BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 227/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 12/2015/TT-BVHTTDL NGÀY 11/12/2015 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ THẨM ĐỊNH VÀ CẤP GIẤY PHÉP PHỔ BIẾN PHIM BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 49/2008/QĐ-BVHTTDL NGÀY 09/7/2008

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Điện ảnh và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Đính chính Thông tư số 12/2015/TT-BVHTTDL ngày 11/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thẩm định và cấp giấy phép phbiến phim ban hành kèm theo Quyết định số 49/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 9/7/2008 như sau:

Thay cụm từ: “Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2016” tại Điều 2 thành cụm từ: “Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Cục trưởng Cục Điện ảnh, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

BỘ TRƯỞNGHoàng Tuấn Anh