ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2266/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 20 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ 06THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂTHAO VÀ DU LỊCH TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đếnkiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao vàDu lịch tại Tờ trình số 1006/TTr-SVHTTDL ngày 26/7/2013 và Giám đốc Sở Tư pháptại Tờ trình số 826/TTr-STP ngày 09/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 06 (sáu) thủ tụchành chính mới ban hành (có phụ lục kèm theo) thuộc thẩm quyền giải quyếtcủa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Định.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kểtừ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dântỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Giám đốc Sở Vănhóa, Thể thao và Du lịch; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy bannhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
Lê Hữu Lộc

PHỤ LỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀNGIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2266/QĐ-UBND ngày 20/8/2013 của Chủ tịch Ủyban nhân dân tỉnh Bình Định)

PHẦNI

DANHMỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Thủ tục hành chính

Lĩnh vực Thể dục thể thao

1

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệpkinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Lân, Sư, Rồng.

2

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệpkinh doanh hoạtđộng thể thao tổ chức hoạt động Judo.

3

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệpkinh doanh hoạtđộng thể thao tổ chức hoạt động bóng đá.

4

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệpkinh doanh hoạtđộng thể thao tổ chức hoạt động bóng bàn.

5

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệpkinh doanh hoạtđộng thể thao tổ chức hoạt động cầu lông.

6

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệpkinh doanh hoạtđộng thể thao tổ chức hoạt động Patin.