển thì tất cả các đài củaBộ đội Biên phòng Thành phố trong khu vực ảnh hưởng trực tiếp mở máy trực canhliên tục trong 24/24 giờ. Khi cơ động thực hiện nhiệm vụ phòng, chống bão,thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên biển, các máy vô tuyến điện của Bộ độiBiên phòng Thành phố đặt trên các tàu đều đưa về tần số liên lạc chung. Thựchiện chế độ bắn pháo hiệu báo bão, áp thấp nhiệt đới theo quy định tại Quyếtđịnh số 46/2014/QĐ-TTg ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về banhành Quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai.

3. Kiểm tra, kiểm soát theo quy định cáctàu cá khi cập bến, xuất bến, cập nhật đầy đủ các thông tin về người, phương tiện,hải trình, ngư trường. Kiên quyết không cho xuất bến đối với tàu thuyền hết hạnđăng kiểm, tàu không trang bị đầy đủ các thiết bị đảm bảo an toàn theo quy định.

4. Đảm nhận vai trò là cơ quan chủ trì tìmkiếm cứu nạn, cứu hộ cho người và tàu thuyền hoạt động trên biển và vùng venbiển theo Quyết định số 5116/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhândân Thành phố về ban hành Kế hoạch phối hợp tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên sông,trên biển và trong vùng nước cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 11. Bộ Tư lệnhThành phố

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố, Cảnh sát Phòng cháy và Chữacháy Thành phố, Cảng vụ Hàng hải Thành phố, Ủy ban nhân dân quận - huyện và cáccơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ theoQuyết định số 59/2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2011 về ban hành Quy định vềcông tác phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bànThành phố, Quyết định số 81/2010/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2010 về ban hànhQuy chế hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ tại Thành phố và Quyết định số 5116/QĐ-UBNDngày 17 tháng 10 năm 2014 về ban hành Kế hoạch phối hợp tìm kiếm cứu nạn, cứuhộ trên sông, trên biển và trong vùng nước cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh củaỦy ban nhân dân Thành phố.

Điều 12. Cảnh sátPhòng cháy và Chữa cháy Thành phố

Phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòngThành phố, Bộ Tư lệnh Thành phố, Cảng vụ Hàng hải Thành phố, Ủy ban nhân dânquận - huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứunạn, cứu hộ theo Quyết định số 59/2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2011 về banhành Quy định về công tác phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên taitrên địa bàn Thành phố, Quyết định số 81/2010/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2010về ban hành Quy chế hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ tại Thành phố và Quyếtđịnh số 5116/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2014 về ban hành Kế hoạch phối hợptìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên sông, trên biển và trong vùng nước cảng biển Thànhphố Hồ Chí Minh của Ủy ban nhân dân Thành phố. Tổ chức trực ban nghiêm túc,tiếp nhận mọi thông tin cứu hộ, cứu nạn thông qua tổng đài 114 để triển khaithực hiện nhiệm vụ kịp thời, hiệu quả.

Điều 13. Sở Giaothông vận tải

Chủ trì, phối hợp với Công an Thành phố vàỦy ban nhân dân các quận - huyện kiểm tra và hướng dẫn thực hiện công tác đảmbảo an toàn giao thông đường thủy; thường xuyên duy tu, bảo dưỡng hệ thống phaotiêu báo hiệu trong vùng nước thủy nội địa.

Điều 14. Sở Thôngtin và Truyền thông

Phối hợp với Thường trực Ban Chỉ huy Phòng,chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháyThành phố và các doanh nghiệp viễn thông đóng trên địa bàn Thành phố tổ chứckiểm tra, giám sát và đôn đốc triển khai thực hiện quy trình định vị thuê baodi động phục vụ cứu hộ, cứu nạn và nhắn tin cảnh báo thiên tai cho nhân dântrên địa bàn Thành phố.

Điều 15. Đài Thôngtin Duyên hải Thành phố

Kịp thời thông tin về tình hình, diễn biến,hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới, bão cho các tàu thuyền hoạt động đánhbắt xa bờ trên địa bàn Thành phố và hướng dẫn cho các chủ tàu thuyền tránh trúan toàn hoặc thoát ra khỏi, không đi vào vùng nguy hiểm; tiếp nhận các thôngtin cứu hộ, cứu nạn trên biển của các tàu, thuyền đánh bắt thủy sản, kịp thờicung cấp đầy đủ thông tin vị trí, tọa độ cho Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên taivà Tìm kiếm cứu nạn Thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Thành phố, Cảng vụHàng hải Thành phố và Chi cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi thủy sảnđể triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ nhanh chóng, hiệu quả.

Điều 16. Cảng vụHàng hải Thành phố

Căn cứ vào tình hình thực tế về thời tiết,sóng gió, mớn nước và trọng tải của tàu thuyền, chỉ định vị trí cụ thể cho tàuthuyền neo đậu, chuyển tải và tránh bão trong vùng nước quy định, bảo đảm antoàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường. Phối hợp vớicác lực lượng cứu nạn, cứu hộ của Thành phố trong việc huy động lực lượng,phương tiện, trang thiết bị ứng cứu các tình huống xấu do thiên tai gây ratrong vùng nước quản lý được nhanh chóng, hiệu quả.

Điều 17. Các cơquan thông tin tuyên truyền

Đài Truyền hình Thành phố, Đài Tiếng nóinhân dân Thành phố, cơ quan thông tấn báo chí thực hiện nhiệm vụ theo Quyết địnhsố 46/2014/QĐ-TTg ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về ban hànhQuy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai. Tăng cường công tác tuyêntruyền, vận động cho ngư dân hiểu rõ lợi ích, tầm quan trọng và nghĩa vụ phảithực hiện việc trang bị các thiết bị an toàn, mua bảo hiểm tai nạn tàu thuyềnvà thuyền viên, đảm bảo tàu thuyền luôn ở trạng thái an toàn khi hoạt động đánhbắt thủy sản.

Điều 18. Chủ tàuthuyền, thuyền trưởng và thuyền viên

1. Chấp hành tốt các quy định mua bảo hiểmcho người và tàu thuyền hoạt động khai thác và nuôi trồng thủy sản.

2. Trang bị đầy đủ các trang thiết bị antoàn, cứu nạn, hệ thống thông tin, phương tiện bảo vệ cá nhân cho người và tàu thuyềntheo tiêu chuẩn quy định; thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết và thực hiệnđúng các hướng dẫn của cơ quan chức năng trong quá trình hoạt động trên biển.

3. Tổ chức sản xuất theo tổ, đội để hỗ trợ,cứu giúp lẫn nhau khi xảy ra sự cố, tai nạn trên biển.

4. Khai báo đúng và đầy đủ tần số liên lạccủa tàu, số lượng thuyền viên, ngư trường, tọa độ, vị trí khu vực hoạt động trênbiển với đơn vị Bộ đội Biên phòng khi xuất bến.

5. Khi có bão, áp thấp nhiệt đới, thiên taiphải chủ động báo cho Chi cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi thủy sảnvị trí, tọa độ tàu đang khai thác trên biển và chấp hành mọi sự điều động, hướngdẫn phòng, tránh của các cơ quan chức năng.

6. Chủ tàu, thuyền trưởng phải đảm bảo tàuthuyền đánh bắt thủy sản luôn ở trạng thái an toàn, có đầy đủ các trang thiếtbị an toàn cho người và tàu thuyền (áo phao, phao cứu sinh, thiết bị thông tinliên lạc, đèn, còi, trang bị công cụ, thiết bị chống cháy, chống chìm…); khaibáo chính xác tần số liên lạc của đài tàu với Chi cục Quản lý chất lượng và Bảovệ nguồn lợi thủy sản, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố, Đài Thông tinDuyên hải Thành phố và Ủy ban nhân dân địa phương nơi cư trú. Phải có đủ chứngchỉ chuyên môn (bằng thuyền trưởng, máy trưởng và số thuyền viên tàu cá phù hợpvới từng nhóm tàu theo quy định).

7. Luôn mang theo danh bạ điện thoại, tầnsố thông tin cứu nạn, cấp cứu cần thiết; khuyến khích các chủ tàu đầu tư trangbị phao tự thổi.

Điều 19. Người láitàu cá và người làm việc trên tàu cá

1. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định vềan toàn cho người và tàu cá.

2. Phải trang bị hệ thống thông tin theoquy định tại tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành để liên lạc giữa tàu và các cơ quan chứcnăng quản lý, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên bờ, khuyến khích trang bị máy vôtuyến, định vị vệ tinh.

3. Luôn mang theo radio, danh bạ điện thoại,tần số thông tin cứu hộ, cứu nạn.

4. Phải trang bị đầy đủ theo tiêu chuẩn ngànhvề phao, đèn, còi, trang bị công cụ, thiết bị chống cháy, chống chìm…

Phần IV

ĐẢM BẢO AN TOÀN, CỨU NẠN, CỨU HỘ THƯỜNGXUYÊN

Điều 20. Khi tàu cá bị nạn ở khu vựcxa bờ thì thuyền trưởng liên lạc ngay với các tàu gần nhất, đồng thời chủ tàuhoặc thuyền trưởng thông báo cho Chi cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợithủy sản, Đài Thông tin Duyên hải Thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thànhphố và Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy Thành phố để sẵn sàng tổ chức ứng cứu,phát tín hiệu và phối hợp ứng cứu khi cần thiết.

1. Trường hợp tàu cá bị nạn ở khu vực gầnbờ, khi phát hiện, tiếp nhận thông tin, cơ quan chỉ huy sử dụng tàu của Hải đội2 - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố, tàu kiểm ngư của Chi cục Quản lýchất lượng và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản để tổ chức cứu hộ, cứu nạn.

2. Trường hợp tàu cá gặp sự cố xa bờ, tàucủa các cơ quan tìm kiếm cứu nạn Thành phố không thể ra kịp thì khẩn trương gọiđiện báo Ban Cứu nạn Quốc gia hoặc Trung tâm Cứu nạn vùng gần nhất hỗ trợ, ứngcứu.

Điều 21. Khi Chi cục Quản lý chất lượngvà Bảo vệ nguồn lợi thủy sản hoặc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố nhậnđược điện báo cấp cứu, phải thông báo cho nhau và báo cáo ngay cho Trưởng ban,Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứunạn Thành phố để quyết định ngay biện pháp ứng phó khẩn cấp nhằm xử lý kịp thờiviệc cứu nạn, cứu hộ.

Trường hợp không xác định được vị trí tàuthuyền bị nạn, đơn vị nhận được tin báo về Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chốngthiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Thànhphố phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các doanh nghiệp viễn thôngđóng trên địa bàn Thành phố để thực hiện quy trình định vị thuê bao di độngphục vụ cứu hộ, cứu nạn.

Phần V

ĐẢM BẢO AN TOÀN, CỨU NẠN, CỨU HỘ KHI CÓ ÁPTHẤP NHIỆT ĐỚI, BÃO, THIÊN TAI

Điều 22. Chi cục Quản lý chất lượngvà Bảo vệ nguồn lợi thủy sản rà soát lại số lượng tàu thuyền, thuyền viên, tọađộ, vị trí đang hoạt động khai thác trên biển của các tàu khai thác xa bờ,thông báo cho thuyền trưởng các tàu tìm chỗ tránh, trú áp thấp nhiệt đới, bão,thiên tai an toàn, đối với các tàu đang di chuyển trong vùng ảnh hưởng trựctiếp của áp thấp nhiệt đới, bão, thiên tai thì thông tin, hướng dẫn cho các tàuphương án tránh, trú bão tối ưu và báo cáo các cơ quan cấp trên hỗ trợ cứu nạnkhi cần thiết.

Điều 23. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biênphòng Thành phố tổ chức bắn pháo hiệu theo đúng quy định báo bão cho các tàuthuyền đang khai thác ở tuyến lộng và tuyến bờ biết để khẩn trương vào đất liềntrú ẩn an toàn.

Điều 24. Trước khi có bão, áp thấp nhiệt đới, thiên tai, Bộ Chỉ huy Bộđội Biên phòng Thành phố điều động lực lượng tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ đến cácvị trí trực chiến để sẵn sàng triển khai phương án tổ chức tìm kiếm cứu nạn,cứu hộ nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả nhất, đảm bảo hạn chế thấp nhất thiệthại và tổ chức công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn ngay sau bão, áp thấp nhiệtđới, thiên tai xảy ra.

Điều 25. Trường hợp bão, áp thấp nhiệt đới, thiên tai gây tổn thất lớnvề người và phương tiện tàu thuyền, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố, Cảnhsát Phòng cháy và Chữa cháy Thành phố, Bộ Tư lệnh Thành phố phối hợp chặt chẽvới Ủy ban nhân dân quận - huyện điều động, trưng dụng tàu thuyền của ngư dân,tàu thuyền của các doanh nghiệp hiện có tại các bến gần nhất để cùng tham giatìm kiếm cứu nạn, cứu hộ theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận -huyện, trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo ngay để Trưởng Ban Chỉ huy Phòng,chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố quyết định.

Phần VI

ĐIỀU HÀNH, CHỈ HUY

Điều 26. Trưởng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạnThành phố chịu trách nhiệm chung trong việc chỉ đạo, chỉ huy, điều hành, điềuphối hoạt động của các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện có liên quan.Trong trường hợp khẩn cấp sẽ điều động phương tiện, trang thiết bị, lực lượng đểtăng cường cho công tác phòng tránh, ứng phó và khắc phục các sự cố do thiên tai,bão, áp thấp nhiệt đới, tai nạn tàu thuyền hoạt động trên biển, trên sông. KhiTrưởng ban vắng mặt thì ủy quyền bằng văn bản cho Phó Trưởng ban thường trựcthay thế trách nhiệm điều hành, chỉ huy.

Điều 27. Trong trạng thái thường xuyên, các ngành, các cấp theo nhiệmvụ, quyền hạn đã được phân công chủ động kiểm tra, rà soát việc thực hiện phươngán tại đơn vị, địa phương mình. Khi xảy ra sự cố thiên tai ảnh hưởng đến ngườivà tàu thuyền hoạt động thủy sản trên biển, trên sông, cơ quan thường trực phòng,chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn chuyên ngành thủy sản chủ động và kịp thờiphối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý theo thẩm quyền, đồng thời báo cáongay cho Trưởng ban và Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìmkiếm cứu nạn Thành phố để theo dõi, chỉ đạo.

Phần VII

QUY ĐỊNH TRỰC BAN

Điều 28. Tàu kiểm ngư của Chi cụcQuản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản; tàu, ca nô của Bộ Chỉ huy Bộđội Biên phòng Thành phố, Trung tâm Cứu nạn hàng hải sẵn sàng điều động tàu khicó tín hiệu cứu nạn, cứu hộ.

Điều 29. Chi cục Quản lý chất lượngvà Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tổ chức trực ban 24/24 giờ khi có bão, áp thấp nhiệtđới, thiên tai, tần số trực canh: 44244; tên đài: “Chi cục”; địa chỉ: số 126HPhan Đăng Lưu, Phường 3, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh; số điện thoại:083.9904.774 hoặc 0903.824.875 (Chi cục trưởng), 0903.635.460 (Phó Chi cụctrưởng); fax: 083.9901.598 hoặc 083.9904.774.

Điều 30. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biênphòng Thành phố tổ chức trực ban 24/24 giờ khi có bão, áp thấp nhiệt đới hoặcsự cố được thông báo xảy ra, tần số: 9339 KHz (sóng ngày), 6973 (sóngđêm); tên đài: “Biên phòng Sài Gòn”, Biên phòng Cần Giờ”, “Biên phòng Cần giờI”, “Biên phòng Cần giờ II”, “Biên phòng Cần Giờ III”, địa chỉ: 189B CốngQuỳnh, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh; điện thoại: 083.8357.741 - 083.9252.624hoặc 0903.858.707 (Phó Chỉ huy trưởng – Trưởng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiêntai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh); fax: 0839.254.700.

Điều 31. Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy Thành phố tổ chức trực ban24/24 giờ, tiếp nhận mọi thông tin cứu hộ, cứu nạn thông qua tổng đài 114 để triểnkhai thực hiện nhiệm vụ kịp thời, hiệu quả.

Phần VIII

ĐẢM BẢO VỀ HẬU CẦN, TÀI CHÍNH

Điều 32. Đội tàu của Hải đội IIthuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố, tàu kiểm ngư thuộc Chi cục Quảnlý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản phải luôn chuẩn bị đầy đủ cơ sốxăng, dầu, lương thực, nước uống cho hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trong07 ngày.

Điều 33. Các phương tiện sử dụng chohoạt động cứu nạn, cứu hộ phải luôn trang bị đầy đủ các trang thiết bị về y tếsơ cấp cứu; áo phao, phao cứu sinh phải đảm bảo đủ số lượng, chất lượng vàchủng loại để thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả cao.

Điều 34. Chi phí xăng dầu và các chiphí liên quan đến công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ sẽ được thanh toán theo quyđịnh hiện hành của Nhà nước./.

ỦY BAN NHÂN DÂNTHÀNH PHỐ