ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2265/QĐ-UBND

Long An, ngày 01 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC GIAI ĐOẠN TỪ NAYĐẾN NĂM 2015 CỦA TỈNH LONG AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ phêduyệt Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức”;

Căn cứ văn bản số 01/BCĐCCCVCC ngày 01/3/2013 của BanChỉ đạoTrung ươngvề đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức về việc triển khai Quyết định số 1577/QĐ-TTg ngày 18/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị tại văn bản số 424/SNV-TCCC ngày 17/6/2013 của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm Quyết định này Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ côngvụ, công chức giai đoạn từ nay đến năm 2015 của tỉnh Long An.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh,Giám đốc Sở Nội vụ, Ban Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chứctỉnh Long An, Thủ trưởng các Sở ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã,thành phố thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ (Ban Chỉ đạo TW);
- TT TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Như Điều 2;
- Phòng NCTH;
- Lưu: VT, tuan
KH_daymanhcai cachchedocongvuCC

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Lâm

KẾ HOẠCH

ĐẨY MẠNH CẢI CÁCHCHẾ ĐỘ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC GIAI ĐOẠN TỪ NAY ĐẾN NĂM 2015 CỦA TỈNH LONG AN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2265/QĐ-UBND ngày 01/7/2013 củaỦy ban nhân dân tỉnh)

I. MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM, NỘI DUNG ĐẨY MẠNH CẢICÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC

1. Mục tiêu

a) Mục tiêu chung: xây dựng nền công vụ “chuyênnghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả”.

b) Mục tiêu cụ thể đến 2015:

- Xác định danh mục vị trí việc làm và cơ cấu côngchức theo ngạch trong các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện. Phấnđấu đến năm 2015 có trên 70% cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện xây dựng và được phê duyệt Danh mục vịtrí việc làm và cơ cấu công chức theo ngạch.

- Xây dựng 100% các chức danh và tiêu chuẩn côngchức theo quy định.

- Nâng cao chất lượng tuyển dụng công chức, thinâng ngạch công chức; ứng dụng công nghệ tin học vào thi tuyển, thi nâng ngạchcông chức.

- Thực hiện thí điểm đổi mới việc tuyển chọn lãnhđạo, quản lý cấp phòng và tương đương trở xuống.

- Thực hiện công tác đánh giá công chức theo hướngđề cao trách nhiệm người đứng đầu và gắn với kết quả công vụ.

- Xây dựng và thực hiện cơ chế đào thải, giải quyếtcho thôi việc và miễn nhiệm công chức không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷluật...

- Quy định và thực hiện chính sách thu hút, tiếncử, phát hiện, trọng dụng và đãi ngộ người có tài năng trong hoạt động công vụ.

- Đổi mới cơ chế quản lý và chế độ chính sách đốivới cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theoquy định.

2. Quan điểm

- Quán triệt kịp thời chủ trương, đường lối củaĐảng về tiếp tục cải cách chế độ công vụ, công chức. Thống nhất về nhận thức,xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và then chốt của cải cách nền hànhchính hiện nay.

- Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức gắnvới Kế hoạch thực hiện Chương trình tổngthể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 của tỉnh, góp phần xâydựng hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước từ cấp tỉnh đến cơ sở thống nhất,thông suốt, trong sạch, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả và phục vụ nhân dân.

- Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức theolộ trình, bước đi thích hợp và phù hợp vớiđặc điểm, tình hình thực tế của tỉnh.

3. Nội dung

a) Đẩy mạnh phân cấp quản lý và hoàn thiện việc tổchức công vụ gọn, nhẹ: đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý công chức;từng bước gắn thẩm quyền tuyển dụng với thẩmquyền sử dụng; giảm quy mô công vụ, sắp xếp tổ chức bộ máy gọn nhẹ, tránh chồngchéo, tiếp tục tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, côngchức.

b) Đẩy mạnh việc xác định vị trí việc làm và cơ cấucông chức theo ngạch trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị -xã hội cấp tỉnh, cấp huyện.

c) Tổ chức nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩnchức vụ lãnh đạo, quản lý từ Chi cục trưởng và tương đương trở xuống.

d) Nâng cao chất lượng thi tuyển, thi nâng ngạchcông chức và từng bước đổi mới chế độ công vụ, công chức theo hướng năng động,linh hoạt:

- Nâng cao chất lượng thi tuyển và thi nâng ngạchcông chức, lựa chọn người có phẩm chất, trình độ, năng lực để tuyển dụng vàocông chức hoặc bổ nhiệm vào các ngạch cao hơn.

- Từng bước đổi mới chế độ công vụ, công chức theohướng năng động, linh hoạt, triển khaithực hiện kịp thời quy định sửa đổi về chế độ công chức.

đ) Đề cao trách nhiệm trong hoạt động thực thi côngvụ của cán bộ, công chức, gắn chế độ trách nhiệm và kết quả thực thi công vụvới các chế tài về khen thưởng, kỷ luật, thăng tiến, đãi ngộ; đề cao tráchnhiệm, thẩm quyền của người đứng đầu.

e) Tiếp tục đổi mới công tác đánh giá cán bộ, côngchức. Việc đánh giá phải căn cứ vào kết quả, hiệu quả công tác của cán bộ, côngchức; thẩm quyền đánh giá thuộc trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan sử dụngcán bộ, công chức. Chú trọng thành tích, công trạng, kết quả công tác của cánbộ, công chức là thước đo chính để đánh giá phẩm chất, trình độ, năng lực củacán bộ, công chức. Thực hiện quy trình đánh giá công chức đảm bảo dân chủ, côngbằng, công khai, chính xác và trách nhiệm.

g) Thực hiện chính sách nhân tài gắn với việc đàotạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý.

h) Thực hiện các quy định về đổi mới phương thứctuyển chọn lãnh đạo cấp sở, cấp phòng và chế độ thực tập, tập sự lãnh đạo, quảnlý.

i) Thực hiện các quy định về sửa đổi chức danh, sốlượng và chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức và những người hoạt độngkhông chuyên trách ở cấp xã.

k) Thực hiện chính sách tinh giản biên chế gắn vớicông tác đánh giá để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

Ngoài các nội dung chính nêu trên, để việc đẩy mạnhcải cách chế độ công vụ, công chức đạt được kết quả tốt, cần đẩy mạnh việc ứngdụng công nghệ thông tin vào các hoạt động thực thi công vụ và quản lý cán bộ,công chức; thống kê tổng hợp, quản lý cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức...

II. CÁC NHIỆM VỤ ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNGVỤ, CÔNG CHỨC

1. Tiếp tục thực hiện các quy định về vị tríviệc làm, về tuyển dụng, thi nâng ngạch và tiêu chuẩn công chức

a) Thực hiện kịp thời các quy định sửa đổi, bổ sungviệc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

b) Thực hiện các quy định về vị trí việc làm và cơcấu công chức.

c) Thực hiện các quy định về tổ chức thi nâng ngạchcông chức theo nguyên tắc cạnh tranh.

d) Thực hiện các quy định về tiêu chuẩn chức danhlãnh đạo, quản lý và tiêu chuẩn ngạch công chức.

đ) Thực hiện các quy định về chế độ đánh giá côngchức gắn với vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh công chức và kết quả thựchiện nhiệm vụ.

2. Xác định vị trí việc làm, cơ cấu công chứctheo ngạch trong các cơ quan, tổ chức cấptỉnh, cấp huyện

Triển khai nhiệm vụ, tổ chức tập huấn và thực hiệnxác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức theo ngạch trong các cơ quan, tổchức cấp tỉnh, cấp huyện (quý III năm 2013).

3. Đưa chế độ báo cáo thống kê vào nề nếp, xâydựng và duy trì cơ sở dữ liệu đội ngũ công chức

a) Thực hiện quy định chế độ báo cáo thống kê vềcông tác quản lý đội ngũ cán bộ, công chức.

b) Triển khai sử dụng thống nhất phần mềm cơ sở dữliệu và các ứng dụng trong các cơ quan quản lý cán bộ, công chức theo hướng dẫncủa Trung ương.

c) Quản lý thống nhất thông tin hồ sơ cán bộ, côngchức trong tỉnh và hệ thống các biểu mẫu, báo cáo thống kê bằng phần mềm cơ sởdữ liệu cán bộ, công chức (quý IV năm 2013).

d) Lưu giữ đầy đủ và thường xuyên cập nhật cácthông tin hồ sơ đội ngũ cán bộ, công chức; hình thành hệ thống thông tin quảnlý cán bộ, công chức theo phân cấp quản lý (quý IV năm 2013).

4. Đổi mới, nâng cao chất lượng thi tuyển, thinâng ngạch công chức

a) Xây dựng bộ câu hỏi và đáp án thi tuyển côngchức đối với từng môn thi theo hướng gắn với yêu cầu về trình độ và năng lựccủa cơ quan, tổ chức, đơn vị cần tuyển dụng. (quý III năm 2014).

b) Ứng dụng công nghệthông tin, đổi mới phương thức thi tuyển và thi nâng ngạch công chức đểđảm bảo nguyên tắc khách quan, công bằng, chất lượng, thực tài (quý III năm2014).

5. Đổi mới phương thức tuyển chọn lãnh đạo cấpsở, cấp phòng; thực hiện các quy định chế độ thực tập, tập sự lãnh đạo, quản lý

a) Thực hiện quy định về đổi mới tuyển chọn lãnhđạo cấp sở, cấp phòng theo hướng chú trọng nguyên tắc thực tài, đề cao tráchnhiệm của người đứng đầu, đổi mới phương thức và nội dung lấy phiếu tín nhiệm.

b) Hoàn thiện các quy định về điều kiện, tiêu chuẩnbổ nhiệm, bổ nhiệm lại lãnh đạo từ Chi cục trưởng trở xuống (quý III năm 2013).

c) Thực hiện thí điểm chế độ tập sự, thực tập côngchức lãnh đạo, quản lý theo hướng dẫn của Trung ương.

6. Thực hiện chế độ tiến cử và chính sách thuhút, phát hiện, trọng dụng và đãi ngộ người có tài năng trong hoạt động công vụ

a) Thực hiện quy định về chế độ tiến cử, giới thiệunhững người có tài năng để tuyển dụng, bổ nhiệm vào các vị trí trong hoạt động công vụ.

b) Kịp thời bổ sung, hoàn thiện các chính sách thuhút, phát hiện, bồi dưỡng, trọng dụng và đãi ngộ người có tài năng trong hoạtđộng công vụ.

7. Nâng cao chế độ kỷ luật trong hoạt động côngvụ, duy trì trật tự kỷ cương và phát huy tinh thần trách nhiệm trong hoạt độngcông vụ

a) Thực hiện quy định về chế độ sát hạch bắt buộcđối với công chức lãnh đạo, quản lý và công chức chuyên môn, nghiệp vụ.

b) Thực hiện quy định về chế độ trách nhiệm gắn vớichế độ khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức trong hoạt động công vụ.

c) Thực hiện quy định về chế độ miễn nhiệm, từ chứcđối với công chức lãnh đạo, quản lý.

d) Củng cố tổ chức và hoạt động của Thanh tra SởNội vụ và công chức làm công tác thanh tra công vụ trong Thanh tra tỉnh, Thanhtra Sở, Thanh tra huyện, thị xã, thành phố đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính(quý IV năm 2013).

8. Đổi mới cơ chế quản lý và chế độ chính sáchđối với đội ngũ cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ởcấp xã

a) Thực hiện các quy định sửa đổi về chức danh, sốlượng và chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn.

b) Thực hiện các quy định sửa đổi về chế độ, chínhsách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

c) Thực hiện các chế độ chính sách đãi ngộ đối vớicán bộ, công chức về công tác tại các xã thuộc địa bàn khó khăn.

d) Thực hiện các quy định về việc khoán kinh phí đối với các chức danh không chuyêntrách ở ấp, khu phố theo nguyên tắc: người kiêm nhiệm nhiều chức danh thì hưởngphụ cấp cao hơn, khắc phục việc tăng thêm số lượng cán bộ không chuyên trách.

9. Tiếp tục thực hiện chính sách tinh giản biênchế để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức

a) Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy định hỗ trợđể thực hiện tinh giản biên chế đối với cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh(ban hành kèm Quyếtđịnh số 42/2012/QĐ-UBND ngày 08/8/2012 củaUBND tỉnh).

b) Triển khai thực hiện kịp thời chính sách tinhgiản biên chế để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức theo quy địnhcủa Trung ương.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thời gian thực hiện

Từ tháng 5 năm 2013 đến tháng 10 năm 2015.

2. Phân công trách nhiệm thực hiện

a) Sở Nội vụ:

- Là cơ quan giúp việc Ban Chỉ đạo đẩy mạnh cảicách chế độ công vụ, công chức của tỉnh, chịu trách nhiệm giúp Ban Chỉ đạo tỉnhtriển khai, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chứcthực hiện.

- Thành lập các Tổ công tác giúp Ban Chỉ đạo nghiên cứu, hướng dẫn và tổng kết các nội dungtheo Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ côngvụ, công chức của tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướngdẫn, kiểm tra, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch, báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh và Ban Chỉ đạo Trung ương (BộNội vụ).

b) Sở Kế hoạchvà Đầu tư, Sở Tài chính: cân đối, bố trí ngân sách hàng năm và hướng dẫn sửdụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước để các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyệnthực hiện các nội dung của Kế hoạch được phê duyệt. Đồng thời khai thác cácnguồn lực khác từ các dự án (nếu có) để hỗ trợ cho quá trình tổ chức thực hiện.

c) Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp: phối hợp xâydựng, thẩm định, trình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh về quảnlý công vụ, công chức.

d) Sở Khoa học và Công nghệ: hỗ trợ, phối hợp triển khai các hoạt động nghiên cứukhoa học vào việc thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch này (kể cả các nguồn lựckhác - nếu có).

đ) Sở Thông tin và Truyền thông:

- Hỗ trợ, phối hợp triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào việc thực hiện các nhiệm vụcủa Kế hoạch này (kể cả các nguồn lựckhác - nếu có);

- Tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh chỉ đạo các cơ quanthông tin truyền thông trong tỉnh thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền vềđẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức.

e) Các Sở ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Hàng năm, tiến hành tổng kết đánh giá kết quảthực hiện, tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh (qua Sở Nội vụ) cùng thời gianbáo cáo năm về công tác cải cách hànhchính (trước ngày 25 tháng 11 hàng năm).

3. Nguồn kinh phí thực hiện:

a) Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạchđược bố trí hàng năm từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn lực khác (nếu có)theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

b) Thủ trưởng các Sở ngành tỉnh, Chủ tịch UBND cáchuyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch và dự trù kinh phí thực hiện cácnhiệm vụ cải cách công vụ, công chức trong dự toán ngân sách hàng năm được giao.

Trên đây là Kế hoạchđẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức giai đoạn từ nay đến năm 2015 củatỉnh Long An. Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn vướng mắc, cácSở ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố phản ánh về Sở Nội vụ để đề xuấtsửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.