BỘ TƯ PHÁP
----------
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------
Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2015
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử pháp điển
-------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 2264/QĐ-BTP ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế hoạt động của Cổng thông tin điện tử pháp điển;
Xét đề nghị của Cục trưởng Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử pháp điển (sau đây gọi tắt là Ban Biên tập) gồm các thành viên sau:
1. Ông Đồng Ngọc Ba, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Trưởng Ban;
2. Ông Nguyễn Duy Thắng, Trưởng phòng Phòng Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Phó trưởng Ban Thường trực;
3. Ông Trần Hoài Nam, Phó trưởng phòng Phòng Thông tin điện tử, Cục Công nghệ thông tin - Phó trưởng Ban;
4. Ông Phan Hồng Nguyên, Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật - Thành viên;
5. Ông Bùi Đức Hiển, Phó trưởng phòng Phòng Tổng hợp, Văn phòng Bộ - Thành viên;
6. Ông Vũ Hồng Thắng, Chánh Văn phòng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Thành viên;
7. Bà Trần Thanh Loan, Chuyên viên Phòng Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Thành viên.
Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Biên tập do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định.
Điều 3. Thành viên Ban Biên tập làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm theo quy định.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 5. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tư pháp và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 5 (để thi hành);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Cổng thông tin điện tử pháp điển;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, Cục KTrVB.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(Đã ký)
Đinh Trung Tụng