ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2272/QĐ-UBND

Nha Trang, ngày 14 tháng 12 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH NỘIDUNG CHI VÀ MỨC CHI TỔ CHỨC CÁC HỘI THI THUỘC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngânsách Nhà nước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tàichính tại Công văn số 3415/STC-HCSN ngày 28/11/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quyđịnh nội dung chi và mức chi để tổ chức các Hội thi của các cấp học: Mầm non,Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông, thuộc ngành Giáo dục và Đàotạo (không kể các cuộc thi về Thể dục Thể thao) theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Căncứ vào các nội dung chi và mức chi được quy định tại Điều 1 của Quyết định này,Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm thực hiện và hướng dẫn các đơn vị thựchiện theo đúng quy định.

Điều 3. Bãibỏ các quy định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 4.Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính;Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố vàThủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Xuân Thân

 

PHỤ LỤC

NỘIDUNG VÀ MỨC CHI CHO HỘI THI NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÁC CẤP HỌC MẦM NON, TIỂUHỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ, TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2272/QĐ-UBND ngày 14tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

STT

NỘI DUNG CHI

ĐƠN VỊ TÍNH

MỨC CHI

I

Cấp tỉnh

1

Chi cho Ban tổ chức

đồng/người/ngày

40.000

2

Chi cho Ban giám khảo

- Đối với Hội giảng giáo viên dạy giỏi

đồng/người/tiết

30.000

- Đối với các Hội thi khác

đồng/người/ngày

70.000

3

Chi Bồi dưỡng người tham gia dự thi

- Chi Giáo viên dạy Hội giảng và dạy thể nghiệm

đồng/người/tiết

30.000

- Chi cho cháu dự thi

đồng/cháu/ngày

20.000

4

Văn phòng phẩm) văn phòng phẩm, giấy khen, cờ…)

đồng/đợt

theo thực tế

5

Đồ dùng dạy học tự làm của giáo viên dạy Hội giảng

đồng/người/tiết

80.000

6

Chi bồi dưỡng báo, đài

đồng/người/đợt

70.000

7

Khen thưởng

7.1

Tập thể

- Giải nhất

đồng/giải

450.000

- Giải nhì

đồng/giải

350.000

- Giải ba

đồng/giải

250.000

7.2

Cá nhân

- Giải nhất (hoặc xếp loại xuất sắc)

đồng/giải

200.000

- Giải nhì (hoặc xếp loại giỏi)

đồng/giải

150.000

- Giải ba

đồng/giải

100.000

- Giải thưởng cho từng bài tập (Đối với các Hội thi cho các cháu)

đồng/bài tập

50.000

8

Chi ở các cơ sở đặt địa điểm Hội giảng

- Nước uống

đồng/người/ngày

5.000

- Trang trí

đồng/đợt/địa điểm

theo thực tế

- Bộ phận phục vụ

đồng/người/ngày

30.000

II

Cấp huyện

Nội dung chi như cấp tỉnh, mức chi bằng 80% mức chi của cấp tỉnh

Ghi chú: CácHội thi như: Hội giảng giáo viên dạy Giỏi, Hội thi cán bộ quản lý giỏi, Hội thicấp dưỡng giỏi, Hộ khỏe măng non, Hội thi đồ dùng dạy học...