ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2278/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 12 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

PHÊDUYỆT ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHI TIẾT CỦA CÔNG TRÌNH HỆ THỐNG TUYẾN ĐƯỜNG DÂYVÀ TRẠM BIẾN ÁP 110KV TRONG TỈNH LÂM ĐỒNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trườngngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môitrường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT ngày 16 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môitrường quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thựchiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trườngđơn giản;

Căn cứ vào kết quả kiểm tra vàongày 17/7/2013 của đoàn kiểm tra công tác bảo vệ môi trường thành lập theo Quyếtđịnh số 1136/QĐ-UBND ngày 13/6/2013 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc thành lậpđoàn kiểm tra công tác bảo vệ môi trường đối với Hệ thống tuyến đường dây vàtrạm biến áp 110kV trong tỉnh Lâm Đồng;

Xét nội dung đề án bảo vệ môitrường chi tiết của công trình Hệ thống tuyến đường dây và trạm biến áp 110kVtrong tỉnh Lâm Đồng đã được hoàn chỉnh gửi kèm văn bản số 149/ĐCTMN-CNĐCTLĐ ngày 04/9/2013 của Công ty lưới điện cao thế miền Nam;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tàinguyên và Môi trường tại Tờ trình số 727/TTr-STNMT ngày 25/10/2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt đề án bảovệ môi trường chi tiết (sau đây gọi là Đề án) của công trình Hệ thống tuyến đườngdây và trạm biến áp 110kV trong tỉnh Lâm Đồng (sau đây gọi là Công trình) đượclập bởi Công ty lưới điện cao thế miền Nam (sau đây gọi tắt là Chủ công trình)với các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Vị trí, quy mô/công suất hoạtđộng:

a) Vị trí:

- Hệ thống đường dây 110kV đi quacác huyện: Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng, Di Linh, Đạ Tẻh, thành phố Đà Lạtvà Bảo Lộc.

- Các trạm biến áp 110 kV đặt tạicác huyện: Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng, Di Linh, Đạ Tẻh và thành phố ĐàLạt.

b) Quy mô/công suất hoạt động: trạmbiến áp 100kV và hệ thống đường dây 110kV.

2. Yêu cầu về bảo vệ môi trườngđối với Công trình:

a) Thực hiện đúng và đầy đủ cácgiải pháp, biện pháp, cam kết về bảo vệ môi trường đã nêu trong đề án;

b) Các chất thải phải đảm bảo đượcxử lý đạt các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường theo quy định hiệnhành trước khi thải ra môi trường;

c) Tuyệt đối không sử dụng các loạimáy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, hóa chất và các vật liệu khác đã bịcấm sử dụng tại Việt Nam theo quy định;

d) Đảm bảo công tác bảo vệ hànhlang an toàn lưới điện theo quy định.

đ) Thực hiện giám sát, kiểm soátcường độ điện từ trường tại các trạm, của tuyến đường dây đi qua các khu vựcdân cư, công trình để đảm bảo an toàn cho người dân, cán bộ, nhân viên vận hànhtheo quy định.

3. Các điều kiện kèm theo đốivới Chủ công trình:

a) Phối hợp với chính quyền địaphương phòng ngừa, ứng phó kịp thời, khắc phục các sự cố xảy ra tại trạm biếnáp và từ tuyến đường dây đi qua khu dân cư, công trình;

b) Nâng cao ý thức cán bộ, côngnhân vận hành về công tác phòng cháy, chữa cháy; thực hiện tốt các quy trình kỹthuật vận hành, các biện pháp an toàn trong quá trình quản lý và vận hành trạm;

Điều 2. Trong quá trình thựchiện nếu quy mô hoạt động của công trình và nội dung Đề án có thay đổi, Chủcông trình phải có văn bản báo cáo với UBND tỉnh Lâm Đồng và chỉ được thực hiệnnhững thay đổi sau khi có văn bản chấp thuận của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Điều 3. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Sở: TNMT, Công thương;
- UBND các huyện: Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng, Di Linh , Đạ Tẻh, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc;
- Cty lưới điện cao thế miền Nam;
- Chi nhánh điện cao thế Lâm Đồng;
- Lưu VT, MT

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm S