ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2279/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 27 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG NHIỆM VỤCHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NHÀ Ở TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNHHƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Nhà ở số 56/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hànhLuật Nhà ở;

Căn cứ Quyết định số 2127/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lượcphát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Công văn số 413/BXD-QLN ngày20 tháng 3 năm 2012 của Bộ Xây dựng về việc triển khai thực hiện Chiến lượcphát triển nhà ở đến 2020, tầm nhìn 2030;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Vănbản số 814/SXD-HTKT ngày 08 tháng 10 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Phê duyệt bổ sung nội dung "Mụctiêu cụ thể của chương trình" vào Khoản 1, Điều 1 Quyết định số 1824/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Chươngtrình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướngđến năm 2030 như sau:

Mục tiêu cụ thể của chương trình:

* Đến năm 2020:

- Chỉ tiêu diện tích nhà ở bìnhquân: 20 m2 sàn/người (đô thị đạt 25 m2 sàn/người; nông thôn đạt 18 m2 sàn/người;diện tích nhà ở tối thiểu 06 m2 sàn/người;

- Tỷ lệ nhà ở kiên cố đạt 70%, trongđó tại đô thị đạt trên 75%, tại nông thôn đạt 65%; phấn đấu xóa hết nhà ở đơnsơ;

- Xây dựng nhà ở cho công nhân Khu Côngnghiệp Nam Đông Hà, nhà ở cho học sinh sinh viên theo đề án đã được phê duyệt;

- Hoàn thành Chương trình hỗ trợ nhàở cho người có công với cách mạng; hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránhbão, lụt.

* Đến năm 2030:

Phấn đấu đạt chỉ tiêu diện tích nhà ởbình quân 25 m2 sàn/người; diện tích nhà ở tối thiểu đạt 10 m2 sàn/ người; đạttrên 85% nhà kiên cố.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốccác Sở: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND các huyện, thànhphố, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Cường