UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 1996

QUYẾT ĐỊNH

Về việc đền bù giải phóng mặt bằng Quốc lộ 5

từ km 95 đến km 95+789 xã An Đồng

____________________

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân;

Căn cứ Quyết định số 1808/QĐ-UB ngày 01/11/1995 của Ủy ban Nhân dân thành phố về quy định một số chính sách, chế độ đền bù giải phóng mặt bằng quốc lộ 5 và Quyết định số 1968/QĐ-UB ngày 04/12/1995 của Ủy ban Nhân dân thành phố về nguyên tắc và đơn giá đền bù đất thu hồi giải phóng mặt bằng quốc lộ 5 tại xã An Đồng, huyện An Hải;

- Xét Tờ trình số 113 TT/LS ngày 09/9/1996 của Liên Sở Tài chính – Địa chính – Giao thông công chính về việc mức đền bù từ Km 95 + 789 Quốc lộ 5 tại xã An Đồng – An Hải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1 - Về nguyên tắc đền bù:

- Những hộ gia đình có nhà ở từ trước, có giấy phép xây dựng hoặc mua thanh lý của Hợp tác xã mua bán thì đền bù 100% giá.

- Không xét đền bù đối với các hộ được giao đất ngoài chỉ giới, được trợ cấp công tồn tạo 20.000 đ/m2 và trợ cấp tháo dỡ 30% tiền vật kiến trúc xây dựng.

2 - Mức đền bù cụ thể:

- Trợ cấp đất tự tôn tạo: 20.000……

- Trợ cấp tháo dỡ di chuyển …..

- Đền bù vật kiến trúc có giấy phép xây dựng và mua thanh lý của Hợp tác xã mua bán (phần diện tích nhà…

+ Ông Nguyễn Xuân Lựu, 2 gian: 20,27m2 = 13.685.305 đ

- Đền bù hoa màu: 354.000 đ

Tổng cộng tiền đền bù: 39.534.180 đ.

(Ba mươi chín triệu, năm trăm ba mươi tư ngàn, một trăm tám mươi đồng).

Điều 2. Ban quản lý đư án khu vục các công trình giao thống công chính chi trả trực tiếp cho các hộ dưới sự chứng kiến của Ban đền bù thành phố, Ủy ban Nhân dân huyện An Hải, Ủy ban Nhân dân xã An Đồng.

Nếu các hộ không tự nguyện tháo dỡ di chuyển nhà cửa, nhà tạm, lều quán thi số tiến trợ cấp tháo dỡ giao cho Ủy ban Nhân dân xã An Đồng để chi cho việc tổ chức cưỡng chế.

Điều 3. Các Ông: Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân: huyện An Hải, xã An Đồng; Giám đốc: Sở Tài chính, Sở Địa chính, Sở Giao thông công chính, Cục Đấu tư - Phát triển, Ban quản lý dự án khu vực các công trình giao thông công chính căn cứ quyết định thi hành ./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Văn Thuận