ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2270/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 20 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬPCHI CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRỰC THUỘC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2010/TTLT-BTNMT-BNV ngày 02 tháng 02 năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môitrường và Bộ Nội vụ hướng dẫn nhiệm vụ quyền hạn, tổ chức, biên chế của Sở Tàinguyên và Môi trường thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; PhòngTài nguyên và Môi trường thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnhvề công tác định giá đất;

Căn cứ Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND ngày 17tháng 3 năm 2009 của UBND tỉnh ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộmáy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan hành chính, đơn vị sựnghiệp tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 603/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8năm 2009 của UBND tỉnh ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn vàcơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môitrường và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 473/TTr-SNV ngày 07 tháng8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều1. Thành lập Chi cục Quản lý đất đai trêncơ sở hợp nhất Phòng Quản lý đất đai và Phòng Đo đạc bản đồ trực thuộc Sở Tàinguyên và Môi trường.

Chicục Quản lý đất đai là tổ chức trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, có tưcách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

Chicục Quản lý đất đai chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp và toàn diện của Giámđốc Sở Tài nguyên và Môi trường; đồng thời chịu sự kiểm tra, hướng dẫn vềchuyên môn nghiệp vụ của Tổng cục Quản lý đất đai trực thuộc Bộ Tài nguyên vàMôi trường.

Trụsở đặt tại: Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Điều2. Chi cục Quản lý đất đai có chức nănggiúp Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND tỉnh quản lý nhànước về đất đai và đo đạc bản đồ trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Điều3. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cótrách nhiệm:

1.Xây dựng, trình Chủ tịch UBND tỉnh banhành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cụcQuản lý đất đai.

2. Hướng dẫn, chỉ đạo và tổ chức triển khai việc bàn giaochức năng, nhiệm vụ, hồ sơ, tài liệu và cán bộ, công chức của Phòng Quản lý đấtđai và Phòng Đo đạc bản đồ về Chi cục Quản lý đất đai theo đúng trình tự, thủtục quy định.

Điều4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc cácSở: Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vịliên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Chi cục trưởng Chi cụcQuản lý đất đai chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

CHỦ TỊCH
Lê Hữu Lộc