UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2264/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 14 tháng 11 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỦYBỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 2381/QĐ-UB NGÀY 06 THÁNG 10 NĂM 2005 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNHBẮC KẠN

UỶ BAN NHÂNDÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐNDvà UBND ngày 26/11/2003;

Căn Luật ban hànhvăn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Xét đề nghị của Sở Tư pháptại văn bản số 659/STP-VB ngày 04/10/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Hủy bỏ Quyếtđịnh số 2381/QĐ-UB ngày 06 tháng 10 năm 2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn vềviệc quy định sử dụng xi măng để xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Lý do hủy bỏ:Quyết định trên không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Quyết định nàycó hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông, bà: Chánh Văn phòngUBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thịxã, Giám đốc Nhà máy xi măng Bắc Kạn và chủ đầu tư các công trình xây dựng trênđịa bàn tỉnh Bắc Kạn, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận
- TT Tỉnh uỷ, TT HĐND tỉnh (B/c);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- LĐVP;
- Lưu: VT,P.KTTH,KTN,VX,P.NC.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
CHỦ TỊCH
Hà Đức Toại