ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2267/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 21 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC THÀNH LẬP BAN ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN 6 TỈNH THÁI BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Chỉ thị số 48-CT/TW ngày22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tácphòng, chống tội phạm trong tình hình mới;

Căn cứ Chỉ thị số 09-CT/TW ngày01/12/2011 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong tràotoàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới;

Căn cứ Quyết định số 1217/QĐ-TTg ngày 06/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc giaphòng, chống tội phạm giai đoạn 2012 - 2015;

Căn cứ Hướng dẫn số 100/HD-MTTW-BTT ngày 14/6/2013 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trậnTổ quốc Việt Nam thực hiện Dự án 6 về "Tăng cường công tác giáo dục,truyền thông và giám sát đánh giá thực hiện chương trình phòng, chống tội phạmgiai đoạn 2012-2015";

Xét đề nghị của Ban Thường trựcỦy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh tại Tờ trình số 39/TTr-MT ngày 16/10/2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban điềuhành Dự án 6, gồm các đồng chí:

1. Mời đồng chí Chủ tịch Ủy banMTTQ tỉnh, Trưởng ban;

2. Đồng chí Phó Giám đốc Công antỉnh phụ trách công tác phòng, chống tội phạm, Phó Trưởng ban Thường trực;

3. Mời đồng chí Phó Chủ tịch Ủy banMTTQ tỉnh phụ trách công tác phong trào, Phó Trưởng ban;

4. Đồng chí Giám đốc Sở Thông tinvà Truyền thông tỉnh, ủy viên;

5. Đồng chí Phó Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh phụ trách nội chính, ủy viên.

Điều 2. Ban điều hành Dự án6 có nhiệm vụ:

- Tham mưu ban hành Kế hoạch vàtriển khai thực hiện Dự án 6 đạt hiệu quả;

- Phối hợp với các sở, ban, ngành,đoàn thể trong công tác giáo dục, truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiệnChương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2012-2015;

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cácsở, ban, ngành, địa phương trong việc thực hiện Dự án 6;

- Tiến hành sơ kết, tổng kết, kiếnnghị, đề xuất Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan chức năng ở Trung ươngvà Chính phủ về các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình Quốc giaphòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh;

- Tổng hợp tình hình, báo cáo Ủyban nhân dân tỉnh, Ban điều hành Dự án 6 Trung ương về tình hình và kết quảthực hiện Dự án tại địa phương.

Điều 3. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch, Ủy ban nhân dân huyện,thành phố và các đồng chí có tên tại Điều 1 thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ủy ban TW Mặt trận TQVN;
- Bộ Công an;
- TT Tỉnh ủy;
- CT, các PCTUBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC, TH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Cao Thị Hải