ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 9 tháng 7 năm 2001

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

V/v quy định mức thu đối với hoạt động bể bơi

________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

Xét đề nghị của Sở Tài chính Vật giá tại tờ trình số 267/TT .TCVG ngày 05/7/2001 về việc quy định mức thu đối với hoạt động bể bơi của Nhà thiếu nhi tỉnh Lào Cai,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Nay quy định các nội dung của hoạt động bể bơi như sau:

1. Đối tượng tham gia vào hoạt động bể bơi là các em thiếu niên, nhi đồng tuổi từ 6 đến 15 tuổi.

2. Mức thu:

- Đối với các lớp năng khiếu bơi: 25.000đ/tháng/học sinh

- Thu theo ngày: 3.000đ/lượt bơi/45 phút

- Thu theo tháng: 60.000đ/tháng/em (lngày/llượt bơi/45 phút)

3. Quản lý và sử dụng: Nhà thiếu nhi chịu trách nhiệm quản lý nguồn thu, khi thu phải sử dụng chứng từ do ngành Thuế phát hành, toàn bộ số thu được nộp 100% vào ngân sách tỉnh, các khoản chi phục vụ cho công tác thu được bố trí trong kế hoạch ngân sách hàng năm của đơn vị.

Điều 2. Giao cho Sở Tài chính Vật giá hướng dẫn thi hành quyết định này.

Điều 3. Các ông Chánh văn phòng HĐND & UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính Vật giá, Giám đốc Nhà thiếu nhi, Thủ trưởng các ngành có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Trần Nguyên