ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2269/QĐ-UBND

Phú Thọ, ngày 05 tháng 09 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP SỞNGOẠI VỤ TỈNH PHÚ THỌ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày04/02/2008 của Chính phủ về quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủyban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2009/TTLT-BNG-BNV ngày 27/5/2009 của liên Bộ Ngoại giao và Bộ Nội vụ hướngdẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ thuộc Uỷban nhân dân cấp tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 2765/2006/QĐ-UBND ngày03/10/2006 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộmáy cán bộ, công chức, viên chức nhà nước tỉnh Phú Thọ;

Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 15/7/2013của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thành lập Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọkể từ ngày 01/10/2013.

Điều 2. Vị trí, chức năng:

1. Sở Ngoại vụ là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy bannhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Tỉnh ủy về công tác đối ngoại Đảngvà Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về công tác ngoại vụ; cácdịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở và thực hiện một số nhiệmvụ, quyền hạn khác theo phân cấp, uỷ quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quyđịnh của pháp luật.

2. Sở Ngoại vụ có tư cách pháp nhân, có con dấu vàtài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động củaỦy ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh travề chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Ngoại giao.

3. Trụ sở của Sở Ngoại vụ đặt tại thành phố ViệtTrì, tỉnh Phú Thọ.

Điều 3. Giao Giám đốc Sở Ngoại vụ chủ trì,phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn; tổ chức bộ máy giúp việc thực hiện chức năng quản lý nhànước trên cơ sở hướng dẫn của Bộ ngoại giao, Bộ Nội vụ và các Văn bản quy địnhkhác có liên quan.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành,Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị; các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứQuyết định thực hiện./.

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT;
- Ban TCTU;
- Như Điều 4;
- CVP, các PCVP;
- CV NCTH;
- Lưu VT, VX2.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Chu Ngọc Anh