ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2263/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 11 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC ĐIỀU CHỈNH RÚT VỐN, BỔ SUNG VỐN ĐẦU TƯ CHO CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRÊN ĐỊABÀN HUYỆN LÂM HÀ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 2481/QĐ-UBND ngày 05/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc giao chỉtiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 92/QĐ-UBND ngày 17/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc phân bổ nguồn tăngthu ngân sách địa phương năm 2011 cho các chương trình, dự án đã thực hiệntrong năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 474/QĐ-UBND ngày 12/3/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt kế hoạch đầutư và trả nợ vốn vay tín dụng ưu đãi để thực hiện kiên cố hóa kênh mương, đầutư các dự án đường giao thông nông thôn năm 2013 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

Xét đề nghị của UBND huyện LâmHà tại Tờ trình số 56/TTr-UBND ngày 03/5/2013, Tờ trình số 67/TTr-UBND ngày29/5/2013 và Tờ trình số 102/TTr-UBND ngày 23/8/2013;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kếhoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 246/TTr-KHĐT ngày 05 tháng 11 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Điều chỉnh rút vốn,bổ sung vốn đầu tư cho các công trình, dự án trên địa bàn huyện Lâm Hà, nhưsau:

1. Rút vốn đầu tư các công trình,dự án: 7.519 triệu đồng; trong đó:

- Nguồn ngân sách tập trung: 1.000triệu đồng;

- Nguồn vốn vay kiên cố hóa kênhmương và giao thông nông thôn: 4.500 triệu đồng;

- Nguồn tăng thu ngân sách địaphương năm 2011: 2.019 triệu đồng;

2. Bổ sung vốn cho các công trình,dự án: 7.519 triệu đồng.

(Chi tiết danh mục rút vốn, bổ sungvốn cho các công trình, dự án: theo Phụ lục kèm theo).

3. Các nội dung khác thực hiện theoQuyết định số 2481/QĐ-UBND ngày 05/12/2012, Quyết định số 92/QĐ-UBND ngày17/01/2013 và Quyết định số 474/QĐ-UBND ngày 12/3/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnhLâm Đồng.

Điều 2. Chánh văn phòng UBNDtỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giáodục và Đào tạo; Kho bạc Nhà nước Lâm Đồng; Chủ tịch UBND huyện Lâm Hà, Chủ đầutư các công trình nêu tại Điều 1 và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu tráchnhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 2;
- Các PVP;
- Lưu VT, KH, GT, VX1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm S

PHỤ LỤC

DANHMỤC CHI TIẾT RÚT VỐN, BỔ SUNG VỐN CHO CÁC CÔNG TRÌNH NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀNHUYỆN LÂM HÀ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2263/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2013 củaUBND tỉnh)

STT

Tên dự án

Địa điểm đầu tư

Tổng mức đầu tư

KH bố trí vốn năm 2013

Rút vốn

Bổ sung vốn

Chủ đầu tư

Tổng cộng

7.519

7.519

I

Nguồn ngân sách tập trung

1.000

1.000

1

Nâng cấp đường Phúc Thọ - Làng 2

Lâm Hà

22.765

10.000

1.000

UBND huyện Lâm Hà

2

Nâng cấp đường Gia Lâm - Đông Thanh - Nam Ban

Lâm Hà

34.534

1.000

UBND huyện Lâm Hà

II

Nguồn vốn vay kiên cố hóa kênh mương và giao thông nông thôn

4.500

4.500

1

Đường GTNT Tân Văn đi Tân Hà

Lâm Hà

10.320

4.500

4.500

UBND huyện Lâm Hà

2

Đường GTNT từ thôn Lâm Bô, xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà đi xã Đạ K'Nàng, huyện Đam Rông

Lâm Hà

15.281

4.500

UBND huyện Lâm Hà

III

Nguồn tăng thu ngân sách địa phương năm 2011

2.019

2.019

1

Trường mầm non 1, xã Đinh Văn

Lâm Hà

13.986

3.086

1.539

UBND huyện Lâm Hà

2

Trường mẫu giáo Tân Hà, Huyện Lâm Hà

Lâm Hà

14.863

2.276,266

480

UBND huyện Lâm Hà

3

Trường mẫu giáo Đan Phượng, huyện Lâm Hà

Lâm Hà

12.090

2.019

UBND huyện Lâm Hà