ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THỐNG VẬN TẢI

“Về việc uỷ quyền mở bến khách ngang sông

_________________________

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI QUẢNG NINH

Căn cứ Luật giao thông đường thuỷ nội địa.

Căn cứ Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 07/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hanh quy chế quản lý hoạt động của cảng, bến thuỷ nội địa.

Căn cứ quyết định số 2235/QĐ-UBND ngày 21/9/1999 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc phân cấp mở bến khách ngang sông.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Giao uỷ quyền cho Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quyết định mở bến khách ngang sông đối với những bến đò chở hàng hoá, hành khách, xe mô tô, xe thô sơ trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

Điều 2: Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quyết định mở bến khách ngang sông, tổ chức, điều hành và thu các khoan phí, lộ phí theo quy định hiện hành.

Điền 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, bổ sung cho quyết định số 2235/QĐ-UBND ngày 21/9/1999 của Uỷ ban nhân dân tỉnh. Các ông, bà chủ- tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, các đơn vị, tổ chức, cá nhân có phương tiện chở khách ngang sông, trưởng các đơn vị phòng ban Sở có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Nguyễn Minh Bạch

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

VỂ QUẢN LÝ, CẤP PHÉP MỞ BẾN KHÁCH NGANG SÔNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2271/QĐ-SGTVT ngày 15/11/2006 của sở Giao thông vận tải)

1.Đổi tượng áp dụng:

-Đối tượng quản lý theo quyết định Số: /QĐ-SGTVT là các bến thuỷ nội địa giành cho phương tiện vận chuyển ngang sông (trước đây gọi là bến đò ngang) cập bến để đón trả khách hoặc xếp dỡ hàng hoá trừ các bến phà đã được cấp có thẩm quyền công bố.

-Phương tiện chở khách ngang sông là phương tiện đã được cơ quan đăng kiểm kiểm tra đảm bảo về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thuỷ nội địa. Chỉ được chở hành khách, hàng hoá và các phương tiện đường bộ thô sơ, xe máy, ô tô chở khách đến 12 chỗ ngồi và ô tô tải nhẹ dưới 2,5 tấn.

-Các bến đò dọc và phương tiện đò dọc không nằm trong phạm vi áp dụng của quyết định này.

2.Đổi tượng quản lý bển chở khách ngang sông là UBND các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là UBND xã).

-Khi có nhu cầu mở bến khách ngang sông, UBND xã phải tìm vị trí đặt bến, yêu cầu vị trí đó phải đảm bảo độ sâu, rộng cho phương tiện ra vào an toàn, không ảnh hưởng đến luồng chạy tàu.

-Sau khi chọn được vị trí mở bến, UBND xã phải làm tờ trình xin mở bến, tờ trình có xác nhận của Công ty cổ phần quản lý đường sông số 3 nếu bến nằm trên các tuyến sông Trung ương quản lý hoặc xác nhận của công ty quản lý đường thuỷ Quảng Ninh nếu .bến nằm trên các tuyến sông địa phương quản lý.

-Tờ trình xin được mở bến được gửi đến Sở Giao thông vận tải đối với bến ngang sông có chở xe ô tô, gửi đến UBND huyện, thị xã, thành phố đối với bến chở khách, hàng hoá và phương tiện thô sơ qua sông để xin cấp phép mở bến.

3.Việc đầu tư:, xây dựng và qnản lý hoạt động của bến chở khách ngang sông:

-UBND xã là đơn vị trực tiếp đầu tư xây dựng bến ngang sông thuộc phạm vị xã quản lý. Bên xây.dựng phải đảm bảo các điều kiện an toàn quy định tại quyết đinh số 31/2004/QĐ-BGTVT ngày 21/12/2004 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật cảng thuỷ nội địa, tiêu chuẩn bến thuỷ nội địa.

-Khi hoàn thành việc xây dựng bến. UBND xã có thể cho tổ chức, cá nhân thuê bến dể khai thác kinh doanh. Tổ chức, cá nhân thuê bến dể khai thác kinh doanh phải ký kết hợp đồng thuê bến với UBND xã và phải thực hiện các quy định cúa pháp luật về kinh doanh.

Tuỳ điều kiện cụ thể, UBND xã có thể giao cho tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng để khai thác kinh doanh. Nếu có nhiều tổ chức, cá nhân cùng xin đẩu tư khai thác kinh doanh thì UBND xã có thể lựa chọn đối tượng bằng cách tổ chức đầu thầu.

4.Về các giấy tờ của phương tiện chở khách ngang sông:

Phương tiện chở khách ngang sông phải có đủ các giấy tờ quy định tại Luật giao thông đường thuỷ nội địa bao gồm:

-Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa

-Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vê môi trường phương tiện thuỷ nôi địa (nếu là phương tiện thuộc nhóm 2).

-Danh bạ thuyền viên (nếu là phương tiện thuộc nhóm 2).

-Giấy chứng nhận bảo hiểm cho phương tiện và hành khách.

-Đăng ký kinh doanh hoạt động vận tải khách.

5.Đối với người điều khiển phương tiện

Người điều khiển phương tiện chở khách ngang sông phải có bằng hoặc chứng chỉ chuyên môn phù hợp với loại phương tiện mà người đó điều khiển được quy định chi tiết tại Điều 33, 34, 35 Luật giao thông đường thuỷ nội dịa.

6.Đối với cơ quan cấp phép mở bến khách ngang sông:

a). Sở Giao thông vận tại cấp phép mở bến chở khách ngang sông đối với những bến chở ô tô qua sông.

b)UBND các huyện, thị xã, thành phố cấp phép mở các bến chở khách ngang sông đối với những bến chở người, hàng hoá, xe máy, xe thô sơ.

Khi cấp phép mở bến ngang sông có liên quan đến tỉnh khác thì cơ quan cấp phép phải trao đổi với sở GTVT của tỉnh có đặt một đầu bến, nếu được chấp thuận mới cấp phép cho mở bến.

Khi cấp phép mở bến ngang sông có liên quan đến huyện khác thì cơ quan cấp phép phải trao đổi với UBND huyện, thị xã-thành phố nơi đặt một đầu bến. Nếu được chấp thuận thì mới cấp phép cho mở bến.

Giám đốc

(Đã ký)

Nguyễn Minh Bạch