ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2277/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 18 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCHTRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU TRỊ NGHIỆN CÁC CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN BẰNG THUỐC METHADONETẠI TỈNH QUẢNG BÌNH GIAI ĐOẠN 2013 - 2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra Hộichứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS);

Căn cứ Nghị định số 96/2012/NĐ-CP ngày15/11/2012 của Chính phủ quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiệnbằng thuốc thay thế;

Căn cứ Thông tư số 12/2012/TT-BYT ngày 12/4/2013của Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số96/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ về điều trị nghiện các chất dạngthuốc phiện bằng thuốc thay thế;

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 1294/TTr-SYT ngày 30/7/2013 về việc đề nghị phê duyệt Kế hoạch triển khaiChương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tạitỉnh Quảng Bình giai đoạn 2013 - 2018,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kếhoạch triển khai Chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằngthuốc Methadone tại tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2013 - 2018.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủtrưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Y tế;
- Cục Phòng, chống HIV/AIDS;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX, KTTH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Tiến Dũng

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CHƯƠNGTRÌNH ĐIỀU TRỊ NGHIỆN CÁC CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN BẰNG THUỐC METHADONE TỈNH QUẢNGBÌNH GIAI ĐOẠN 2013 - 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2277/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2013 của Chủtịch UBND tỉnh Quảng Bình)

Phần I

CƠ SỞ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

I.TÌNH HÌNH SỬ DỤNG MA TÚY, DỊCH HIV/AIDS VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI TỈNHQUẢNG BÌNH.

1. Tình hình sử dụng matúy

Những năm qua, tình hình sử dụng ma túy và tội phạmvề tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Bình phức tạp và ngày càng gia tăng,đặc biệt ở thành phố Đồng Hới. Các đối tượng hoạt động về ma túy có nhiều thủđoạn rất tinh vi. Từ đầu năm 2012 đến nay nổi lên là tình trạng mua bán, tàngtrữ, sử dụng trái phép ma túy tổng hợp (dạng đá) do đối tượng ngoại tỉnh đưavào địa bàn tỉnh Quảng Bình tiêu thụ và đã xuất hiện tình trạng sử dụng ma túytổng hợp trong thanh niên, học đường.

Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội - Cơ quan thườngtrực về công tác cai nghiện ma túy đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh banhành Kế hoạch 584/KH-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2012 về việc tổ chức cai nghiệnma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng giai đoạn 2012 - 2015 theoNghị định 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ; tổ chức cai nghiện ma túycho đối tượng tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội theo Nghị định 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004 của Chính phủ.

Ngành Công an đã xây dựng nhiều chương trình, kế hoạchđấu tranh, triệt phá nhiều đường dây mua bán ma túy, nhiều điểm bán lẻ ma túytồn tại trên địa bàn thành phố Đồng Hới. Qua đó, giải quyết tình hình phức tạpcủa tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn, tạo lòng tin cho quần chúng nhândân. Công an các xã, phường, thị trấn lập hồ sơ đưa đối tượng vào cai nghiện matúy tại gia đình và cộng đồng dân cư theo Nghị định 94/2009/NĐ-CP và đưa các đốitượng nghiện đi cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Giáo dục lao động xã hội tỉnhtheo Nghị định 135/2004/NĐ-CP của Chính phủ; trực tiếp tuyên truyền, giáo dụctrong trường học, khu dân cư, trong quần chúng nhân dân về pháp luật phòng chốngtội phạm và tệ nạn ma túy, nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng chống matúy trong cộng đồng dân cư, đẩy mạnh tinh thần đấu tranh với các đối tượng nghiệnhút, mua bán ma túy.

Theo số liệu báo cáo của các ngành chức năng đếnnay toàn tỉnh có 121/159 xã, phường, thị trấn có hơn 1.900 đối tượng liên quanđến ma túy, số người sử dụng ma túy có hồ sơ quản lý được là 1.900 người; sốđối tượng cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội đến nay có gần100 đối tượng. Trong 6 tháng đầu năm 2013 có 40 đối tượng, trong đó 16 đốitượng bắt buộc và 24 đối tượng tự nguyện. Các hình thức sử dụng ma túy rất đadạng như hút, hít, tiêm chích..., loại ma túy sử dụng nhiều nhất hiện nay ởQuảng Bình là Heroin (trên 80%), phân bổ theo huyện, thành phố như sau:

Tiêu chí

Lệ Thuỷ

Quảng Ninh

Đồng Hới

Bố Trạch

Quảng Trạch

Tuyên Hóa

Minh Hóa

Ngoại tỉnh

Tổng cộng

Số đối tượng có hồ sơ quản lý

290

58

883

126

297

139

107

1900

2. Tình hình dịch HIV/AIDS trong nhóm nghiệnchích ma túy

Tính đến 31/5/2013, số người nhiễm HIV/AIDS trênđịa bàn tỉnh Quảng Bình là 1192; trong đó, số người bệnh AIDS là 242, số ngườibệnh đã tử vong là 79. Tại 7/7 (100%) huyện, thành phố và 86/159 ( 54%) xã,phường, thị trấn đã phát hiện có người nhiễm HIV. Tỷ lệ nhiễm HIV trong cộngđồng dân cư ở Quảng Bình là 0, 118%, tỷ suất số trường hợp nhiễm HIV tại tỉnhtrên 100.000 dân là 25 người tuy thấp hơn so với tỷ suất nhiễm HIV chung trongtoàn quốc (176 người trên 100.000 dân) nhưng đang có nguy cơ tăng nhanh.

Tình hình dịch HIV/AIDS phân bổ theo huyện, thànhphố như sau:

Năm

Lệ Thủy

Quảng Ninh

Đồng Hới

Bố Trạch

Quảng Trạch

Tuyên Hoá

Minh Hoá

Toàn tỉnh

Ngoại tỉnh

Tổng cộng

1994-2000

1

1

1

1

8

0

0

12

30

42

2001-2005

6

2

6

2

8

2

0

26

518

544

2006

1

0

4

2

6

0

1

14

61

75

2007

5

3

16

4

13

4

0

48

59

107

2008

3

2

4

4

0

0

0

13

94

107

2009

2

3

13

6

5

3

0

34

71

105

2010

2

3

12

5

7

2

2

34

31

65

2011

2

4

6

7

9

1

0

29

1

30

2012

0

03

17

05

12

04

0

41

61

102

31/5/2013

02

02

02

01

06

02

0

15

01

16

Lũy tích

24

25

81

37

71

18

03

259

927

1192

%

2, 01

2, 1

6, 8

3, 1

5, 96

1, 51

0, 25

21, 83

77, 77

100

Phân tích theo nhóm đối tượng và nguy cơ lây nhiễm củangười nội tỉnh như sau: nghiện chích ma túy (NCMT): 7, 25%, mại dâm: 0, 78%, tìnhdục khác giới: 35, 5%, tù nhân: 8, 02%, mẹ truyền sang con: 3, 44%, đối tượngkhác: 45, 01%.

Phân tích theo đường lây nhiễm: theo đường tìnhdục: 74, 25%, theo đường máu: 20, 52%, mẹ truyền sang con: 4, 1%, không rõ: 1,13%.

Nguy cơ lây nhiễm qua đường máu 20.52% không tương quanvới tỷ lệ nhiễm HIV trong nhóm nghiện chích ma túy (7, 25%), điều này có thểgiải thích do đối tượng đến xét nghiệm khai báo thông tin không trung thực vềtình trạng có tiêm chích ma túy. Tỷ lệ lây nhiễm qua đường máu 20, 52% chủ yếulà do dùng chung bơm kim tiêm khi tiêm chích ma túy; theo điều tra năm 2010 tạiQuảng Bình có 16% đối t­ượng nghiện chích ma túy có dùng chung bơm kim tiêm khitiêm chích ma túy, cũng trong điều tra này có 36, 6% đối t­ượng nghiện chích matúy không sử dụng bao cao su hoặc sử dụng không thường xuyên khi quan hệ tìnhdục với phụ nữ bán dâm. Theo điều tra IBBS năm 2011, tỷ lệ sử dụng bao cao sucủa phụ nữ bán dâm khi quan hệ tình dục 84, 9%; kiến thức toàn diện về HIV/AIDSvà tiếp cận với các chương trình can thiệp còn thấp. Do vậy, nguy cơ lây nhiễmHIV trong nhóm nghiện chích ma túy, nhóm phụ nữ bán dâm và từ các nhóm này lâynhiễm ra cộng đồng sẽ làm gia tăng tỷ lệ lây nhiễm HIV nếu không được can thiệp.

Mặt khác việc xét nghiệm HIV cho các đối tượngnghiện chích ma túy ở Quảng Bình còn gặp nhiều khó khăn do vậy tỷ lệ ngườinghiện chích ma túy bị nhiễm HIV/AIDS (7, 25%) chưa đánh giá đúng thực chất củatình hình dịch HIV/AIDS ở Quảng Bình.

II. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH METHADONETRÊN THẾ GIỚI VÀ TẠI VIỆT NAM

1. Tình hình triển khai Chươngtrình Methadone trên thế giới

Chương trình điều trị thay thế nghiện các chất dạngthuốc phiện bằng thuốc Methadone1đã được triển khai tại rất nhiều nước trên thế giới như: Úc,Mỹ, Hà Lan, Ấn Độ, Thái Lan, Myanmar, Campuchia, Singapore, Indonesia,Malaysia, Trung Quốc, Hồng Kông... Hiện nay trên thế giới có hơn 70 nước triểnkhai Chương trình Methadone với khoảng 580.000 bệnh nhân tại Châu Âu và hơn200.000 bệnh nhân tại Châu Á, cụ thể như sau:

- Tại Hoa Kỳ: Hoa Kỳ đang điều trị cho 260.000người trên tổng số gần một triệu người nghiện ma túy tại 1.200 cơ sở điều trị Methadone.Hiệu quả của chương trình điều trị Methadone tại Hoa Kỳ là rất lớn, chi phí cho01 bệnh nhân trong 1 ngày là dưới 1 Đô la Mỹ, chương trình Methadone giúp bệnhnhân cải thiện đáng kể về tình hình sức khỏe, giảm tội phạm, giảm tỷ lệ lâynhiễm HIV.

- Hồng Kông triển khai chương trình điều trị nghiệnchất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone từ năm 1972, hiện nay Hồng Kông có 20cơ sở điều trị Methadone đang hoạt động. Tổng số người đăng ký thamgia chương trình Methadone là 8.159. Trung bình hàng ngày có khoảng 6.214trường hợp tham gia điều trị. Kết quả của chương trình điều trị Methadone tạiHồng Kông đã điều trị cho khoảng 60% số người nghiện các chất dạng thuốc phiện;đã giúp cho 70% số bệnh nhân tham gia điều trị có việc làm. Tỷ lệ tội phạm giảmtừ 26% xuống còn 4%. Tỷ lệ tiêm chích ma túy giảm rõ rệt từ 40% trước điều trịxuống còn dưới 10% sau điều trị. Tỷ lệ nhiễm HIV tính đến nay chỉ còn 0, 3%trong nhóm sử dụng Methadone. Chi phí trung bình cho một bệnh nhân tham giađiều trị methadone là 23 đô la Hồng Kông (tương đương khoảng 2, 5 Đô la Mỹ).

- Tại Trung Quốc: Từ đầu năm 2004 đã triển khai thíđiểm chương trình Methadone tại 8 cơ sở điều trị ở 5 tỉnh. Đến 30/9/2011, TrungQuốc đã có 716 cơ sở điều trị tại 28 tỉnh, thành phố với khoảng 133.000 bệnh nhânđang điều trị.

- Tại Malaysia: từ tháng 10/2005 Malaysia bắt đầu triểnkhai chương trình Methadone. Đến cuối năm 2010 đã điều trị cho gần 20.700 ngườinghiện tại 211 cơ sở điều trị bao gồm cả nhà nước và tư nhân. Malaysia là nướctrong khu vực đang tiến hành chuyển giao mô hình “Trung tâm cai nghiện bắt buộc”thành “Phòng khám tự nguyện”.

- Thái Lan đưa chương trình điều trị nghiện chấtdạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone vào hoạt động từ năm 1979. Hiện có khoảnghơn 4000 bệnh nhân đang được điều trị. Tuy nhiên Thái Lan là một nước khôngquan tâm đến việc mở rộng chương trình Methadone do đó tỷ lệ nhiễm HIV vẫn tiếptục tăng cao trong nhóm nghiện chích ma túy tại nước này.

- Indonesia bắt đầu chương trình methadone từ năm 2003và hiện có khoảng 1.300 bệnh nhân. Hiện nay có tổng cộng 7 cơ sở điều trị đanghoạt động tại Jakarta và hơn 10 cơ sở khác sẽ được triển khai trên toàn quốctrong thời gian tới.

2. Tình hình triển khai Chươngtrình Methadone tại Việt Nam

Chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiệnbằng thuốc Methadone được chính thức triển khai thí điểm tại thành phố HảiPhòng và thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2008. Kết quả đánh giá bước đầu Đề án triểnkhai thí điểm điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone doBộ Y tế tiến hành ghi nhận những kết quả hết sức tích cực, mang lại nhiều lợiích cho bản thân bệnh nhân, gia đình bệnh nhân và xã hội.

Căn cứ trên những kết quả đã đạt được của Đề án thíđiểm, Chính phủ đã cho phép nhiêu tỉnh/thành phố trọng điểm về ma túy và HIV/AIDStiến hành triển khai chương trình Methadone tại địa phương. Đến nay, chương trìnhMethadone tại Việt Nam đã mở rộng ra tại 20 tỉnh/thành phố với 60 cơ sở điềutrị. Tổng số bệnh nhân đang được điều trị là hơn 13.000 bệnh nhân (tính đến quýI năm 2013) và dự tính số bệnh nhân có thể tăng lên đạt mức 80.000 bệnh nhânvào năm 2015.

Chương trình Methadone được triển khai tại Việt Namcũng đã chứng minh tính hiệu quả tương đương với hiệu quả của chương trình tại nhiềunước trên thế giới. Một số kết quả đáng ghi nhận sau khi triển khai thí điểmlại Việt Nam có thể kể đến cụ thể như sau:

- Chương trình Methadone được triển khai đã làmgiảm đáng kể hành vi sử dụng ma túy trong nhóm bệnh nhân tham gia điều trị. Trướckhi tham gia điều trị 100% bệnh nhân sử dụng Heroin, sau 06 tháng điều trị tỷlệ này đã giảm xuống còn 14, 05%, sau 12 tháng còn 9, 05% và sau 24 tháng chỉcòn 8, 41% số bệnh nhân tiếp tục sử dụng ma túy. Bên cạnh đó, trong nhóm bệnhnhân còn tiếp tục sử dụng ma túy thì đã có sự giảm về tần suất sử dụng. Trướcđiều trị hầu hết bệnh nhân có tần suất sử dụng rất cao với 48, 5% bệnh nhân sửdụng trên 05 lần/ngày, 45, 1% bệnh nhân sử dụng từ 3-4 lần/ngày và chỉ có 6, 3%bệnh nhân sử dụng với tần suất 1-2 lần/ngày. Tuy nhiên sau 12 tháng điều trị,không có bệnh nhân nào sử dụng từ 2 lần/ngày trở lên và tần suất sử dụng ma túytrong nhóm bệnh nhân còn tiếp tục sử dụng chỉ còn từ 2-3 lần/tháng.

- Bệnh nhân tham gia chương trình Methadone đã cósự cải thiện về mặt sức khỏe (thể chất, tâm thần và chất lượng cuộc sống). Đasố bệnh nhân có cải thiện về sức khỏe, chuyển biến tích cực về thái độ cũng nhưcuộc sống sau một thời gian điều trị. Sự cải thiện tích cực về sức khỏe tâmthần, chất lượng cuộc sống và quan hệ trong cộng đồng của bệnh nhân tham gia chươngtrình cũng là những thành công đáng ghi nhận của chương trình. Thời gian bệnhnhân tham gia điều trị càng dài thì mức độ ổn định về sức khỏe thể chất, tâmthần và chất lượng cuộc sống của bệnh nhân càng cao. Tỷ lệ bệnh nhân có nguy cơtrầm cảm giảm từ 80% xuống còn 15% sau 12 tháng điều trị. Chất lượng cuộc sốngcủa bệnh nhân cũng có những chuyển biến tích cực. Theo thang đo của Tổ chức Ytế thế giới, chất lượng cuộc sống của bệnh nhân được cải thiện rõ rệt sau 12tháng đặc biệt về sức khỏe thể chất và sức khỏe tâm thần.

- Chương trình còn giúp giảm hành vi nguy cơ lâynhiễm HIV trong nhóm bệnh nhân tham gia điều trị. Nếu trước điều trị có tớitrên 86, 9% số bệnh nhân có hành vi tiêm chích ma túy, thì sau 06 tháng điềutrị tỷ lệ này chỉ còn 53, 9% và sau 24 tháng giảm xuống còn 42, 4% trong nhómbệnh nhân còn tiếp tục sử dụng. Phân tích tình trạng sử dụng chung bơm kim tiêmcho thấy tỷ lệ sử dụng chung bơm kim tiêm giảm rõ rệt chỉ còn 2% trong nhómbệnh nhân còn tiêm chích ma túy đang tham gia điều trị trên 24 tháng so với 21%trước điều trị.

Tỷ lệ bệnh nhân sử dụng bao cao su thường xuyên khiquan hệ tình dục kể cả với phụ nữ bán dâm cũng như với bạn tình thường xuyên cũngtăng lên. Trước điều trị tỷ lệ sử dụng bao cao su thường xuyên với bạn tìnhthường xuyên và phụ nữ bán dâm lần lượt là 36, 3% và 92, 9% thì sau 12 thángđiều trị tỷ lệ này tăng lên lần lượt là 37, 5% và 95, 8%, sau 24 tháng tỷ lệnày đã tăng lên 43, 9% và 96, 8%.

Những thay đổi tích cực về giảm tỷ lệ sử dụng chungbơm kim tiêm trong nhóm tiêm chích ma túy và tăng tỷ lệ thường xuyên sử dụng baocao su trong nhóm bệnh nhân tham gia chương trình sẽ góp phần dự phòng lây nhiễmHIV từ nhóm những người tiêm chích ma túy sang bạn tình của họ và cộng đồng.

- Chương trình cũng đem lại nhiều lợi ích về anninh, xã hội. Tỷ lệ bệnh nhân có hành vi vi phạm pháp luật đã giảm từ 40, 8%xuống chỉ còn 1, 34% sau 24 tháng tham gia vào chương trình điều trị. Mâu thuẫntrong gia đình, xã hội cũng giảm mạnh khi bệnh nhân tham gia điều trị. Tỷ lệbệnh nhân có các hành vi bán và cầm cố đồ đạc, nói dối hoặc thậm chí cưỡng épngười thân để có tiền sử dụng ma túy giảm nhanh chóng từ 90% trước điều trịxuống 1, 4% sau 12 tháng điều trị.

3. Nhu cầu triển khai điềutrị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tại tỉnh QuảngBình

Cũng như trong tình hình chung của cả nước, tạiQuảng Bình tệ nạn ma túy đã và đang trở thành nỗi ám ảnh cho gia đình, dòngtộc, trong đó thế hệ trẻ chính là những nạn nhân chịu sự tác động lớn nhất. Mạnglưới phân phối ma túy đã đi vào từng ngõ hẻm, đường phố, trường học, công viên,các nơi vui chơi giải trí… ở thành thị cũng như nông thôn. Nó phá vỡ hạnh phúccủa bao con người, gây ra nhiều hệ lụy cho toàn xã hội. Theo số liệu của lựclượng cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy, số người nghiện chích ma túy có hồsơ theo dõi, quản lý trong tỉnh xấp xỉ 1.900 người nhưng trên thực tế còn gấpnhiều hơn thế. Một điều đáng báo động là có trên 70% con nghiện ở dưới tuổi 30và xu hướng càng ngày càng gia tăng ở lứa tuổi này. Thiệt hại về kinh tế do matúy gây ra cho việc sử dụng các loại ma túy là rất lớn, chưa kể đó là nguồn gốccủa tội phạm hình sự, tệ nạn mại dâm và lây nhiễm HIV/AIDS, băng hoại đạo đứcxã hội. Nguy hại hơn nữa, khi nghiện ngập, không ít các con nghiện đã trở thànhtội phạm buôn bán ma túy, gieo rắc tai họa cho nhiều người, nhiều gia đình vàxã hội.

Trong những năm qua, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình đãtập trung chỉ đạo các ngành, các cấp, tăng cường các biện pháp phòng chống,thành lập các trung tâm cai nghiện, hoàn thiện hệ thống luật pháp, phát triểnquan hệ phối hợp giữa các ngành, các tỉnh bạn trên mặt trận phòng chống ma túy,do đó công tác phòng chống ma túy cũng đạt được những kết quả nhất định. Tuynhiên, tình hình tội phạm ma túy, tệ nạn nghiện ma túy ở Quảng Bình vẫn diễnbiến rất phức tạp. Tốc độ gia tăng người nghiện ở Quảng Bình vẫn đang trong xuthế tăng nhanh, tỷ lệ tái nghiện hiện nay rất cao lên đến 70-80%. Có bao nhiêungười đã chết vì ma túy ở Quảng Bình? Câu hỏi này thật khó trả lời chính xác,nhưng chắc chắn rằng con số đó là không nhỏ.

Để giảm thiểu tác hại gây ra do tệ nạn ma túy đòihỏi cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị các cấp và sự chung tay góp sứccủa cả cộng đồng. Phòng chống ma túy là cuộc chiến lâu dài, cam go vấp phảinhiều khó khăn, thách thức; Có nhiều biện pháp phòng, chống các tệ nạn liênquan đến ma túy như: tìm hiểu những kiến thức cơ bản về ma túy, tác hại của matúy và cách phòng chống ma túy để có thể giúp người thân, bạn bè có nhận thứcđúng về ma túy...và điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thaythế Methadone là một trong những biện pháp đã đem lại nhiều hiệu quả cho cáctỉnh đã triển khai và trên thực tế tại Quảng Bình triển khai chương trình lànhu cầu cấp thiết, đây chính là một trong những điểm nhấn quan trọng để bảo vệmọi người giảm thiểu sự đe dọa của hiểm họa ma túy.

III. CĂN CỨ PHÁP LÝ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

1. Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra Hội chứng suygiảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS);

2. Luật Phòng, chống ma túy năm 2000 và Luật sửađổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy;

3. Luật Dược;

4. Nghị định số 108/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chínhphủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rútgây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS);

5. Quyết định số 36/2004/QĐ-TTg ngày 17/3/2004 của Thủtướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược Quốc gia về phòng, chống HIV/AIDSở Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn 2020 khẳng định vai trò của điều trị nghiệncác chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone.

6. Nghị định 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chínhphủ quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộngđồng.

7. Thông tư số 03/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BCA ngày 10tháng 02 năm 2012 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Côngan quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09 tháng 09 năm 2010 của Chính phủ về tổ chức cai nghiện ma túy tại giađình và cộng đồng.

8. Nghị định số 96/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chínhphủ về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.

9. Thông tư số 12/2012/ TT-BYT ngày 12/4/2013 củaBộ Y tế hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 96/2012/NĐ-CP ngày15/11/2012 của Chính phủ về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốcthay thế.

Phần II

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH

I. MỤC TIÊU

1.Mục tiêu chung

Góp phần làm giảm lây nhiễm HIV và một số bệnh có liênquan trong nhóm người nghiện các chất dạng thuốc phiện và từ nhóm nghiện cácchất dạng thuốc phiện ra cộng đồng, cải thiện sức khoẻ và chất lượng cuộc sống,hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng.

2.Mục tiêu cụ thể

- Triển khai điều trị thay thế nghiện các chất dạngthuốc phiện bằng thuốc Methadone thí điểm trên địa bàn thành phố Đồng Hới tỉnh QuảngBình.

- Điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốcphiện bằng thuốc Methadone cho khoảng 500 người nghiện các chất dạng thuốcphiện trong một năm.

- Giảm tỷ lệ lây nhiễm HIV, giảm các hành vi nguycơ lây nhiễm HIV trong nhóm đối tượng tham gia điều trị.

- Giảm tần suất sử dụng và tiến tới ngừng sử dụng chấtdạng thuốc phiện trong nhóm đối tượng tham gia điều trị.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIAVÀ ĐỊA ĐIỂM TRIỂN KHAI

1. Đối tượng tham gia

Đối tượng tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốcphiện bằng thuốc Methadone cần đáp ứng đủ các quy định của Nghị định số 96/2012/NĐ-CP của Chính phủ, cụ thể như sau:

- Là người nghiện các chất dạng thuốc phiện;

- Có nơi cư trú rõ ràng;

- Tự nguyện tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốcphiện và cam kết tuân thủ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốcMethadone. Đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện chưa đủ 16 tuổi, chỉ đượcđiều trị sau khi có sự đồng ý bằng văn bản của cha, mẹ hoặc người giám hộ hợppháp của người đó.

- Không thuộc đối tượng bị áp dụng biện pháp đưavào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định của Pháp luật.

2. Địa điểm triển khai

Theo quy định của Bộ Y tế, địa bàn đặt cơ sở điềutrị phải đáp ứng các yêu cầu:

a) Là quận, huyện có tình hình lây nhiễm HIV quatiêm chích ma túy cao.

b) Uỷ ban nhân dân quận, huyện cam kết ủng hộ triểnkhai Chương trình điều trị thay thế bằng thuốc Methadone trên địa bàn.

c) Bố trí được cơ sở vật chất và nhân lực để triển khaiKế hoạch.

d) Có sự kết nối tốt với các dịch vụ phòng, chống HIV/AIDSkhác như tư vấn xét nghiệm tự nguyện (VCT), các phòng khám ngoại trú (OPC)...

đ) Bố trí được cơ sở ở gần bệnh viện (để chuyểnbệnh nhân cấp cứu khi có ca sốc thuốc hoặc tai biến).

Sau khảo sát ở 07 huyện/thành phố, đã thống nhất triểnkhai chương trình thí điểm tại thành phố Đồng Hới.

- Hiện có 883 người nghiện chích ma túy đang được quảnlý, cao nhất tỉnh Quảng Bình

III. NGUYÊN TẮC TRIỂNKHAI

1. Người nghiện các chất dạng thuốc phiện đượcquyền lựa chọn tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện theo quy địnhtại Nghị định số 96/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ quy định về điềutrị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế hoặc tự nguyện cainghiện tại gia đình và cộng đồng theo quy định tại Nghị định số 94/2010/NĐ-CPngày 9/9/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình,cai nghiện ma túy tại cộng đồng.

2. Không áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiệnbắt buộc đối với người đang tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện,trừ các trường hợp vi phạm quy định tại Khoản 2, Điều 21 Nghị định số 96/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốcphiện bằng thuốc thay thế.

3. Nghiện chất dạng thuốc phiện là một bệnh mạntính do đó cần được điều trị lâu dài.

4. Điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốcphiện bằng thuốc Methadone chỉ được thực hiện trên cơ sở người bệnh tự nguyệntham gia và có cam kết tuân thủ điều trị. Trong cùng một thời điểm, người bệnhchỉ được đăng ký điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadonetại một cơ sở.

5. Điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốcMethadone chỉ được thực hiện tại cơ sở điều trị đã được cấp giấy phép hoạt độngtheo quy định tại Nghị định số 96/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ quyđịnh về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.

6. Điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốcMethadone phải tuân thủ hướng dẫn chuyên môn theo quy định của Bộ Y tế và quảnlý thuốc Methadone phải được thực hiện theo đúng các quy định của Bộ Y tế.

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ

1. Thành lập Cơ sở điều trị Methadone và cơ sởcấp phát thuốc Methadone (Thành lập, giao nhiệm vụ cho Cơ sở điều trị vàcấp phát thuốc thí điểm tại Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS).

Cơ sở điều trị phải đáp ứng đủ các điều kiện chitiết về cơ sở vật chất, thiết bị, thuốc điều trị thay thế và nhân sự theo quyđịnh tại Nghị định số 96/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ quy định vềđiều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.

1.1. Điều kiện hoạt động của cơ sở điều trị thaythế bằng thuốc Methadone:

a. Cơ sở vật chất

- Có nơi tiếp đón, phòng hành chính, phòng cấp phátvà bảo quản thuốc, phòng tư vấn, phòng khám bệnh và phòng xét nghiệm. Các phòngtrong cơ sở điều trị thay thế phải có diện tích từ 10m2 trở lên;

- Bảo đảm các điều kiện về quản lý chất thải y tế,phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật;

- Bảo đảm có đủ điện, nước và các điều kiện khác đểphục vụ chăm sóc người bệnh.

- Các phòng của cơ sở điều trị thay thế bằng thuốc Methadonephải được xây dựng chắc chắn, đủ ánh sáng, có trần chống bụi, tường và nền nhàsử dụng các chất liệu dễ tẩy rửa làm vệ sinh, có cửa ra vào, cửa sổ chắc chắnvà có khóa.

- Phòng xét nghiệm phải đáp ứng các điều kiện sau:

+ Tường của khu vực xét nghiệm, bàn xét nghiệm phảibằng phẳng, không thấm nước, chịu được nhiệt và các loại hóa chất ăn mòn;

+ Có bồn rửa tay, vòi rửa mắt khẩn cấp, hộp sơ cứu.

b. Trang thiết bị

- Có đủ thiết bị, dụng cụ y tế phù hợp với quy mô hoạtđộng điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện;

- Có thiết bị để khử trùng dụng cụ và bệnh phẩm;

- Có các thiết bị giám sát việc thực hiện điều trị;

- Phòng cấp phát và bảo quản thuốc Methadone: ẩmkế, nhiệt kế đo nhiệt độ phòng, điều hòa nhiệt độ, 02 tủ có khóa trong đó 01 tủđựng thuốc cấp phát hàng ngày và 01 tủ bảo quản thuốc, dụng cụ cấp phát thuốc Methadone,tủ hoặc giá đựng hồ sơ, sổ sách, phiếu theo dõi điều trị.

- Phòng khám bệnh: nhiệt kế, ống nghe, tủ thuốc cấpcứu (trong đó có thuốc giải độc), máy đo huyết áp, bộ trang thiết bị cấp cứu,cáng cứu thương hoặc xe đẩy, giường khám bệnh và cân đo sức khỏe - chiều cao.

- Phòng xét nghiệm: bộ dụng cụ xét nghiệm nước tiểuvà lấy máu, tủ lạnh bảo quản sinh phẩm, bệnh phẩm.

- Nơi lấy nước tiểu của người bệnh: bộ bàn cầu (vớiđường cấp nước có van đặt ở bên ngoài nơi lấy nước tiểu), vách ngăn dán kính màumột chiều từ bên ngoài để nhân viên cơ sở điều trị quan sát được quá trình tựlấy mẫu nước tiểu của người bệnh.

- Các trang thiết bị khác phù hợp với chức năng,nhiệm vụ của từng phòng.

c. Nhân sự

- Cơ sở điều trị thay thế bằng thuốc Methadone phảicó đủ các tiêu chuẩn sau: có cán bộ y tế được phép khám bệnh, chữa bệnh, kê đơnthuốc gây nghiện; có nhân viên y tế hỗ trợ công tác khám bệnh, chữa bệnh, xét nghiệm,tư vấn; có nhân viên bảo quản và cấp phát thuốc Methadone; có nhân viên phụtrách hành chính. Số lượng nhân viên làm việc toàn thời gian phải đạt tỷ lệ từ75% trở lên trên tổng số nhân viên của cơ sở điều trị.

- Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật vàngười trực tiếp thực hiện việc điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện của cơ sởđiều trị thay thế bằng thuốc Methadone phải đáp ứng các điều kiện sau:

+ Là bác sỹ có giấy chứng nhận đã qua đào tạo, tập huấnvề điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone được cấp bởicác cơ sở đào tạo được Bộ Y tế giao nhiệm vụ;

+ Là người làm việc toàn thời gian tại cơ sở điềutrị thay thế bằng thuốc Methadone.

- Người phụ trách bộ phận dược của cơ sở điều trị thaythế bằng thuốc Methadone có thể là người làm việc theo chế độ kiêm nhiệm nhưngphải đáp ứng các điều kiện về chuyên môn theo quy định của pháp luật về dược.

- Các nhân viên khác làm việc tại cơ sở điều trịthay thế phải có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với công việc mà người đóđược phân công.

- Số lượng nhân sự công tác tại cơ sở điều trị thaythế bằng thuốc Methadone cần tuân theo quy định chi tiết tại Điều 5, Thông tư số 12/2013/TT-BYT ngày 12/4/2013 của Bộ Y tế, chi tiết như sau:

+ Phòng khám bệnh có ít nhất 03 nhân viên có trìnhđộ trung cấp chuyên ngành y trở lên, trong đó có ít nhất 01 bác sỹ phụ trách chuyênmôn kỹ thuật có thời gian làm công tác khám bệnh, chữa bệnh từ 18 tháng trở lên.

+ Phòng cấp phát và bảo quản thuốc có ít nhất 02 nhânviên có trình độ trung cấp chuyên ngành dược hoặc trung cấp chuyên ngành y trở lên,trong đó nhân viên làm nhiệm vụ bảo quản thuốc phải có trình độ từ trung cấpchuyên ngành dược trở lên.

+ Phòng tư vấn có ít nhất 01 nhân viên có trình độ trungcấp chuyên ngành dược hoặc trung cấp chuyên ngành y hoặc trung cấp chuyên ngànhxã hội trở lên.

+ Phòng xét nghiệm có ít nhất 01 nhân viên có trìnhđộ trung cấp thuộc một trong các chuyên ngành y, dược, sinh học hoặc hóa học trởlên.

+ Phòng hành chính có ít nhất 01 nhân viên có trìnhđộ trung cấp trở lên.

+ Có ít nhất 02 nhân viên bảo vệ

1.2. Điều kiện hoạt động của cơ sở cấp phát thuốcMethadone

a. Cơ sở vật chất

- Có nơi tiếp đón, phòng cấp phát và bảo quảnthuốc. Phòng cấp phát và bảo quản thuốc phải có diện tích từ 15m2 trở lên;

- Bảo đảm các điều kiện về phòng cháy, chữa cháytheo quy định của pháp luật;

- Bảo đảm có đủ điện, nước và các điều kiện khác đểphục vụ người bệnh;

- Các phòng của cơ sở điều trị thay thế bằng thuốc Methadonephải được xây dựng chắc chắn, đủ ánh sáng, có trần chống bụi, tường và nền nhàsử dụng các chất liệu dễ tẩy rửa làm vệ sinh, có cửa ra vào, cửa sổ chắc chắnvà có khóa.

b. Trang thiết bị

- Có đủ thiết bị, dụng cụ y tế để thực hiện việccấp phát, bảo quản thuốc Methadone;

- Có các dụng cụ chứa rác thải phù hợp với từngloại rác thải;

- Có các thiết bị giám sát việc thực hiện điều trị.

- Phòng cấp phát và bảo quản thuốc Methadone: ẩmkế, nhiệt kế đo nhiệt độ phòng, điều hòa nhiệt độ, 02 tủ có khóa trong đó 01 tủđựng thuốc cấp phát hàng ngày và 01 tủ bảo quản thuốc, dụng cụ cấp phát thuốc Methadone,tủ hoặc giá đựng hồ sơ, sổ sách, phiếu theo dõi điều trị.

c. Nhân sự

- Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơsở cấp phát thuốc phải là người làm việc toàn thời gian tại cơ sở cấp phát thuốcvà đáp ứng các điều kiện khác về chuyên môn theo quy định của pháp luật về dược;

- Các nhân viên khác làm việc tại cơ sở cấp phát thuốcMethadone phải có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với công việc mà người đóđược phân công.

- Số lượng nhân sự công tác tại cơ sở cấp phátthuốc Methadone cần tuân theo quy định chi tiết tại Khoản 2 và Khoản 6, Điều 5,Thông tư số 12/2013/TT-BYT ngày 12/4/2013 của Bộ Y tế, chi tiết như sau:

+ Phòng cấp phát và bảo quản thuốc có ít nhất 02 nhânviên có trình độ trung cấp chuyên ngành dược hoặc trung cấp chuyên ngành y trởlên, trong đó nhân viên làm nhiệm vụ bảo quản thuốc phải có trình độ từ trungcấp chuyên ngành dược trở lên.

+ Có ít nhất 02 nhân viên bảo vệ.

Giao Sở Y tế phối hợp với Sở Nội vụ căn cứ vào các quyđịnh của Chính phủ, Bộ Y tế và tình hình nhân lực thực tế của Trung tâm Phòngchống HIV/AIDS để xây dựng phương án bố trí đủ nhân lực làm việc tại cơ sở điềutrị và cơ sở cấp phát thuốc Methadone.

1.3. Chế độ cho cán bộ công tác tại Cơ sở điều trị thaythế bằng thuốc Methadone và cơ sở cấp phát thuốc Methadone

Chế độ, chính sách đối với người làm công tác điều trịnghiện chất dạng thuốc phiện thuộc các cơ sở điều trị công lập:

a) Công chức, viên chức trực tiếp làm các công việcxét nghiệm, khám và điều trị cho người bệnh tại cơ sở điều trị công lập được hưởngmức phụ cấp bằng 70% mức lương ngạch, bậc hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ, phụcấp thâm niên vượt khung, nếu có;

b) Công chức, viên chức chức làm công tác hànhchính, tư vấn, dược và viên chức trực tiếp làm công việc cấp phát thuốc chongười bệnh tại cơ sở điều trị công lập được hưởng mức phụ cấp bằng 30% mứclương ngạch, bậc hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung,nếu có.

2. Thẩm định, cấp phép hoạtđộng (cho Cơ sở điều trị và cấp phát thuốc thí điểm tại Trung tâmPhòng, chống HIV/AIDS)

Sở Y tế tổ chức thực hiện việc thẩm định, cấp phép hoạtđộng đối với cơ sở điều trị thay thế bằng thuốc Methadone và cơ sở cấp phátthuốc Methadone theo đúng quy định tại Nghị định số 96/2012/NĐ-CP của Chính phủvà Thông tư số 12/2013/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế.

3. Quy trình tiếp nhận điềutrị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone

3.1. Thủ tục, hồ sơ đăng ký tham gia điều trị nghiệnchất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone đối với người nghiện chất dạng thuốcphiện đang cư trú tại cộng đồng

- Người nghiện chất dạng thuốc phiện nộp hồ sơ đăngký điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện cho cơ sở điều trị có trụ sở đặt trên địabàn nơi người đó đang cư trú.

- Hồ sơ đăng ký điều trị nghiện chất dạng thuốcphiện bao gồm:

+ Đơn đăng ký tham gia điều trị nghiện chất dạng thuốcphiện theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định;

+ Bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ sau:Chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu, giấy khai sinh hoặc hộ khẩu.

3.2. Quy trình xét chọn đối tượng tham gia điều trịnghiện chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện đang cưtrú tại cộng đồng

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhậnđược hồ sơ hợp lệ đăng ký tham gia điều trị, người đứng đầu cơ sở có tráchnhiệm:

- Tổ chức khám sức khỏe cho người đăng ký tham gia điềutrị nghiện chất dạng thuốc phiện;

- Quyết định bằng văn bản việc tiếp nhận trường hợpđủ điều kiện tham gia điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone.Trường hợp không đồng ý tiếp nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Quyết định tiếp nhận trường hợp đủ điều kiện thamgia điều trị thay thế nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone đượclập thành 04 bản và gửi tới các cơ quan, cá nhân liên quan sau đây:

- 01 bản gửi Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã,thành phố trực thuộc tỉnh;

- 01 bản gửi Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấnnơi người được điều trị đang cư trú để theo dõi và hỗ trợ tuân thủ điều trị;

- 01 bản gửi người được tham gia điều trị thay thế hoặccha, mẹ, người giám hộ hợp pháp của người được điều trị trong trường hợp ngườiđó chưa đủ 16 tuổi;

- 01 bản lưu hồ sơ điều trị của người được điều trịnghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tại cơ sở điều trị thay thế bằngthuốc Methadone.

3.3. Quy trình điều trị:

Người nghiện chất dạng thuốc phiện sau khi có quyếtđịnh được tham gia điều trị sẽ tuân thủ đúng quy trình điều trị nghiện chất dạngthuốc phiện bằng thuốc Methadone theo đúng Hướng dẫn điều trị nghiện chất dạngthuốc phiện bằng thuốc Methadone do Bộ Y tế ban hành kèm theo Quyết định số 3140/QĐ-BYT ngày 30/8/2010.

4. Quy trình tiếp nhận,bảo quản, phân phối và cấp phát thuốc Methadone (Thực hiện theo đúngquy định của Bộ Y tế về hướng dẫn quản lý thuốc Methadone).

V. THEO DÕI VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CHƯƠNGTRÌNH

1. Chế độ báo cáo

- Hồ sơ bệnh án, sổ theo dõi và các biểu mẫu thực hiệntheo đúng quy định của Bộ Y tế.

- Chế độ báo cáo: thực hiện báo cáo định kỳ và báo cáođột xuất khi có yêu cầu theo đúng quy định của Bộ Y tế

2. Kiểm tra, giám sát hoạtđộng

- Tổ chức giao ban hàng tuần tại cơ sở điều trị.

- Tổ chức giao ban hàng tháng hoặc hàng quý giữacác cơ sở điều trị, đơn vị hỗ trợ kỹ thuật và lãnh đạo các cấp để báo cáo tiếnđộ thực hiện và kịp thời giải quyết những khó khăn phát sinh trong quá trìnhtriển khai.

- Tổ chức các đợt kiểm tra, giám sát định kỳ hoặcđột xuất đến các cơ sở điều trị để tăng cường chỉ đạo thực hiện chương trìnhtheo các mục tiêu và tiến độ đề ra.

VI. KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG

Nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch bao gồm:

+ Nguồn ngân sách Trung ương: Sử dụng kinh phíChương trình mục tiêu Quốc gia về phòng, chống ma túy, mại dâm, phòng chốngHIV/AIDS để triển khai thực hiện chương trình.

+ Ngân sách địa phương: Chủ động bố trí kinh phí từngân sách địa phương để đảm bảo kinh phí hoạt động của chương trình.

+ Nguồn kinh phí khác: Tăng cường xã hội hóa, huy độngnguồn lực của các tổ chức, cá nhân để bổ sung cho việc triển khai thực hiệnchương trình.

Trên cơ sở các nguồn kinh phí, hàng năm đơn vị phốihợp với Sở Tài chính tham mưu trình UBND tỉnh giao trong dự toán ngân sách hàngnăm để thực hiện Kế hoạch.

Phần III

LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Từ tháng 8/2013 - 12/2013:

- Phê duyệt Kế hoạch.

- Chuẩn bị và tiến hành sửa chữa cơ sở vật chất,chuẩn bị trang thiết bị cho Cơ sở điều trị tại Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS.

- Tổ chức tuyên truyền, vận động tạo môi trườngthuận lợi cho việc triển khai Kế hoạch.

- Tổ chức thăm quan, học tập mô hình tại Cần Thơ,TP Hồ Chí Minh.

- Thành lập Ban xét chọn người bệnh tuyến thành phố.

- Tuyển chọn cán bộ làm việc tại cơ sở điều trị.

- Tổ chức hội nghị đồng thuận cấp tỉnh và thành phố.

- Tập huấn chuyên môn cho cán bộ và nhân viên.

- Xét chọn chuẩn bị người bệnh tham gia chươngtrình điều trị Methadone.

2. Từ tháng 1/2014 - 12/2014:

- Triển khai và duy trì hoạt động Cơ sở điều trịMethadone tại Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS có kiểm tra, đánh giá kết quả.

- Họp tổng kết, rút kinh nghiện triển khai năm 2013.

- Xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai năm thứ 2.

3. Từ năm 2015: Duy trì hoạt động, đánh giá hiệuquả và xem xét mở rộng thêm cơ sở điều trị.

- Duy trì hoạt động của Cơ sở điều trị Methadone.

- Đánh giá hiệu quả của Kế hoạch so với mục tiêu.

- Đánh giá tổng kết chương trình sau ba năm thựchiện, duy trì và triển khai thực hiện các năm tiếp theo.

- Triển khai thêm các Cơ sở điều trị Methadone ởđịa bàn các huyện còn lại khi đủ điều kiện.

Phần IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, ĐOÀN THỂ CẤP TỈNH

1. Sở Y tế

a. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và các đơnvị liên quan xây dựng và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án triển khaiđiều trị thay thế tại địa phương theo quy định của pháp luật.

b. Phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quantham mưu cho UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về điều trị nghiện chất dạngthuốc phiện bằng thuốc Methadone trên địa bàn tỉnh; tham mưu cho UBND tỉnhthành lập cơ sở điều trị theo đúng quy định; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra,thanh tra việc thực hiện Thông tư số 12/2013/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế trênđịa bàn quản lý.

c. Quản lý việc cấp giấy phép hoạt động đối với cơsở điều trị tại địa phương; đăng tải công khai các dữ liệu liên quan đến việccấp, cấp lại, danh sách các cơ sở điều trị đã được cấp, cấp lại, bị đình chỉhoặc bị thu hồi giấy phép hoạt động trên trang tin điện tử của Sở Y tế.

d. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xãhội, Công an tỉnh xác định rõ trách nhiệm phối hợp trong công tác quản lý hoạtđộng điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện, xây dựng quy chế phối hợp giữa cácngành và các cơ quan liên quan trong triển khai các hoạt động điều trị nghiệnchất dạng thuốc phiện.

e. Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thựchiện các hoạt động liên quan đến điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện theoquy định.

g. Tổ chức kiểm tra, theo dõi hoạt động của các cơsở điều trị; tiến hành kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm liên quan đến việc triểnkhai hoạt động điều trị thay thế trên địa bàn quản lý theo quy định của phápluật.

h. Thực hiện chế độ báo cáo việc cấp, cấp lại vàthu hồi giấy phép hoạt động đối với cơ sở điều trị theo quy định của pháp luật.

2. Công an tỉnh

a. Chỉ đạo cơ quan công an huyện, thành phố phốihợp với các cơ quan thuộc ngành Y tế và Lao động - Thương binh và Xã hội cùngcấp triển khai hoạt động điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốcMethadone; đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại các địa bàn có cơ sởđiều trị.

b. Chỉ đạo các lực lượng liên quan nắm chắc tìnhhình, phát hiện các trường hợp vi phạm để kịp thời xử lý theo pháp luật hiệnhành.

3. Sở Lao động Thương binhvà Xã hội

a. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liênquan hướng dẫn các cơ sở điều trị thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện việc điềutrị nghiện chất dạng thuốc phiện, quản lý người bệnh tại cộng đồng; hỗ trợ đàotạo nghề và tạo công ăn việc làm để giúp người bệnh tái hòa nhập cộng đồng;truyền thông về việc triển khai Chương trình điều trị nghiện các chất dạngthuốc phiện bằng thuốc Methadone.

b. Định kỳ kiểm tra, thanh tra, báo cáo, thống kê việctriển khai thực hiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện tại các cơ sở điềutrị thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định.

4. Sở Tài chính

Phối hợp với Sở Y tế tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnhbố trí kinh phí hằng năm để thực hiện Kế hoạch; hướng dẫn các đơn vị sử dụng vàthanh quyết toán kinh phí đúng quy định.

5. Sở Kế hoạch đầu tư

Phối hợp với Sở Tài chính, các sở, ban, ngành liên quanxây dựng dự toán ngân sách, huy động các nguồn đầu tư cho công tác điều trịnghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone.

6. Sở Nội vụ

Phối hợp với Sở Y tế tham mưu cho UBND tỉnh bố tríđủ cán bộ làm việc tại cơ sở điều trị và cơ sở cấp phát thuốc Methadone.

7. Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Văn hóa, Thểthao và Du lịch

Phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo thựchiện tốt công tác thông tin tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc triểnkhai Chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốcMethadone và Kế hoạch của UBND tỉnh.

8. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉđạo hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức thành viên:

a. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành liênquan trong công tác thông tin, truyền thông, tạo sự đồng thuận của xã hội vềviệc triển khai Chương trình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiệnbằng thuốc Methadone.

b. Tham gia công tác quản lý, hỗ trợ người bệnhtham gia Chương trình và tái hòa nhập cộng đồng.

9. Hội Liên hiệp Phụ nữ, Tỉnh Đoàn, Hội Cựuchiến binh, Hội Nông dân tỉnh

Phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liênquan triển khai thực hiện tốt Kế hoạch.

II. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN, THÀNH PHỐ

a. Thực hiện quản lý nhà nước về điều trị nghiệnchất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone trên địa bàn.

b. Trên cơ sở Kế hoạch của tỉnh, UBND thành phố xâydựng kế hoạch chi tiết để triển khai cho phù hợp với thực tế tại địa phương.

c. Chỉ đạo các Trung tâm Y tế đóng trên địa bàn,Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội, Công an và các ban, ngành có liên quanxác định rõ trách nhiệm trong công tác quản lý hoạt động điều trị nghiện chấtdạng thuốc phiện, xây dựng quy chế phối hợp giữa các ngành và cơ quan liên quantrong triển khai hoạt động điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốcMethadone.

d. Tổ chức kiểm tra hoạt động của cơ sở điều trịthay thế bằng thuốc Methadone thuộc thẩm quyền quản lý.

e. Ban Chỉ đạo Chương trình Quốc gia phòng, chốngtội phạm, AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm các huyện, thành phố chịutrách nhiệm giúp UBND huyện, thành phố chỉ đạo, tổ chức triển khai Kế hoạch nàytại địa phương.

f. Chỉ đạo tổ chức tuyên truyền về Chương trìnhđiều trị các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone; vận động, giới thiệu ngườinghiện tham gia điều trị; quản lý, giáo dục và hỗ trợ người nghiện tham giaChương trình.

g. Chỉ đạo, hướng dẫn các xã phường tổ chức cai nghiệntại gia đình và cộng đồng theo Nghị định 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chínhphủ; tổ chức rà soát phân loại đối tượng nghiện chất dạng thuốc phiện để thamgia Chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốcMethadone.

III. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

a. Thông tin, truyền thông tạo môi trường đồngthuận cho việc triển khai Kế hoạch.

b. Xét chọn người nghiện tham gia Chương trình.

c. Bảo đảm an ninh, trật tự an toàn cho Cơ sở điều trịMethadone.

d. Quản lý, giáo dục và hỗ trợ người nghiện thamgia Chương trình.

e. Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệnạn ma túy, mại dâm xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm giúp UBND xã, phường chỉđạo và tổ chức triển khai các hoạt động của Kế hoạch tại địa phương.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ KHÁC

1.Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh

a. Tham mưu cho Sở Y tế xây dựngdự án tổng thể về triển khai điều trị thay thế tại địa phương.

b. Hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuậttriển khai điều trị thay thế cho các cơ sở điều trị thuộc địa bàn phụ tráchtheo quy định của pháp luật.

c. Tham gia việc kiểm tra, theodõi hoạt động của các cơ sở điều trị thuộc thẩm quyền quản lý.

2. Cơsở điều trị (Kế hoạch thí điểm tại Trung tâmPhòng, chống HIV/AIDS)

a. Tổ chức điều trị nghiện chấtdạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế theo hướng dẫn chuyên môn do Bộ trưởng BộY tế quy định.

b. Bổ sung cơ sở vật chất, trangthiết bị và nhân sự phù hợp với nhu cầu công việc trong trường hợp cơ sở điềutrị thay thế có số lượng người bệnh vượt quá 250 người, cơ sở cấp phát thuốc cósố lượng người bệnh vượt quá 100 người.

c. Chịu sự kiểm tra, theo dõi củaSở Y tế và Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh./.

1 Methadone được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1939 và được sử dụnglà một loại thuốc giảm đau, năm 1941 được sử dụng để điều trị nghiện. Methadoneđược FDA Hoa Kỳ công nhận vào năm 1947, được Tổ chức Y tế thế giới xếp vào danhmục thuốc thiết yếu để điều trị nghiện vào năm 2005.