ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2275/QĐ-UBND

Kiên Giang, ngày 03 tháng 11 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VÀ BÌNH XÉT THIĐUA CỦA CỤM, KHỐI THI ĐUA THUỘC TỈNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 2617/QĐ-UBND NGÀY 01/11/2013 CỦA UBND TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Thi đua, Khenthưởng ngày 26/11/2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua,Khen thưởng ngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sốđiều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều củaLuật Thi đua, khen thưởng; Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 sửa đổi,bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị địnhsố 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành LuậtSửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013;

Căn cứ Quyết định số2617/QĐ-UBND ngày 01/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức hoạt động vàbình xét thi đua của Cụm, Khối thi đua thuộc tỉnh;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tạiTờ trình số 540/TTr-SNV ngày 28/10/2014 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quyđịnh về tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của Cụm, Khối thi đua thuộc tỉnhban hành kèm theo Quyết định số 2617/QĐ-UBND ngày 01/11/2013 của Ủy ban nhân dântỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1:Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định về tổ chức hoạt động và bìnhxét thi đua của Cụm, Khối thi đua thuộc tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 2617/QĐ-UBND ngày 01/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh, như sau:

1. Sửa đổi Điều 5, Điều 7 ChươngII:

1.1. Sửa đổi Khoản 1, Điều 5 nhưsau:

“Nội dung 1. Thi đua thực hiện một số chỉ tiêu cơ bản về kinh tế - xã hội, cảicách hành chính. Tổng điểm chuẩn là 520 điểm.

Số TT

Nội dung thi đua

Đơn vị
tính

Điểm
chuẩn

Kếtquả thực hiện

Điểm
đạt

Kế
hoạch

Thực
hiện

Tỷ lệ

1

Thu ngân sách theo kế hoạch

Tỷ đồng

60

2

Chi ngân sách (không quá 100% KH), nếu chi vượt có được cấp trên chấp thuận bổ sung thì vẫn xem là chi trong kế hoạch

Tỷ đồng

40

3

Hoàn thành công trình nâng cấp hẻm (phường, thị trấn) hoặc giao thông nông thôn (xã) so KH

Số công trình

40

4

Giảm số trẻ em bậc tiểu học, THCS trên địa bàn bỏ học so kế hoạch

Trẻ em

40

5

Xây dựng và sửa chữa nhà tình nghĩa

S công trình

30

6

Giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo

%

40

7

Hoàn thành tiêu chí nông thôn mới so KH (đối với xã) và tiêu chí đô thị văn minh (đối với phường, thị trấn)

%

40

8

Tạo việc làm cho lao động so kế hoạch

Người

40

9

Tỷ lệ ấp, khu phố đạt chuẩn VH so KH

%

30

10

Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn VH so KH

%

30

11

Giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng so KH

%

40

12

Vận động Quỹ vì người nghèo so KH

Triệu

40

13

Hoàn thành đạt 80% trở lên điểm chuẩn cải cách hành chính

%

50

1.2. Sửa đổi Điều 7 như sau:

“Nội dung thi đua của khối doanh nghiệp, khốiNgân hàng và khối Quỹ tín dụng nhân dân thuộc tỉnh”. Tổng điểm chuẩn là 500điểm”.

2. Bổ sung:Quy định về tổ chức hoạt động vàbình xét thi đua của Cụm, Khối thi đua thuộc tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số2617/QĐ-UBND ngày 01/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang:

2.1. Bổ sung Điều 7a như sau:

“Điều 7a. Nội dung thi đua củakhối ngành Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phốquản lý” như sau:

1. Nội dung 1. Thi đua thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Tổng điểm chuẩnlà 240 điểm.

STT

Nội dung thi đua

Điểm
chuẩn

Thực
hiện

Điểm đạt

1

Các chỉ tiêu đều vượt

240

2

Có chỉ tiêu đạt và vượt

200

3

Các chỉ tiêu đều đạt

170

4

Có chỉ tiêu không đạt

120

5

Các chỉ tiêu đều không đạt

0

2. Nội dung 2. Thi đua xây dựng đảng, chínhquyền, đoàn thể trong sạch, vững mạnh; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí,tham nhũng. Tổng điểm chuẩn là 120 điểm.

Số TT

Nội dung thi đua

Điểm
chuẩn

Kết quả thực hiện

Điểm
đạt

VMTB

TSVM

HTTNV

HTNV

KHTNV

1

Kết quả phân loại cơ sở đảng

40

40

30

20

10

0

Điểm
chuẩn

VMXS

VM

Khá

TB

Yếu

Điểm
đạt

2

Phân loại Công đoàn

20

20

15

10

5

0

3

Phân loại Đoàn thanh niên

20

20

10

5

0

Đạt

Không

4

Đơn vị đạt chuẩn văn hóa

20

20

0

5

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; không có vụ việc vi phạm về tham nhũng

20

20

0

3. Nội dung 3. Thực hiện tốt công tác thiđua, khen thưởng. Tổng điểm chuẩn là 140 điểm.

Số TT

Nội dung thi đua

Điểm
chuẩn

Kếtquả thực hiện

Điểm
đ
ạt

Không

1

Có Quy chế công tác thi đua - khen thưởng và Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng

20

20

0

2

Có bố trí viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng và được tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng

20

20

0

3

Có kế hoạch phát động (hoặc hưởng ứng) phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm, thi đua chuyên đề hoặc theo đợt

20

20

0

4

Có kế hoạch và tổ chức hội nghị biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến

30

30

0

5

Có sơ kết 6 tháng, tổng kết năm về công tác thi đua - khen thưởng theo quy định; chấp hành đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo với cấp trên theo quy định.

20

20

0

6

Có nhân tố mới hoặc mô hình mới để thành viên trong khối học tập, chia sẻ kinh nghiệm

30

30

0

2.2. Bổ sung vào danh sách khối thi đua thuộc tỉnhban hành kèm theo Quyết định số 2617/QĐ-UBND ngày 01/11/2013 của Ủy ban nhândân tỉnh:

- Bổ sung Khối 9 như sau:

“Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh Kiên Giang. Tổngsố Khối 9 có 09 đơn vị”.

- Bổ sung Khối 16 như sau:

“Công ty Cổ phần Bao bì Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Tổngsố Khối 16 có 09 đơn vị”.

2.3. Bổ sung Khoản 14a như sau:

“14a. Giao Chủ tịch Hội đồngThi đua - Khen thưởng các huyện, thị xã, thành phố theo dõi, chỉ đạo các khốithi đua ngành Giáo dục và Đào tạo, hướng dẫn tiêu chí thi đua cụ thể các khốithi đua trên theo quy định của UBND tỉnh:

1. Khối thi đua các trường (Mầmnon, Tiểu học, THCS) thuộc thành phố Rạch Giá. Có 52 đơn vị được chia thành 04khối thi đua.

2. Khối thi đua các trường (Mầmnon, Tiểu học, THCS) thuộc huyện Tân Hiệp. Có 57 đơn vị được chia thành 04 khốithi đua.

3. Khối thi đua các trường (Mầmnon, Tiểu học, THCS) thuộc huyện Giồng Riềng. Có 69 đơn vị được chia thành 05khối thi đua.

4. Khối thi đua các trường (Mầmnon, Tiểu học, THCS) thuộc huyện Châu Thành. Có 47 đơn vị được chia thành 04khối thi đua.

5. Khối thi đua các trường (Mầmnon, Tiểu học, THCS) thuộc huyện Gò Quao. Có 45 đơn vị được chia thành 04 khốithi đua.

6. Khối thi đua các trường (Mầmnon, Tiểu học, THCS) thuộc huyện An Biên. Có 42 đơn vị được chia thành 04 khốithi đua.

7. Khối thi đua các trường (Mầmnon, Tiểu học, THCS) thuộc huyện An Minh. Có 48 đơn vị được chia thành 04 khốithi đua.

8. Khối thi đua các trường (Mầmnon, Tiểu học, THCS) thuộc huyện Vĩnh Thuận. Có 33 đơn vị được chia thành 03khối thi đua.

9. Khối thi đua các trường (Mầmnon, Tiểu học, THCS) thuộc huyện U Minh Thượng. Có 33 đơn vị được chia thành 03khối thi đua.

10. Khối thi đua các trường (Mầmnon, Tiểu học, THCS) thuộc thị xã Hà Tiên. Có 18 đơn vị được chia thành 02 khốithi đua.

11. Khối thi đua các trường (Mầmnon, Tiểu học, THCS) thuộc huyện Giang Thành. Có 15 đơn vị được chia thành 02khối thi đua.

12. Khối thi đua các trường (Mầmnon, Tiểu học, THCS) thuộc huyện Kiên Lương. Có 24 đơn vị được chia thành 03khối thi đua.

13. Khối thi đua các trường (Mầmnon, Tiểu học, THCS) thuộc huyện Hòn Đất. Có 59 đơn vị được chia thành 04 khốithi đua.

14. Khối thi đua các trường (Mầmnon, Tiểu học, THCS) thuộc huyện Kiên Hải. Có 08 đơn vị được chia thành 01 khốithi đua.

15. Khối thi đua các trường (Mầmnon, Tiểu học, THCS) thuộc huyện Phú Quốc. Có 27 đơn vị được chia thành 02 khốithi đua”.

2.4. Bổ sung Khoản 15 như sau:

“Giao Chủ tịch Hội đồng Thi đua- Khen thưởng Liên minh Hợp tác xã tỉnh Kiên Giang theo dõi, chỉ đạo các khốiQuỹ tín dụng nhân dân, hướng dẫn tiêu chí thi đua cụ thể các khối thi đua trêntheo quy định của UBND tỉnh:

Khối thi đua Quỹ tín dụng nhân dâncó 22 đơn vị được chia thành 02 khối thi đua”.

Điều 2. Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh hướng dẫn các huyện,thị xã, thành phố việc tổ chức khối thi đua các trường mầm non, tiểu học, trunghọc cơ sở trong tỉnh và xem xét bổ sung hoặc thành lập mới khối thi đua thuộc cáclĩnh vực trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành viên Hội đồng Thi đua -Khen thưởng tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành cấptỉnh, Ủy ban Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, các doanh nghiệp, Chủ tịch Ủy bannhân dân cấp huyện, cấp xã có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
TT. Tỉnh ủy; TT. HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Sở Nội vụ (02 bản);
- LĐVP, P.VHXH;
- Lưu: VT, ndmai.

CHỦ TỊCH
Lê Văn Thi